Proffiliau Myfyrwyr Israddedig

Miriam Forrest OwenMiriam Forrest Owen

Miriam Forrest Owen – Athroniaeth a Chrefydd

Miriam Forrest Owen, o Ynys Môn, sy’n astudio Athroniaeth a Chrefydd.

Mae’r cwrs Athroniaeth a Chrefydd yn un hynod o ddiddorol, gan gynnig amrywiaeth eang o fodiwlau. Mae’r darlithwyr yn glên ac yn gefnogol iawn, ac maent yn ceisio helpu myfyrwyr gyda pob agwedd o’u gwaith neu gydag unrhyw bryderon.

Ceri Lois Owen – Hanes Cymru

Mae Ceri Lois Owen o Gaernarfon ac yn astudio Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr yn wych yma ym Mangor. Mae’r darlithwyr Hanes yn hawdd i siarad gyda nhw a’r mwyafrif yn ddwyieithog.

Steffan NicholasSteffan Nicholas

Steffan Nicholas – BA Addysg Gynradd gyda SAC

Mae Steffan o Gaerfyrddin ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

Mae dinas Bangor, heb os, wedi ei lleoli yn un o leoliadau mwyaf arbennig Cymru. Gan fy mod wrth fy modd yn cadw’n heini, mae medru cerdded neu redeg, a phrofi’r golygfeydd godidog ar stepen fy nrws yn brofiad arloesol i mi. 

Llio Wyn OwenLlio Wyn Owen

Llio Wyn Owen – Athroniaeth a Chrefydd

Mae Llio Wyn Owen, o Ynys Môn, yn astudio Athroniaeth a Chrefydd ym Mangor.

Mae bod yn Gymraes ym Mangor yn anhygoel. Mae modd astudio llawer o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, mae bod yn rhan o neuadd JMJ yn brofiad bythgofiadwy, ac mae’r gymuned yn un gartrefol iawn.

Megan Wyn OwenMegan Wyn Owen

Megan Wyn Owen – Peirianneg Electronig

Mae Megan Wyn Owen, o Lanfechell, Ynys Môn, ac yn astudio Peirianneg Electronig.

Mae Bangor yn lle gwych i astudio, a digon o bethau i'w gwneud drwy'r amrywiaeth o glybiau.

Elin Owen JonesElin Owen Jones

Elin Owen Jones – Cyfrifeg a Chyllid BSc

Mae Elin Owen Jones yn 20 oed ac o Efailnewydd, ger Pwllheli. Mae Elin yn astudio Cyfrifeg a Chyllid BSc. Buodd yn Ysgol Glan y Môr hyd at flwyddyn 11 cyn symud i Goleg Meirion Dwyfor, Pwllheli i gwblhau ei Lefel A.

Teimlaf fod Bangor yn le gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg gan fod yna gymdeithas glos iawn sy’n dod â pawb at ei gilydd. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio llaw yn llaw gyda’r Brifysgol ac yn cynnig cwrs a elwir yn Tystysgrif Iaith sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg gryfhau eu hiaith ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i’n hoffi’r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Liam EvansLiam Evans

Liam Evans – Cymraeg a Hanes

Mae Liam Evans o Hen Golwyn ac yn gyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn.

Dwi wrth fy modd gyda fy nghwrs. Trwy astudio gradd gyd-anrhydedd rwy’n cael y cyfle i astudio amrywiaeth eang o destunau. Mae’r ddau bwnc yn cyd-blethu ac mae cael dysgu am yr hyn sy’n fy niddori gan ddarlithwyr profiadol ac arbenigol yn wych.

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin, o Ddeiniolen yn astudio Cerddoriaeth Bmus ym Mhrifysgol Bangor.

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Erin JonesErin Jones

Erin Jones – Nyrsio Oedolion

Mae Erin Jones o Bontnewydd, ger Caernarfon, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor.

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.

Anna Wyn LewisAnna Wyn Lewis

Anna Wyn Lewis – Cymraeg

Mae Anna Wyn Lewis, o Rosybol, Sir Fôn, ac yn astudio Cymraeg.

Mae cyfleusterau'r Brifysgol yn arbennig, megis y deunyddiau diddiwedd sydd ar gael yn yr archifdy a darllenfa Shankland, ac mae'r adeilad ei hun yn odidog. Does unman gwell!

Esyllt JonesEsyllt Jones

Esyllt Jones – Cymraeg a Cherddoriaeth

Mae Esyllt Jones o Gaerdydd. Aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac bellach yn astudio Cymraeg a Cherdd ym Mangor.

Mae’n brofiad arbennig i aros mewn neuadd breswyl, ac mae’n gyfle i ddod i nabod myfyrwr eraill sydd wedi dod i Fangor i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, fel fi.

Lleucu MyrddinLleucu Myrddin

Lleucu Myrddin – Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin sy'n wreiddol o Bwllheli yn astudio Cymdeithaseg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.