Myfyrwraig Bydwreigiaeth y Flwyddyn yn graddio

Laura ThomasLaura ThomasMae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd yr wythnos hon, drwy raddio ym maes Bydwreigiaeth.

Graddiodd Laura Thomas, 21, o Rhewl Mostyn, Sir y Fflint, gyda gradd BMd Bydwreigiaeth, ac mae bellach yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Ysbyty Glan Clwyd.

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Treffynnon, roedd Laura wedi breuddwydio am weithio fel bydwraig ers oedran cynnar iawn. Ysbrydolwyd Laura gan angerdd a brwdfrydedd ei mam fedydd, a oedd hefyd yn fydwraig, a daniodd ei diddordeb i ddilyn y llwybr gyrfa hwn.

Eglurodd Laura: "Fe wnes i gais i Brifysgol Bangor i astudio Bydwreigiaeth tra oeddwn yn astudio at fy arholiadau Lefel A a bûm yn ddigon lwcus i gael lle ar y cwrs yn syth o'r ysgol.

"Drwy gydol fy astudiaethau roeddwn i'n aelod o Gymdeithas Bydwreigiaeth Myfyrwyr Bangor, cefais fy ethol yn Ysgrifennydd Cymdeithasol yn fy ail flwyddyn, ac yn Gadeirydd yn fy nhrydedd flwyddyn. Fe wnaeth hyn fy helpu i fagu hyder a chael profiad gwerthfawr o drefnu dyddiau astudio, cynadleddau a digwyddiadau codi arian.

"Ar ddechrau’r ail flwyddyn, roeddwn am adael y cwrs gan fod y llwyth gwaith a'r sifftiau hir yn creu pryder mawr i mi. Gyda help gan staff y brifysgol, cyd-fyfyrwyr, teulu a ffrindiau, mi wnes i ddal ati a nawr dwi yma, yn graddio am fy mod wedi dyfalbarhau!

"Un o uchafbwyntiau fy nghwrs oedd bod ar leoliad gwaith. Roeddwn wrth fy modd yn cael profiad ymarferol o ofalu am ferched a'u teuluoedd, eu gwylio'n blodeuo fel teulu newydd a hynny’n newid eu bywydau, ond hefyd yn gallu rhoi cymorth a chefnogaeth iddynt pan oedd arnynt eu hangen fwyaf."

Laura yn derbyn gwobr 'Nursing Times Student Midwife of the Year'Laura yn derbyn gwobr 'Nursing Times Student Midwife of the Year'Ym mis Mai, enillodd Laura wobr Nursing Times Student Midwife of the Year sy'n rhoi sylw i ragoriaeth ym mhob arbenigedd ym maes myfyrwyr nyrsio. Mae hefyd wedi cael gwahoddiad i ymuno â’r panel dyfarnu gwobrau 2019.

Dywedodd Laura: "Roedd ennill gwobr Nursing Times Student Midwife of the Year yn anrhydedd enfawr. Mae'n fraint cael fy nghydnabod am fy sgiliau penderfynu ac arwain ar draws Prydain i gyd.”

Dywedodd Sheila Brown, Bydwraig Arweiniol dros Addysg a chyfarwyddwr cwrs y rhaglen Baglor Bydwreigiaeth: "Mae datblygiad Laura yn ystod y rhaglen yn rhagorol. Yn enwedig ei  phroffesiynoldeb a'i harweinyddiaeth. Cyflwynodd Laura ei hun i wasanaethu fel aelod o’r gymdeithas myfyrwyr yn gynnar yn y rhaglen a pharhaodd i ddatblygu, gan annog ei chyfoedion ar hyd y daith. Cafodd ei llwyddiant ei gydnabod y tu hwnt i'r rhaglen ar ôl ennill gwobr Nursing Times Student Midwife of the Year, a oedd yn haeddiannol iawn. Rwy’n edrych ymlaen at weld beth fydd y dyfodol i Laura wrth iddi ddechrau ar ei gyrfa fel bydwraig newydd gymhwyso."

Mae Laura wedi bod yn gweithio fel bydwraig gofrestredig ers mis Hydref ac yn edrych ymlaen at barhau â'i gyrfa yma yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Laura: "Mae'n deimlad anhygoel i fod yn graddio. Mae wedi bod yn dair blynedd gyffrous, gwerth chweil ond anodd, sydd i gyd wedi arwain at y foment hon. Mae'n deimlad rhyfeddol gwybod fy mod wedi llwyddo."

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018