Proffil Myfyriwr: Sue Jackson – MA mewn Astudiaethau Addysg

Sue JacksonSue Jackson

Sue Jackson o Landudno. Flynyddoedd lawer yn ôl roeddwn yn ddisgybl yn Ysgol Aberconwy ac oddi yno euthum i Goleg Llandrillo ac yna i'r Wirral School of Nursing i wneud hyfforddiant nyrsio. Cefais radd BSc mewn Astudiaethau Iechyd o Brifysgol Bangor yn 2003 ac ers hynny rwyf wedi gwneud cwrs TAR yng Ngholeg Llandrillo ac yna cymhwyster mewn cwnsela a gradd Meistr.

Pa gymwysterau wnaethoch chi eu cymryd cyn dod i Fangor?

Mae gen i gymwysterau lefel O ac A, rwy'n Nyrs Gyffredinol Gofrestredig ac mae gennyf radd BSc mewn Astudiaethau Iechyd. Hefyd mae gen i gymhwyster TAR a diploma mewn cwnsela.

Pa gwrs ydych chi'n ei astudio ym Mangor?

Rwyf newydd gwblhau fy MA mewn Astudiaethau Addysg - roedd fy modiwlau hyfforddedig yng Ngholeg Llandrillo ac roeddent yn fodiwlau cwnsela.

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio'r cwrs hwnnw?

Roeddwn eisiau datblygu fy sgiliau cwnsela a chael cymhwyster Meistr.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mangor?

Roedd yn gyfleus i mi ac roeddwn wedi astudio yno o'r blaen ac fe wnaeth cefnogaeth y tiwtoriaid argraff dda arnaf.

Pa fath o gefnogaeth sydd yna i fyfyrwyr?

Rydw i wedi cael cefnogaeth ragorol gan fy nhiwtoriaid.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl sy'n meddwl gwneud cais i Fangor?

Ewch amdani! Prifysgol wych, staff gwych a rhan hynod hardd o'r byd.

Beth yw'r uchafbwynt/peth gorau ynghylch bod yn fyfyriwr ym Mangor?

Tiwtoriaid a chefnogaeth ardderchog.

Beth ydych chi wedi'i fwynhau'n arbennig am eich cwrs?

Hoffais agwedd ymarferol fy nghwrs yn fawr ac fe wnes wirioneddol fwynhau gwneud fy ngwaith ymchwil gan ei fod yn berthnasol i'm swydd, a bydd canlyniadau'r ymchwil yn cael sylw pellach o fewn fy sefydliad.

Beth yw'r peth mwyaf anodd nghylch bod yn fyfyriwr ôl-radd?

Ceisio cael hyd i'r amser i weithio'n llawn-amser ac astudio, felly mae'n hanfodol bod rhywun yn medru rheoli amser yn dda!

Pa yrfa ydych chi eisiau ei chael ar ôl gorffen eich astudiaethau?

Dwi'n anelu at aros yn fy swydd bresennol. Dwi wedi gwirioneddol fwynhau'r profiad o astudio ym Mangor. Mae'r cwrs wedi bod yn wych ac mae'r gefnogaeth gan y tiwtoriaid wedi bod yn rhagorol.