Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth i Staff

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau ymgynghorol i bob aelod staff sy’n darparu gofal bugeiliol i fyfyrwyr, yn cynnwys uwch diwtoriaid a thiwtoriaid personol, gweinyddwyr ysgol, staff y neuaddau a wardeiniaid, yn ogystal â staff diogelwch a staff glanhau. Yn aml iawn, y bobl hyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr mewn argyfwng.

Cysylltwch â’n gwasanaeth yn uniongyrchol trwy’r taflen gwasanaeth hwn neu ewch i’n gwefan am ragor o fanylion am y gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Mae gennym hefyd ddogfennau canllaw ar amrywiaeth eang o faterion y byddwch efallai’n dod ar eu traws

Ceir hefyd nifer o brotocolau a gweithdrefnau i’ch helpu ymdrin â materion penodol

 
Yn ogystal â’r uchod, mae gennym wybodaeth benodol i diwtoriaid personol ac uwch diwtoriaid


Adnoddau

Darperir y pecyn e-ddysgu hwn gan y Charlie Waller Memorial Trust ac fe'i cynlluniwyd i roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i staff allu cynnig cymorth i fyfyrwyr a all fod â phroblemau iechyd meddwl. Cymeradwyir hyn yn benodol ar gyfer staff gyda chyfrifoldebau bugeiliol.

Ac mae ein cyhoeddiadau’n cynnwys:

Cyfarfodydd cynnal

Cynhelir cyfarfodydd cynnal i Uwch Diwtoriaid a Thiwtoriaid Personol pan wneir cais.

Cysylltwch â:
Pennaeth Cynghori, Ail Lawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg
Ffôn: 01248 388520
Ebost: cynghori@bangor.ac.uk

Datblygu Staff

Mae staff y Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnal sesiynau datblygu staff yn rheolaidd ar bynciau megis:  sgiliau gwrando; datblygu sgiliau tiwtoriaid personol; ymdrin â sefyllfaoedd anodd; hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd ac addasiadau rhesymol yn yr amgylchedd dysgu ac addysgu.

Gellir teilwra sesiynau datblygu staff i gyd-fynd ag anghenion ysgolion unigol a’u cyflwyno ar adeg ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i chi.  Cysylltwch â ni ar 01248 382024 neu gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk am ragor o wybodaeth

Cefnogi staff

Beth bynnag eich sefyllfa, fel rheol bydd aelod o staff yn y gwasanaeth yn gallu eich helpu.  Mae croeso i chi ddod i’n gweld yn ein lleoliad newydd:  Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.