Proffiliau Myfyrwyr Israddedig

Betsan WilliamsBetsan Williams

Betsan Williams – Hanes Cymru

Mae Betsan Williams o Llangolman, Sir Benfro yn astudio Hanes a Hanes Cymru.

Mae astudio ym Mangor wedi rhoi cyfleoedd amrywiol i mi drwy gynnig ystod amrywiol o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd wedi fy helpu i ddod yn fwy hyderus.

Esyllt JonesEsyllt Jones

Esyllt Jones – Cymraeg a Cherddoriaeth

Mae Esyllt Jones o Gaerdydd. Aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac bellach yn astudio Cymraeg a Cherdd ym Mangor.

Mae’n brofiad arbennig i aros mewn neuadd breswyl, ac mae’n gyfle i ddod i nabod myfyrwr eraill sydd wedi dod i Fangor i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, fel fi.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i’n hoffi’r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Rhodri Marc JonesRhodri Marc Jones

Rhodri Marc Jones – Y Gyfraith

Mae Rhodri Marc Jones yn 20 oed ac o Rhosfawr ger Pwllheli ac yn astudio Y Gyfraith.

Y peth gorau am astudio ym Mangor ydy fod yna lawer o gymorth i gael gan y darlithwyr. Mae nhw o hyd ar gael os oes gen i broblem neu gwestiwn. Hefyd, os oes problem yn codi y tu allan i oriau darlithio, mae’r mwyafrif yn ateb e-byst yn ôl yn sydyn iawn.

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin, o Ddeiniolen ar ei blwyddyn cyntaf ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Cerddoriaeth Bmus.

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Elain ElisElain Elis

Elain Elis – Cymraeg

Elain Elis o Abergele yn astudio Cymraeg. Mae hi yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn gefnogol iawn o’r myfyrwyr. Mae pob math o gefnogaeth ar gael, boed yn gefnogaeth i waith neu gefnogaeth gyda gyrfaoedd. Mae fy nhiwtor personol hefyd yn gefnogol gan sicrhau fy mod i’n hapus gyda fy ngwaith.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Erin JonesErin Jones

Erin Jones – Nyrsio Oedolion

Mae Erin Jones o Bontnewydd, ger Caernarfon, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor.

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.

Elin Owen JonesElin Owen Jones

Elin Owen Jones – Cyfrifeg a Chyllid BSc

Mae Elin Owen Jones yn 20 oed ac o Efailnewydd, ger Pwllheli. Mae Elin yn astudio Cyfrifeg a Chyllid BSc. Buodd yn Ysgol Glan y Môr hyd at flwyddyn 11 cyn symud i Goleg Meirion Dwyfor, Pwllheli i gwblhau ei Lefel A.

Rwyf wedi byw yn Neuadd JMJ ers dwy flynedd bellach ac wedi mwynhau byw yno yn arw! Teimlaf ei fod yn brofiad gwych er mwyn dod i gyfarfod ffrindiau newydd ledled Cymru.

Medi Alaw WilliamsMedi Alaw Williams

Medi Alaw Williams – Seicoleg

Mae Medi Alaw Williams yn 20 oed ac yn dod o’r Wyddgrug. Mynychodd Ysgol Maes Garmon ac mae hi bellach yn astudio gradd mewn Seicoleg.

Mae’r adran Seicoleg yn rhoi llawer o gyfleoedd i’w myfyrwyr, maent yn rhoi amrywiaeth o fodiwlau diddorol ac mae'r staff mor gefnogol a charedig.

Ceri Lois Owen – Hanes Cymru

Mae Ceri Lois Owen o Gaernarfon ac yn astudio Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr yn wych yma ym Mangor. Mae’r darlithwyr Hanes yn hawdd i siarad gyda nhw a’r mwyafrif yn ddwyieithog.

Lora LewisLora Lewis

Lora Lewis – Cymraeg

Mae Lora Lewis yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Bwllheli. Mae'n astudio Cymraeg.

Mae UMCB yn gryf iawn ym Mangor ac mae cyfleoedd i gymdeithasu drwy’r Gymraeg. Mae Pontio yn cynnig llawer iawn o gyfleoedd gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg a thu hwnt.

Lois Clwyd HughesLois Clwyd Hughes

Lois Clwyd Hughes – Addysg Gynradd

Mae Lois Clwyd Hughes o Rhewl ger Rhuthun ac yn astudio Addysg Gynradd.

Mi wnes i ddod i’r Diwrnod Agored ar ddiwrnod poeth yng Nghorffennaf ac roedd y golygfeydd yn wrth eu gweld. Roedd y myfyrwyr a’r staff yn groesawgar iawn, felly mi roeddwn i’n gallu gwed fy hun yn byw yma tra’n astudio.

