Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr gyda theuluoedd

Yma ym Mangor, rydym yn sylweddoli bod myfyrwyr yn dod yma i astudio o bob cefndir ac nad yw pob myfyriwr yn cyrraedd yma’n syth o’r ysgol ar ôl cwblhau astudiaethau lefel A.

Rydym yn deall y byddwch o bosibl ag ymrwymiadau a chyfrifoldebau eraill ac yn sylweddoli y gallai fod gennych fwy o brofiad o fywyd ac i’ch llwybr chi at addysg uwch fod yn un gwahanol iawn.

Rydym yn gobeithio bydd y wefan hon yn gymorth i chi o ran gwybodaeth am lety, gwybodaeth am ofal plant ac ysgolion lleol a gwybodaeth am gefnogaeth ariannol bellach i'r carfannau hyn o fyfyrwyr:

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau pellach

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae ein derbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy gydol y flwyddyn o 09:00 i 17:00.

Medrwch gysylltu trwy:

Ffôn: 01248 38 2024
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk
Gwefan: www.bangor.ac.uk/studentservices/contact.php.cy

Ysgolion Lleol

Image of mother and son

Os ydych yn adleoli i Fangor gyda'ch teulu, mae'n bosib y byddwch angen gwybodaeth am ysgolion a gofal plant yn lleol. Yng Ngwynedd, caiff plant ddechrau'r ysgol gynradd yn rhan-amser ym mis Medi ar ôl eu pen blwydd yn 3 oed. Byddant yn dechrau'n llawn-amser yn yr ysgol gynradd ym mis Medi ar ôl eu pen blwydd yn 4 oed.

Mae yna 106 Ysgol Gynradd, 14 Ysgol Uwchradd a 2 Ysgol Arbennig yng Ngwynedd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ysgolion cynradd ac uwchradd yn ardal Bangor a'u polisïau derbyn neu cysylltwch â'r Awdurdod Lleol fel a ganlyn:

Ffôn: 01286 675570
E-bost: Gwynedd-ni@gwynedd.gov.uk

Logo Cyngor GwyneddMae Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwynedd yn cynnig pob math o wybodaeth ddefnyddiol am y canlynol:

 • Pethau i'w gwneud yn eich ardal - clybiau, digwyddiadau 
 • Byw’n iach
 • Gyrfaoedd a gwirfoddoli
 • Gofal plant yn eich ardal. Beth yw'r opsiynau?
 • Mudiadau plant a llinellau cymorth

Darpariaeth gofal plant yng Ngwynedd http://www.bangor.ac.uk/studentservices/images/logo_000.jpg (yn cynnwys Bangor)

Mae Gwynedd-Ni yn wasanaeth gwybodaeth. Gallwch gysylltu â nhw ynglŷn â'r canlynol:

 • rhestr gofal plant e.e. Gofalwyr Plant, Meithrinfeydd, Clybiau ar ôl Ysgol, Cylchoedd Meithrin
 • gwybodaeth am wasanaethau lleol e.e. GISDA, CAB, Barnardos, Iechyd
 • cefnogaeth i sefydlu darpariaeth gofal plant newydd e.e. cofrestru i fod yn ofalwr plant
 • gweithgareddau i blant ac i'r teulu e.e. beth sydd ymlaen yn ystod gwyliau ysgol a dyddiau gweithgareddau difyr i'r teulu
 • clybiau e.e. pêl-droed, nofio, cerddoriaeth, celf, hoci, dawns
  llinellau cymorth
 • gwasanaethau i blant gydag anghenion ychwanegol

Am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â Gwynedd-Ni:

Ffôn: 01286 675570
E-bost: Gwynedd-ni@gwynedd.gov.uk
Neges destun: 07920 083909

Gwefan: www.gwynedd-ni-org.uk

Cyfleusterau gofal plant ym Môn

Gwasanaeth tebyg i Tŷ-Ni am wybodaeth ar faterion teuluol a gofal plant ar Ynys Môn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch fynd i'w gwefan drwy glicio yma neu gallwch gysylltu'n bersonol dros y ffôn neu drwy e-bost.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Teulu Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 725888
E-bost: teulumon@anglesey.gov.uk

Cyfleusterau gofal plant yng Nghonwy

Gwasanaeth tebyg i Tŷ-Ni am wybodaeth ar faterion teuluol a gofal plant yng Nghonwy.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i fynd yn syth i'w gwefan.

Manylion cyswllt:

Cyngor Bwrdeistref Sirol
PO Box 1
Conwy
LL30 9GN
Ffôn: 01492 574000

E-bost: plant.children@conwy.gov.uk
Wefan:
www.conwy.gov.uk/children

Bwrsariaethau i Adleoli Teuluoedd

Gall adleoli i astudio gyda theulu fod yn broses ddrud a gall myfyrwyr wynebu costau symud tŷ, costau rhentu uchel, costau gofal plant, etc. Er mwyn cynorthwyo teuluoedd ar incwm is mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno bwrsariaeth o £1,000 i helpu myfyrwyr gyda’u costau adleoli.

