Seremoni Raddio'r Gaeaf Prifysgol Bangor

Dyfarnwyd graddau i dros 500 o fyfyrwyr yn seremonïau graddio gaeaf Prifysgol Bangor.

Graddiodd Laura Thomas, 21, o Rhewl Mostyn, Sir y Fflint, gyda gradd BMd Bydwreigiaeth, ac mae bellach yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ym mis Mai eleni, enillodd Laura wobr Nursing Times Student Midwife of the Year, sy'n dathlu rhagoriaeth ym mhob arbenigedd ym maes nyrsio myfyrwyr. Mae hefyd wedi cael gwahoddiad i ymuno â’r panel gwobrau yn 2019.

Enillodd David Beck, sy'n wreiddiol o Bolton, ond sydd bellach yn byw ym Mangor, PhD mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Dechreuodd David ar ymchwil i'r nifer cynyddol o fanciau bwyd ar draws Cymru o ganlyniad uniongyrchol i’w amser yn gwirfoddoli gyda banc bwyd yr Eglwys Gadeiriol ym Mangor. Yn ystod ei astudiaethau, mae David wedi rhoi tystiolaeth arbenigol i wahanol bwyllgorau seneddol, yn cynnwys pwyllgor Llywodraeth Cymru ar ddelio â thlodi yng Nghymru a'r Ymchwiliad Seneddol Trawsbleidiol i Newyn yn y DU. Hefyd, derbyniodd Fedal Efydd Cwmni’r Brethynwyr fis Gorffennaf diwethaf am ei waith eithriadol fel myfyriwr ôl-raddedig.

Bob blwyddyn mae'r Brifysgol yn dyfarnu Cymrodoriaethau Dysgu i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i  ddysgu, a rhoi cymorth i fyfyrwyr. Dyfernir y Gymrodoriaeth Ddysgu fel rhan o seremoni graddio ym mhresenoldeb y myfyrwyr hynny y mae ef neu hi wedi eu dysgu a'u helpu, yn ystod eu cyfnod ym Mangor.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu i Dr Julie Davies ar ôl ei marwolaeth ac fe’i cyflwynwyd i'w mab. Cafodd Dr Davies ei PhD o Fangor 15 mlynedd yn ôl, a bu'n aelod o staff yr Ysgol Seicoleg ers dros ddegawd.

Rhoddodd Yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor a goruchwyliwr PhD Dr Davies, deyrnged emosiynol iddi: "Yr oeddwn bob amser wedi cael argraff dda nid yn unig o ran gallu Julie i ddysgu myfyrwyr, ond gyda’r ffordd y cyflawnodd hynny: nid yn unig gydag angerdd, ond gydag ymdeimlad o hwyl a hoffter o bethau newydd.

"Cafodd Julie ei henwebu'n aml am wobrau dysgu'r Brifysgol gyfan. Yn wir, fe'i henwebwyd mewn sawl categori, gan gynnwys Athro'r Flwyddyn. Ond cefnogaeth fugeiliol oedd y maes yr oedd cymaint o fyfyrwyr yn sôn amdano. Roedd ei charedigrwydd, ei hiwmor, ei pharodrwydd i roi ei hamser a'i thosturi yn tystio i’w gwaith rhagorol fel tiwtor personol. Roedd hi bob amser yn barod i helpu, ac fe wnaeth hynny mewn ffyrdd eithriadol. "

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2018