Proffil Myfyriwr: Sioned Martha Davies – Cymraeg

Sioned Martha DaviesSioned Martha Davies

Daw Sioned yn wreddiol o bentref Gwyddgrug ger Pencader ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Mae hi'n astudio Cymraeg ac yn ei blwyddyn gyntaf.

Pam Bangor?

Dewisais astudio ym Mangor oherwydd y naws glos a theuluol sydd i’r adran, ac oherwydd fy mod i'n hoffi'r dref ei hun a’r golygfeydd a gawn o Neuadd John Morris-Jones.

Peth gorau am astudio ym Mangor?

Yn sicr y peth gorau am astudio ym Mangor ydy’r ymdeimlad teuluol sydd i’w gael ymysg pawb yn Neuadd John Morris-Jones. Mae pawb yn gyfeillgar, yn barod i helpu ac yn lot o laff pan awn ni allan ar grôl ac ati! Mae llawer o ddiolch i’r Cymrig am hynny, am mai y nhw sy’n trefnu hanner y nosweithiau allan. Mae gynnon ni hefyd Aelwyd yn Neuadd JMJ, sydd eto fyth yn dod â phawb at ei gilydd.

Lle da ar gyfer myfyrwyr Cymraeg?

Dwi ddim yn credu bod yna le gwell na Bangor ar gyfer myfyrwyr Cymraeg oherwydd bod gynno ni gymdeithas mor glos a hwyliog. Ma’ pawb yn nabod pawb ac yn ffrindie da iawn, ’da ni’n cael swper yn y fflat yn aml iawn gyda rhai o’r ail flwyddyn!

Y Cwrs ...

Y gwir yw, mae pob gradd yn mynd i fod yn her, achos mai gradd yw e! Ond yndw, dwi’n mwynhau’r cwrs yn Ysgol y Gymraeg ym Mangor, oblegid ma’ 'na fodiwlau diddorol iawn a darlithwyr sy’n ein herio i gael i gorau y posib allan ohonom, ond eto i gyd maent yn ddarlithwyr sy’n barod i’ch helpu a rhoi cymorth i chi, a gwneud yn siŵr fod eich bywyd ym Mangor yn gyfforddus. Cawson ni hyd yn oed barti ‘Dolig bach y llynedd gyda’r holl staff a myfyrwyr yno, gyda lot o fwyd blasus - swper am ddim!

Ydy’r darlithwyr yn gefnogol?

Yndan, mae’r darlithwyr yn gefnogol iawn. Mae ’na lot o hwyl i’w gael gyda rhai hefyd, mae’n rhaid dweud! Maent bob tro yn fodlon gwrando arnoch chi a rhoi i ni chwarae teg, ac yn brydlon wrth drefnu cyfarfod os oes gyda chi rhywbeth i’w drafod gyda hwy. Dwi’n teimlo fod ’na berthynas dda rhwng y myfyrwyr a’r staff yn Ysgol y Gymraeg ym Mangor, ac wrth siarad gyda ffrindiau mewn ysgolion academaidd eraill, maent hwythau hefyd yn dweud yn union yr un fath!

Bywyd mewn Neuadd Breswyl ...

Rwy’n ferch o’r De yn wreiddiol felly yndw, rwy’n byw yn y neuadd orau sydd sef Neuadd John Morris-Jones yn ystod y tymhorau academaidd. Mae byw mewn neuadd yn ffordd bendant ac unswydd o wneud ffrindiau newydd, oherwydd rych chi’n byw gyda’r bobol ’ma sy’n eich fflat am o leia’ ddwy flynedd, yn bwyta, yfed, chwerthin a golchi llestri gyda nhw, ac ma’ nhw’n dod yn rhyw fath o ail deulu i chi. A gan fod Neuadd John Morris-Jones yn neuadd lle mae’r ail flwyddyn yn cael aros hefyd, mae’r flwyddyn gyntaf yn magu perthynas dda iawn iawn gyda hwy. Mae nifer hyd yn oed yn cwrdd â’u cariadon yn y neuadd!

Pa ysgoloriaeth wyt ti wedi ennill?

Fe enillais i Ysgoloriaeth Ragoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £3,000. O ddifri, mae’r arian wedi fy helpu i brynu llwyth o lyfrau, ac yn wir byw yn gyfforddus heb orfod poeni am fod mewn gorddrafft, heb boeni am beidio gallu bwyta, na heb boeni am fethu fynd allan ar dripiau addysgiadol! Mae’n fy helpu gyda chostau teithio, yn fy ngalluogi i fynychu cynyrchiadau neu drafodaethau academaidd yn Pontio, ac mewn gwirionedd, yn cyfoethogi fy addysg a ’mhrofiad ym Mhrifysgol Bangor.

Sut deimlad ydy o i ennill ysgoloriaeth?

Mae ennill ysgoloriaeth yn deimlad fel dim byd arall, achos ’da chi’n ennill arian sydd yn mynd i fod o help anferth i chi, jest trwy adolygu ychydig a sgwennu clamp o draethawd mewn arholiad am y pwnc rydych chi’n ymddiddori ynddo fwyaf, am gyfnod o ryw ddwy awr! Does 'na ddim llwyth a llwyth o bobl yn medru ennill ysgoloriaeth chwaith, felly mae ennill un, beth bynnag yw’r swm, yn fraint. Mae’n dangos eich bod chi wedi creu argraff ar y marciwr a’r ysgol academaidd. Ma’ pawb yn eich llongyfarch ac mae ’na seremoni fawr ar ddechrau’r flwyddyn i chi a’r gweddill. Pa well braint sydd?

Pa gyngor sydd gen ti i rywun sy’n ystyried dod i Fangor?

Dewch, plis dewch!! Tu ôl i ddrysau enfawr y coleg ’ma na lot o hwyl a photensial yn aros amdanoch chi. Dewch i Neuadd John Morris-Jones, a wnewch chi fyth edrych nôl! Mae yna gôr, parti merched, côr cerdd dant ac yn y blaen, lot o hwyl a sbri amser yr Eisteddfod Rhyng-golegol - Bangor a ddaeth i’r brig eleni! - lot o gymdeithasu, croliau gwych, timau chwaraeon cyfeillgar a hwyliog... O ddifri, Wirio, ma’ pawb yn ffrind i bawb -wnewch chi ddifaru os na ddewch chi!

A'r dyfodol?

Efallai yr af i’n athrawes uwchradd, efallai yr af fi’n gyfieithydd, efallai wna’i drio bod yn awdures … Dwi mor agored i syniadau, pwy a ŵyr eto! Amser a ddengys.