Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Graddio: Claire Golding

Yn gyn-fyfyrwraig o Goleg Menai, daw Claire Golding o Gricieth, ac mae hi wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf BSc (Anrh) Seicoleg.

Sut deimlad yw graddio?
Rwy'n ecstatig!

Cefndir...
Rwy'n fyfyriwr aeddfed gyda phedwar o blant. Mae gen i ddiddordeb mewn seicoleg plant, yn enwedig plant sydd ag ystod o anghenion cymhleth. Cyn i mi ddod i astudio ym Mangor roeddwn i’n trin gwallt!

Pam Bangor? 
Mi ddes i Fangor ar ôl mynychu cwrs rhiantu yn y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth (CEBEI.) Mae tri o ’mhlant ar y sbectrwm awtistiaeth, a chan fod y cwrs Rhiantu'r Blynyddoedd Rhyfeddol wedi cael effaith mor gadarnhaol arnaf i a'm mhlant, penderfynais fy mod i am ddilyn gyrfa yn maes seicoleg.

Profiad myfyrwyr:
Cefais interniaeth gyda CEBEI, a oedd yn cynnwys rhywfaint o waith ymchwil ar raglen Rhiantu Awtistiaeth y Blynyddoedd Rhyfeddol. Treuliais flwyddyn fel cynrychiolydd Myfyrwyr ag Anableddau. Roeddwn yn Arweinydd Cyfoed yn ystod fy ail flwyddyn ac roeddwn helpu cefnogi myfyrwyr sy'n ofalwyr yn y Brifysgol drwy'r Ganolfan Ehangu Mynediad.

Roedd rhaid i mi oresgyn llawer o rwystrau wrth astudio. Fel myfyriwr sydd hefyd yn ofalwr, roedd yn heriol ar adegau i gydbwyso fy ngradd a fy ngalwadau personol. Rwyf hefyd yn ddyslecsig felly roedd hyn yn gwneud rhannau o ddysgu – aseiniadau, arholiadau ac ati – yn heriol. Fodd bynnag, roeddwn yn dal i allu sicrhau gradd dosbarth cyntaf, felly rwy'n hapus iawn!

Rwy'n wirioneddol ddiolchgar i'm tiwtor personol Dr Thandi Gilder, i Dr Nia Griffith a Wendy Williams a aeth tu hwnt i bob gofyn wrth fy nghefnogi drwy fy ngradd. Hefyd, Dr Kami Koldewyn, a oruchwyliodd fy mhrosiect - darlithydd a goruchwyliwr anhygoel!

Y dyfodol:
Yn y dyfodol agos, rwy'n gobeithio cwblhau cwrs ôl-radd, ac yna cwblhau PhD mewn Seicoleg Glinigol. Rwyf am i deuluoedd eraill sydd â phlant ag anghenion cymhleth wybod y gall bywyd fod yn dda ac nad oes dim yn amhosibl!

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2019