Proffiliau Myfyrwyr Israddedig

Ceri Lois Owen – Hanes Cymru

Mae Ceri Lois Owen o Gaernarfon ac yn astudio Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr yn wych yma ym Mangor. Mae’r darlithwyr Hanes yn hawdd i siarad gyda nhw a’r mwyafrif yn ddwyieithog.

Erin JonesErin Jones

Erin Jones – Nyrsio Oedolion

Mae Erin Jones o Bontnewydd, ger Caernarfon, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor.

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.

Sera Llewelyn DaviesSera Llewelyn Davies

Sera Llewelyn Davies – Nyrsio Oedolion BN (Anrhydedd)

Mae Sera yn byw ar fferm ger Porthmadog, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mangor.

Mae’r gefnogaeth gan fy nhiwtor personol wedi bod yn ardderchog, y gefnogaeth a’r arweiniad ac yn barod i fod yn glust i wrando. Rwyf wedi cael cefnogaeth ardderchog gan adran Sgiliau Astudio'r Brifysgol ynghyd a Chanolfan Bedwyr.

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Sioned Martha Davies – Cymraeg

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i’n hoffi’r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Elain ElisElain Elis

Elain Elis – Cymraeg

Mae Elain Elis o Abergele yn astudio Cymraeg. Mae hi yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn gefnogol iawn o’r myfyrwyr. Mae pob math o gefnogaeth ar gael, boed yn gefnogaeth i waith neu gefnogaeth gyda gyrfaoedd. Mae fy nhiwtor personol hefyd yn gefnogol gan sicrhau fy mod i’n hapus gyda fy ngwaith.

Lleucu MyrddinLleucu Myrddin

Lleucu Myrddin – Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin sy'n wreiddol o Bwllheli yn astudio Cymdeithaseg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.

Lois Clwyd HughesLois Clwyd Hughes

Lois Clwyd Hughes – Addysg Gynradd

Mae Lois Clwyd Hughes o Rhewl ger Rhuthun ac yn astudio Addysg Gynradd.

Mi wnes i ddod i’r Diwrnod Agored ar ddiwrnod poeth yng Nghorffennaf ac roedd y golygfeydd yn wrth eu gweld. Roedd y myfyrwyr a’r staff yn groesawgar iawn, felly mi roeddwn i’n gallu gwed fy hun yn byw yma tra’n astudio.

Rhian HughesRhian Hughes

Rhian Hughes – Astudiaethau Plentyntod

Mae Rhian Hughes yn 20 oed o Mynytho ger Pwllheli. Mae hi’n astudio Astudiaethau Plentyntod. Cyn iddi ddechrau astudio ym Mangor, mi fuodd yn Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn, mae’n bosib i ni gysylltu â nhw drwy e-bost i ofyn cwestiwn neu i drefnu cyfarfod ar unrhyw adeg os oes rhywbeth yn ein poeni ni!

Elin Owen JonesElin Owen Jones

Elin Owen Jones – Cyfrifeg a Chyllid BSc

Mae Elin Owen Jones yn 20 oed ac o Efailnewydd, ger Pwllheli. Mae Elin yn astudio Cyfrifeg a Chyllid BSc. Buodd yn Ysgol Glan y Môr hyd at flwyddyn 11 cyn symud i Goleg Meirion Dwyfor, Pwllheli i gwblhau ei Lefel A.

Teimlaf fod Bangor yn le gwych ar gyfer myfyrwyr Cymraeg gan fod yna gymdeithas glos iawn sy’n dod â pawb at ei gilydd. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio llaw yn llaw gyda’r Brifysgol ac yn cynnig cwrs a elwir yn Tystysgrif Iaith sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg gryfhau eu hiaith ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Betsan WilliamsBetsan Williams

Betsan Williams – Hanes Cymru

Mae Betsan Williams o Llangolman, Sir Benfro yn astudio Hanes a Hanes Cymru.

Y peth gorau am fod yn fyfyriwr ym Mangor yw'r croeso Mae pawb mor gyfeillgar. Mae bod yn rhan o gymdeithas UMCB wedi gwneud fy mhrofiad yn arbennig gan fy mod wedi gwneud ffrindiau am oes.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin, o Ddeiniolen ar ei blwyddyn cyntaf ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Cerddoriaeth Bmus.

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Nicola BrownNicola Brown

Nicola Brown – Psychology with Neuropsychology

Mae Nicola yn astudio Seicoleg gyda Niwroseicoleg ym Mangor.

Fy uchafbwynt oedd dod o hyd i bobl sydd â'r un diddordebau/brwdfrydedd.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Esyllt JonesEsyllt Jones

Esyllt Jones – Cymraeg a Cherddoriaeth

Mae Esyllt Jones o Gaerdydd. Aeth i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ac bellach yn astudio Cymraeg a Cherdd ym Mangor.

Mae’n brofiad arbennig i aros mewn neuadd breswyl, ac mae’n gyfle i ddod i nabod myfyrwr eraill sydd wedi dod i Fangor i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, fel fi.