Lleucu MyrddinLleucu Myrddin

Lleucu Myrddin – Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin sy'n wreiddol o Bwllheli yn astudio Cymdeithaseg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.

Sara Menai StockwellSara Menai Stockwell

Sara Menai Stockwell – Cemeg

Mae Sara, o’r Felinheli, yn gyn disgybl Ysgol Tryfan, Bangor. Mae hi yn y flwyddyn gyntaf o radd Cemeg a derbyniodd Ysgoloriaeth Rhagoriaeth am iddi gael 3 A yn ei Lefel A.

Y prif rheswm i mi ddewis Bangor oedd y cyfle i allu astudio rhan o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n hynod o bwysig i mi, gan i mi astudio trwy'r Gymraeg yn yr ysgol.

Sera Llewelyn DaviesSera Llewelyn Davies

Sera Llewelyn Davies – Nyrsio Oedolion BN (Anrhydedd)

Mae Sera yn byw ar fferm ger Porthmadog, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mangor.

Mae’r gefnogaeth gan fy nhiwtor personol wedi bod yn ardderchog, y gefnogaeth a’r arweiniad ac yn barod i fod yn glust i wrando. Rwyf wedi cael cefnogaeth ardderchog gan adran Sgiliau Astudio'r Brifysgol ynghyd a Chanolfan Bedwyr.

Llio DaviesLlio Davies

Llio Davies – Busnes a Marchnata

Llio Davies, 20 oed o Glyn Ceiriog, ger Llangollen. Mae Llio'n studio Busnes a Marchnata.

Bod yn rhan o UMCB. Rwyf wedi dod i adnabod cymaint o bobl ac wedi cael blas ar amryw o weithgareddau, gan ymweld â Chaeredin a Dulyn gyda’r chwe gwlad, ac amrywiaeth o nosweithiau gwisg ffansi.

Elinor Mair PritchardElinor Mair Pritchard

Elinor Mair Pritchard – Cymraeg

Mae Elinor Mair Pritchard yn 20 mlwydd oed ac yn dod o Rosneigr yn Ynys Môn. Aeth i Ysgol Gyfun Llangefni ac mae'n astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Y peth gorau am astudio ym Mangor ydi’r ffaith bod y brifysgol yn un cartrefol iawn ac mae’r darlithwyr yn gwneud y darlithoedd yn ddiddorol dros ben.

Ffion JonesFfion Jones

Ffion Jones – Gwyddorau Biofeddygol

Mae Ffion Jones, 18 oed yn gyn-ddisgybl Ysgol Brynrefail, Llanrug. Yn enedigol o Fangor mae hi bellach yn astudio Gwyddorau Biofeddygol.

Rydw i’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn. Fy hoff beth am y cwrs ydi’r gwaith ymarferol, mae’n hollol wahanol i bob dim dwi wedi ei wneud o’r blaen, ac mae o’n llawer o hwyl.

Rhian HughesRhian Hughes

Rhian Hughes – Astudiaethau Plentyntod

Mae Rhian Hughes yn 20 oed o Mynytho ger Pwllheli. Mae hi’n astudio Astudiaethau Plentyntod. Cyn iddi ddechrau astudio ym Mangor, mi fuodd yn Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn, mae’n bosib i ni gysylltu â nhw drwy e-bost i ofyn cwestiwn neu i drefnu cyfarfod ar unrhyw adeg os oes rhywbeth yn ein poeni ni!

Nicola BrownNicola Brown

Nicola Brown – Psychology with Neuropsychology

Mae Nicola yn astudio Seicoleg gyda Niwroseicoleg ym Mangor.

Fy uchafbwynt oedd dod o hyd i bobl sydd â'r un diddordebau/brwdfrydedd.

Megan EliasMegan Elias

Megan Elias – Cymraeg

Mae Megan Elias yn 19 oed ac yn dod o Hen Golwyn. Mae’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Eirias ac ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg. Daeth i Fangor yn fyfyriwr ail iaith yn wreiddiol.

Miriam HughesMiriam Hughes

Miriam Hughes – Y Gyfraith gydag Astudiaethau Busnes

Mae Miriam, sy’n 18 mlwydd oed, yn dod o Frynmawr ym Mhen Llŷn.

Mae’n deimlad gwych i ennill yr ysgoloriaeth ac yn deimlad da i wybod fod yr holl waith caled wrth astudio fy lefel A wedi talu ar ei ganfed.