Telir y fwrsariaeth hon yn y flwyddyn academaidd gyntaf yn unig ac fe'i dyfernir i fyfyrwyr gydag incwm trethadwy o £25,000 neu lai.

Er mwyn gwneud cais dylai myfyrwyr gysylltu â'r Uned Cymorth Ariannol i drafod eu sefyllfa ac i gael ffurflen gais.

Cymorth ariannol pellach i fyfyrwyr gyda phlant dibynnol

Grant Gofal Plant

Gall myfyrwyr llawn-amser o'r DU gyda phlant dibynnol sydd mewn gwasanaeth gofal plant cofrestredig a chydnabyddedig wneud cais am Grant Gofal Plant. Yr uchafswm grant gofal plant sy'n daladwy yw 85% o'r gwir gost gofal plant. Bydd faint o gymorth a dderbyniwch yn dibynnu ar eich amgylchiadau (megis eich incwm ac incwm eich dibynyddion).

Ni allwch dderbyn y grant hon os ydych chi neu'ch partner yn derbyn elfen gofal plant y Credyd Treth Gweithio gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Chi sydd i benderfynu pa un y dymunwch ei dderbyn os ydych yn gymwys i'r ddau.

Gallwch wneud cais am y cymorth hwn cyn dechrau neu yn ystod eich cwrs.

Gallwch dderbyn Grant Gofal Plant yn ystod adeg tymor ac yn ystod eich gwyliau.

Ni fydd y Ganolfan Byd Gwaith nac adrannau Budd-dal Tai yn ystyried swm y Grant Gofal Plant a ddyfernir pan fyddant yn cyfrifo eich hawliad i fudd-dal.

Telir y Grant Gofal Plant fel arfer mewn  tri rhandaliad gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, un ar ddechrau bob tymor ar yr un pryd â'ch benthyciad cynhaliaeth a grantiau eraill. Bydd eich sefydliad Cyllid Myfyrwyr yn gofyn i chi am gadarnhad o'ch gwir gostau gofal plant BOB tymor.

OS NAD YDYCH YN CYFLWYNO'R CADARNHAD HWN, EFALLAI NA FYDDWCH YN DERBYN EICH RHANDALIAD NESAF.

Lwfans Dysgu i Rieni

Mae’r cymorth yma tuag at gostau’r cwrs ar gyfer myfyrwyr llawn amser sydd â phlant dibynnol. Ni fydd y Ganolfan Byd Gwaith nac adrannau Budd-dal Tai yn cyfrif y grant hon wrth gyfrifo eich hawl i gael budd-daliadau.

Mae'r swm a gewch chi yn dibynnu ar eich incwm chi ac incwm eich dibynyddion (gan gynnwys eich gŵr, gwraig neu bartner).

Bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr fel arfer yn ei dalu mewn tri rhandaliad gyda’ch benthyciad. Ni fydd raid i chi ad-dalu’r cymorth hwn.

Os ydych yn meddwl y gallech fod yn gymwys am Grant Gofal Plant NEU Lwfans Dysgu i Rieni, cliciwch ar un o'r cysylltiadau hyn am wybodaeth bellach:

Myfyrwyr sy’n dod o Gymru

http://www.bangor.ac.uk/studentservices/images/SFW-logo.jpg

Myfyrwyr sy’n dod o Loegr

http://www.bangor.ac.uk/studentservices/images/sfe_logo_000.gif

Cefnogaeth ariannol bellach i fyfyrwyr

Grant Dibynyddion sy’n Oedolion

Os ydych yn fyfyriwr israddedig llawn amser a bod gennych bartner (yn cynnwys partner o'r un rhyw os gwnaethoch ddechrau eich cwrs yn 2005 neu wedi hynny) neu oedolyn arall, fel arfer aelod o'ch teulu, sy'n dibynnu arnoch yn ariannol, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am Grant Dibynyddion sy’n Oedolion. 

Bydd faint o gymorth a dderbyniwch yn dibynnu ar eich incwm ac incwm eich dibynyddion sy'n oedolion.

Bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr fel arfer yn ei dalu mewn tri rhandaliad ac mae'n grant nad oes raid ei thalu’n ôl.

Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau pellach am gymorth ariannol

Uned Cymorth Ariannol

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chymhwyster, cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol yn y Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr neu ewch i'n gwefan:

Myfyrwyr Hŷn

Ewch i'r wefan hon am wybodaeth a chymorth: www.bangor.ac.uk/studyatbangor/mature-students/index.php.cy