Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr o Ogledd Cymru ar y brig yn eu dosbarth

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant yr wythnos hon wrth iddynt raddio â'r marciau uchaf yn eu blwyddyn.

Enwebwyd Chloe Walters, 21,  o Benarlâg, ac Adam Pierce, 22, o Benygroes, sydd ill dau yn graddio o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, hefyd ar gyfer Gwobr Dr John Robert Jones y Brifysgol, sy’n cael ei dyfarnu i’r graddedigion sy’n cyrraedd y safon uchaf bob blwyddyn.

Mae Chloe ac Adam yn ddau o 17 o israddedigion yn yr Ysgol i ennill gradd  anrhydedd Dosbarth Cyntaf, a bydd Pennaeth yr Ysgol, Dr Catherine Robinson yn cyflwyno gwobr i’r cyfan ohonynt.

“Byddaf wir yn colli Bangor,” meddai Chloe, cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Penarlâg. “Rwyf wedi gwneud ffrindiau gydol oes, ac rwyf wedi mwynhau byw yn annibynnol mewn ardal mor brydferth.”

“Mae’r Brifysgol wedi fy helpu gyda’i staff hynod gefnogol, ac mae’r cwrs wedi bod yn ddiddorol ac yn fuddiol i mi,” ychwanegodd y fyfyrwraig raddedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol.”

Gan anelu at weithio ym maes cwnsela yn y pen draw, mae Chloe wrthi’n paratoi ar hyn o bryd i fynd ar leoliadau gwirfoddol ac adeiladu ar y sgiliau y mae wedi’u hennill ym Mangor. “Mae fy astudiaethau wedi helpu i gynyddu fy annibyniaeth, ac wedi fy helpu i reoli fy amser yn well wrth imi orfod cydbwyso fy ngradd â’m swydd yn Sw Caer,” meddai, “Byddaf yn awr yn gwneud gwaith gwirfoddol gyda phobl sydd wedi gadael yr ysbyty yn ddiweddar, a byddaf yn teithio i Foroco dros y gaeaf i weithio gyda phlant dan anfantais. Rwyf yn bwriadu gwneud cais am swyddi i raddedigion yn gynnar y flwyddyn nesaf yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.”

Yn y cyfamser, mae cyn-ddisgybl Ysgol Dyffryn Nantlle, Adam, yn gweld ei ddyfodol yn y byd academaidd. “Mae addysg i mi bob amser wedi bod yn agwedd bwysig iawn ar fy mywyd, a bûm yn awyddus erioed i ymdrechu a chanolbwyntio ar drywydd addysg i’r lefel uchaf posibl,” meddai’r myfyriwr Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. “Rwy’n bwriadu dychwelyd i Fangor ym mis Medi i astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Polisi a Chynllunio Iaith, ac yn y pen draw rwy’n gobeithio cwblhau PhD, ac wedyn dilyn gyrfa academaidd.”

Astudiodd Adam ar gyfer ei radd gyntaf yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n teimlo bod hyn yn arwain at brofiad prifysgol mwy cartrefol. “Bu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at gyswllt llawer mwy personol rhwng y darlithydd a’r myfyrwyr, gan fod nifer y myfyrwyr yn llawer llai nag ar y cwrs cyfrwng Saesneg,” meddai. “Roedd hyn yn darparu awyrgylch mwy cartrefol yn ystod y darlithoedd a seminarau, gan fod pawb ar y cwrs yn tueddu i adnabod ei gilydd.”

“Un o’r pethau gorau am y cwrs oedd brwdfrydedd ac arbenigedd y darlithwyr, ochr yn ochr â’u parodrwydd i gynnig cymorth ac arweiniad ar bob achlysur,” ychwanega. “Maen nhw wedi fy ngalluogi a’m cynorthwyo i wireddu fy mhosibiliadau a chael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.”

Ochr yn ochr â gwneud ffrindiau gydol oes, mae Adam yn rhestru ei draethawd hir blwyddyn olaf fel un o uchafbwyntiau ei gyfnod ym Mangor. “Rhoddodd y project traethawd hir y cyfle i mi wneud ymchwil a oedd yn seiliedig ar fy niddordeb personol, sef crefydd yn y Gymru gyfoes – o fewn cyd-destun academaidd ehangach,” meddai. “Mae cael y fersiwn terfynol o fy nhraethawd hir yn rhwymedig wedi gwneud yr holl waith caled yn werth chweil.”

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2014