Proffiliau Myfyrwyr Israddedig

Elin Owen JonesElin Owen Jones

Elin Owen Jones – Cyfrifeg a Chyllid BSc

Mae Elin Owen Jones yn 20 oed ac o Efailnewydd, ger Pwllheli. Mae Elin yn astudio Cyfrifeg a Chyllid BSc. Buodd yn Ysgol Glan y Môr hyd at flwyddyn 11 cyn symud i Goleg Meirion Dwyfor, Pwllheli i gwblhau ei Lefel A.

Rwyf wedi byw yn Neuadd JMJ ers dwy flynedd bellach ac wedi mwynhau byw yno yn arw! Teimlaf ei fod yn brofiad gwych er mwyn dod i gyfarfod ffrindiau newydd ledled Cymru.

Liam EvansLiam Evans

Liam Evans – Cymraeg a Hanes

Mae Liam Evans o Hen Golwyn ac yn gyn-ddisgybl Ysgol y Creuddyn.

Dwi wrth fy modd gyda fy nghwrs. Trwy astudio gradd gyd-anrhydedd rwy’n cael y cyfle i astudio amrywiaeth eang o destunau. Mae’r ddau bwnc yn cyd-blethu ac mae cael dysgu am yr hyn sy’n fy niddori gan ddarlithwyr profiadol ac arbenigol yn wych.

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin, o Ddeiniolen yn astudio Cerddoriaeth Bmus ym Mhrifysgol Bangor.

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Steffan NicholasSteffan Nicholas

Steffan Nicholas – BA Addysg Gynradd gyda SAC

Mae Steffan o Gaerfyrddin ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

Mae dinas Bangor, heb os, wedi ei lleoli yn un o leoliadau mwyaf arbennig Cymru. Gan fy mod wrth fy modd yn cadw’n heini, mae medru cerdded neu redeg, a phrofi’r golygfeydd godidog ar stepen fy nrws yn brofiad arloesol i mi. 

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Elain ElisElain Elis

Elain Elis – Cymraeg

Mae Elain Elis o Abergele yn astudio Cymraeg. Mae hi yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r adran yn hynod groesawgar a'r darlithwyr wastad yn barod i helpu ac estyn llaw. Mae’r cwrs yn ddiddorol, mae amrywiaeth eang o fodiwlau ar gael a chyfle i astudio gwahanol agweddau o’r pwnc.

Sera Llewelyn DaviesSera Llewelyn Davies

Sera Llewelyn Davies – Nyrsio Oedolion BN (Anrhydedd)

Mae Sera, sy'n byw ar fferm ger Porthmadog, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mangor.

Mae’r gefnogaeth gan fy nhiwtor personol wedi bod yn ardderchog, y gefnogaeth a’r arweiniad ac yn barod i fod yn glust i wrando. Rwyf wedi cael cefnogaeth ardderchog gan adran Sgiliau Astudio'r Brifysgol ynghyd a Chanolfan Bedwyr.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Lleucu MyrddinLleucu Myrddin

Lleucu Myrddin – Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin sy'n wreiddol o Bwllheli yn astudio Cymdeithaseg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i’n hoffi’r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Ceri Lois Owen – Hanes Cymru

Mae Ceri Lois Owen o Gaernarfon ac yn astudio Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr yn wych yma ym Mangor. Mae’r darlithwyr Hanes yn hawdd i siarad gyda nhw a’r mwyafrif yn ddwyieithog.

Rhian HughesRhian Hughes

Rhian Hughes – Astudiaethau Plentyntod

Mae Rhian Hughes yn 20 oed o Mynytho ger Pwllheli. Mae hi’n astudio Astudiaethau Plentyntod. Cyn iddi ddechrau astudio ym Mangor, mi fuodd yn Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn, mae’n bosib i ni gysylltu â nhw drwy e-bost i ofyn cwestiwn neu i drefnu cyfarfod ar unrhyw adeg os oes rhywbeth yn ein poeni ni!

Esyllt JonesEsyllt Jones

Esyllt Jones – Cymraeg a Cherddoriaeth

Mae Esyllt Jones o Gaerdydd. Aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac bellach yn astudio Cymraeg a Cherdd ym Mangor.

Mae’n brofiad arbennig i aros mewn neuadd breswyl, ac mae’n gyfle i ddod i nabod myfyrwr eraill sydd wedi dod i Fangor i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, fel fi.

Erin JonesErin Jones

Erin Jones – Nyrsio Oedolion

Mae Erin Jones o Bontnewydd, ger Caernarfon, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor.

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.