Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr Cyswllt Meddygyniaeth yn rhoi cyflwyniad ymchwil

Myfyriwr sy'n Aelod Cyswllt Meddygaeth ym Mangor yn rhoi cyflwyniad ymchwil yn y gynhadledd bwysig “The Intensive Care Society State of the Art 2016” yn Llundain ar 5 Rhagfyr 2016.

Mae'r gynhadledd yn gyfle i ymarferwyr drafod a chyflwyno ymchwil ar y dulliau gorau mewn perthynas â gofal critigol oedolion, a hefyd syniadau newydd o faes meddygaeth aciwt, cardiothoracics a PICU, ac am y tro cyntaf, athro cyntaf y DU mewn nyrsio gofal critigol.

Dewiswyd crynodeb y myfyriwr meistr, Kate Darlington, Continuous recording of respiratory rate to detect deterioration on general wards: Pilot study to evaluate feasibility for use with National Early Warning Score fel cyflwyniad E-Boster y Genhedlaeth Newydd yn yr ExCeL, Llundain. 

Kate giving an overview of the presentation she gave at the conferenceKate yn rhoi amlinelliad cyffredinol o'r cyflwyniad a roddodd yn y gynhadledd.

Wrth siarad am ei phrofiad yn y gynhadledd, meddai Kate:

"Roedd yn brofiad dychrynllyd gan mai fi oedd yr unig fyfyriwr ôl-radd hyfforddedig oedd yn cyflwyno gwaith yno, ond roedd yn brofiad rhyfeddol hefyd ac yn gyfle da imi ymarfer fy sgiliau cyflwyno."

Mae Prifysgol Bangor yn enwog am ansawdd uchel y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr, ac mae Kate yn bendant na fyddai hi wedi llwyddo i gael cydnabyddiaeth am ei medrau ymchwil heb y gefnogaeth a dderbyniodd.

"Hoffwn ddiolch am yr holl gefnogaeth a gefais gan Dr Chris Subbe and Dr Jenny Byast, goruchwylwyr fy nhraethawd hir".

Mae'r Ysgol yn falch iawn o lwyddiant Kate ac mae crynodeb o ganfyddiadau ei hymchwil isod:

Mae monitro arwyddion bywyd cleifion tu allan i uned gofal dwys yn dibynnu ar staff nyrsio yn gwneud gwiriadau ar gyfnodau penodol. Ond os yw'r claf yn gwaethygu rhwng yr amseroedd monitro, efallai ceir oedi cyn canfod newid yn eu cyflwr. Gall monitro'r arwyddion bywyd yn barhaus, yn arbennig cyfradd y galon a'r gyfradd resbiradol, fod yn ffordd o rybuddio meddygon neu nyrsys am ddigwyddiadau clinigol difrifol sydd ar fin digwydd gan felly osgoi digwyddiadau gwael difrifol. Nid yw dichonoldeb monitro parhaus yng nghyd-destun y DU o'r Sgoriau Rhybudd Cynnar Cenedlaethol (NEWS) (1) wedi cael ei werthuso.

Mae VITAL II PLUS (cyfeirnod REC: 15/WA/0377) yn ddarpar astudiaeth arsylwi a gynhaliwyd ar ddwy ward gyffredinol mewn ysbyty cyffredinol ardal yng ngogledd Cymru. Cymharwyd recordiadau o gyfradd resbiradol trwy gyfrif â llaw gyda recordiad parhaus o synhwyrydd diwifr yn ystod cyfnod o 5 diwrnod. Dyrannwyd y dyfeisiau yn ôl disgresiwn y timau clinigol.

Cafodd 23 o gleifion eu cynnwys yn y dadansoddiad rhagarweiniol, 12 o ward resbiradol ac 11 o ward gastro-enterolegol gyda chleifion meddygol cyffredinol. Roedd gan 10 claf hypocsia cronig oherwydd clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint neu ffibrosis pwlmonaidd difrifol, roedd gan 9 claf sepsis a bu farw 3 claf. Hyd cymedrig eu harhosiad yn yr ysbyty oedd 14 diwrnod.

Gwnaed cyfanswm o 564 o fesuriadau cyfradd resbiradol â llaw a 43,894 o fesuriadau cyfradd resbiradol gyda synhwyrydd. Cymharwyd dosraniad amlder y cyfraddau resbiradol  a gasglwyd â llaw (ffigur 1) a'r rhai a fesurwyd yn ddiwifr (ffigur 2). Roedd y gyfran o werthoedd cyfradd resbiradol uchel a fyddai wedi arwain at roi 3 phwynt ar y Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol llawer uwch mewn mesuriadau o'r synhwyrydd nag o'r mesuriadau â llaw (41% vs 7%, p<0.0001). Amrywiad cymedrig o'r gyfradd resbiradol yn ystod cyfnod 6 awr oedd 21 (SD 6).

Mae VITAL II PLUS wedi canfod gwahaniaethau amlwg rhwng y mesuriadau cyfradd resbiradol a wnaed â llaw â'r rhai o'r synhwyrydd diwifr: roedd y mesuriadau o'r synhwyrydd yn uwch ac yn fwy amrywiol. Byddai eu gweithredu yn glinigol yn golygu y byddai rhagor o rybuddion yn cael eu gwneud.

Fig 1: Manual measurements of Respiratory RateFfig 1: Mesuriadau a llaw o'r gyfradd resbiradol

Gall recordiadau is â llaw fod yn rhannol oherwydd gwneud y mesuriadau ar gleifion sy'n gorffwys. Er mwyn sicrhau y gellir eu cymharu mae angen gweithredu dull o wahaniaethu rhwng cyflwr yn gwaethygu ac anghenion 'ymarfer' er mwyn osgoi’r posibilrwydd o staff yn cael eu dadsensiteiddio i’r larwm yn canu'n aml mewn perthynas â rhybuddion sydd ddim yn bwysig yn glinigol. Efallai bydd angen gwneud newid sylweddol i'r algorithmau presennol os defnyddir recordiadau parhaus.

VITAL II PLUS has found marked differences between the manual and wireless sensor RR measurements: sensor derived measurements were higher and more varied. Clinical implementation would translate in more alerts being generated.

Lower manual recordings might in part be due to measurements in resting patients. In order to assure comparability a method of distinguishing between deterioration and ‘exercise’ needs to be implemented to overcome potential alarm fatigue relating to clinically insignificant alerts. Existing algorithms might need significant adaption if using continuous recordings.Fig 2: Wireless sensor measurements of Respiratory RateFfig 2: Mesuriadau a synhwyrydd diwifr o'r gyfradd resbiradol.

Cyfeiriadau

[ 1.]      Jones M. NEWSDIG: The national early warning score development and implementation group. Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians of London. 2012. 12(6). 501–3.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2016