Proffil Myfyriwr: Steffan Nicholas – BA Addysg Gynradd gyda SAC

Steffan NicholasSteffan Nicholas

Mae Steffan o Gaerfyrddin ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

Pam dewis Bangor?

Penderfynais ddod i Fangor gan fod y croeso a gefais ar ddiwrnodau agored yn anhygoel. Yn sicr, teimlais yn gartrefol heb os o’r cychwyn cyntaf.  Mae yna gryn dipyn o sôn am safon yr addysg a gaiff ei chynnig yn y Brifysgol, sy’n sicrhau enw da iddi, a bod yr enw da yma’n cael ei ledaenu ledled y wlad. Mae’r ffeithiau a ddatgenir ar safle ‘WhatUni’ yn dyst i hynny, gyda’r Brifysgol yn llwyddo i ennill llu o wobrau ar sail yr hyn sydd ganddi i’w gynnig, megis cyfleusterau, neuaddau a boddhad myfyrwyr. Llwyddodd hyn i fy nennu hyd yn oed yn fwy i fyny o’r de i’r gogledd.

Yn sicr, roedd clywed am JMJ (Neuadd John Morris Jones) – sef neuadd i fyfyrwyr Cymraeg ar frig fy rhestr o resymau dros ddod i Fangor, oherwydd gwyddwn y byddai hyn yn galluogi fy mod yn parhau i fedru astudio drwy gyfrwng fy mamiaith. Yn ategol, roedd hyn hefyd yn galluogi fod modd i mi gymdeithasu a gwneud ffrindiau trwy UMCB – (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor) oedd yn ffactor atynnol iawn arall.  Clywais fod modd ymuno â chymdeithasau megis aelwyd JMJ, ac o ganlyniad, roedd hyn oll yn awgrymu fod bywyd fel myfyrwyr yma yn un gwerth chweil.

Er bod hyn i gyd yn fy nennu i Brifysgol Bangor, roedd un peth yn fy rhwystro i rag astudio’r cwrs yr oeddwn i wirioneddol eisiau ei wneud, a’r rhwystr hwnnw oedd nad oeddwn wedi derbyn gradd B yn y Saesneg.  Roedd hyn yn gyfnod rhwystredig iawn, ond gallaf ddweud gyda sicrwydd i Brifysgol Bangor, ynghlwm â’r adran Addysg y Brifysgol roi’r cymorth angenrheidiol i mi, gynnig opsiynau posibl i oresgyn y broblem hon, a chynnig tawelwch meddwl gyda hynny.  Roedd hyn yn help mawr yn ystod cyfnod yr arholiadau.

Mae dinas Bangor, heb os, wedi ei lleoli yn un o leoliadau mwyaf arbennig Cymru. Gan fy mod wrth fy modd yn cadw’n heini, mae medru cerdded neu redeg, a phrofi’r golygfeydd godidog ar stepen fy nrws yn brofiad arloesol i mi.   Mae modd cael y gorau o’r ddau fyd yma felly, gyda moroedd a mynyddoedd y gogledd yn fy amgylchynu.  Mae yma leoliadau atynnol dirifedi, megis yr Wyddfa, ‘Surf Snowdonia’ a ‘ZipWorld’. Mae’r rhain oll yn lleoliadau digon agos i ymweld â hwy, ac felly’n sicr yn ffactorau ychwanegol sydd wedi fy nennu i Fangor.

Y Cwrs

Rwy’n mwynhau fy nghwrs yn arw ac yn dysgu strategaethau a gweithgareddau addas a newydd, a fydd o fantais enfawr i mi wrth addysgu disgyblion tra ar brofiad ysgol.  Mae’r cyfle i weld y disgyblion yn datblygu a chyrraedd eu targedau, gan wireddu eu potensial llawn yn brofiad ffantastig imi fel myfyriwr.

Mae’r darlithwyr yn cynnig eu cymorth yn ddiflino, ac mae eu parodrwydd i helpu gydag unrhyw beth, boed yn aseiniadau neu’n offer addysgu, yn rhywbeth calonogol iawn yng nghanol pwysau gwaith. Rhaid canmol cefnogaeth y tiwtoriaid personol a’r tiwtor cyswllt ar brofiad ysgol hefyd, sydd yn sicrhau yn wythnosol bod y profiad yn un o fwynhad ac o fudd imi fel myfyriwr ‘athro’ dan hyfforddiant.

Fel rhan o’r cwrs mi fyddaf allan ar leoliad o fewn ysgol yn flynyddol, lle byddaf yn cael y cyfle i ddysgu disgyblion o bob oed ar draws meysydd y cwricwlwm.  Yn ogystal â hyn, caiff wythnos o brofiad amgen ei drefnu, lle bydd modd ddysgu mwy am feysydd megis Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cymhwysedd digidol ac ati.

Clybiau a Chymdeithasau

Rwy’n aelod o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB). Mae’r undeb hwn yn cynnig nifer o gyfleoedd gwirfoddoli megis ‘ffrind Cymraeg’, cyfle sy’n cynnig cymorth i ddysgwyr drwy eu hannog i ymarfer yr iaith yn hyderus. Mae adain UMCB sef y Cymric yn trefnu a hwyluso ein bywydau trwy gynnal nosweithiau cymdeithasu, hynny o nosweithiau meic agored i nosweithiau cwis, heb anghofio’r ffefryn, sef Clwb Cymru.  Mae nifer o griw UMCB hefyd yn rhan o aelwyd JMJ sy’n canu yn achlysurol yn y brifysgol, mewn eglwysi a chapeli yn y gogledd, heb anghofio cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.  Mae digon at ddant pawb yma ym Mangor, ac o ganlyniad i hynny, yn awgrymu fod bywyd fel myfyrwyr i’w drysori.

Neuadd John Morris-Jones

Am ddwy flynedd mi wnes fyw yn neuaddau preswyl John Morris Jones (JMJ). Roedd hyn yn brofiad fyth gofiadwy gyda Chymry Cymraeg yn mwynhau sgwrs dros baned, gemau ac yn cymdeithasu boed hynny yn yr ystafell gyffredin neu i lawr yn nhafarn y Glôb.  Fel un teulu mawr, daw pawb i nabod pawb o’r flwyddyn gyntaf, hyd nes y drydedd flwyddyn, ac mae hyn atgyfnerthu’r teimlad o berthyn i Fangor.  Yn sicr, mi fyddaf yn hybu myfyrwyr i fyw yn JMJ, i gael mwynhau bywyd fel un o’r  Cymry Cymraeg, a chael cyfle i ymfalchïo yn yr ymdeimlad hwnnw o gymdeithasu’n hawdd drwy gyfrwng ein mamiaith.

Ysgoloriaethau

Roeddwn i’n ddigon ffodus i ennill Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac ysgoloriaethau Bangor.  Mae hyn yn sicr wedi bod yn gymorth mawr wrth brynu llyfrau ac adnoddau ar gyfer aseiniadau, ac wedi bod o gymorth yn ariannol wrth gymdeithasu a mwynhau bywyd myfyriwr i’r eithaf.

Cyngor i fyfyrwyr newydd?

Yn sicr, gwnewch y mwyaf o’ch amser yma.  Mae’r amser yn hedfan! Ymunwch â chlybiau a chymdeithasau a sicrhewch fod gennych y cydbwysedd cywir rhwng bywyd academaidd a chymdeithasol.  Mwynhewch!

Y dyfodol

Fy ngobeithion ar gyfer y dyfodol yw cael swydd fel Athro cynradd gan obeithio dod yn brifathro ryw ddiwrnod.