Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dioglewch Myfyrwyr

Dylai bywyd yn y Brifysgol fod yn hwyl ac yn bleserus i bawb. Er mwyn iddo aros felly, ac fel y caiff pawb amgylchedd dysgu sy'n iach, yn ddiogel ac yn ddymunol, mae angen ichi ein cynorthwyo.

Felly, sut y gellwch chi gynorthwyo?

 • Ewch i'r sesiwn ymgynefino a gynhelir gan eich Ysgol neu'ch Adran; yno, cewch wybodaeth werthfawr ynglyn â'r modd y mae'r Brifysgol a'r Ysgol/Adran yn gofalu am eich diogelwch. Gyda llaw, mae'n rhaid ichi fynd i'r sesiwn honno!
 • Yn eich amser rhydd, darllenwch y Llawlyfr i Fyfyrwyr ar Iechyd a Diogelwch. Mae'n llawn gwybodaeth 'ddefnyddiol' i'ch cynorthwyo tra byddwch yn y Brifysgol, o ddifri'!
 • Dysgwch 'drefn argyfwng' yr adeiladau y byddwch yn eu defnyddio a dysgwch yr hyn sydd i'w wneud yn achos tân - a oes mwy nag un ffordd allan o'r adeilad?
 • Ymgyfarwyddwch â threfniadau eich Ysgol neu'ch Adran o ran iechyd a diogelwch.
 • Dilynwch y drefn a geir eisoes - mae wedi'i sefydlu i'ch cynorthwyo chi.
 • Adroddwch ar yr holl ddamweiniau a digwyddiadau peryglus, a byddwch yn sicr ynglyn â phwy ddylai gael gwybod amdanynt.

Canllaw i Fyfyrwyr (Cymraeg)

Canllaw i Fyfyrwyr (Mainland Chinese)

Canllaw i Fyfyrwyr (Chinese Taiwan)

Allan yn y Ddinas - Diogelwch Personol

Mae Bangor yn un o'r dinasoedd Prifysgol diogelaf yn y D.U., ond, yn yr un modd ag ym mhob tref neu ddinas yn y wlad, dylech gymryd gofal rhesymol amdanoch eich hun a pheidio â'ch peryglu eich hun yn ddiangen. Pan fyddwch yn mynd o gwmpas y dref, cofiwch y pwyntiau isod:

 • Gofalwch fod yr ardal yr ydych yn cerdded ynddi wedi'u goleuo'n dda a heb fod yn anghysbell.
 • Cerddwch i gyfeiriad y traffig sy'n dod i'ch cyfarfod; o leiaf, byddwch yn gweld y cerbydau hynny'n dod!
 • Cerddwch yn dalog a byddwch yn hyderus; peidiwch byth â dangos eich bod yn teimlo'n anniogel, peidiwch ag edrych fel targed hawdd.
 • Ceisiwch osgoi cerdded adref ar eich pen eich hun; ceisiwch ddilyn myfyrwyr eraill sy'n cerdded i'r un cyfeiriad.
 • Byddwch yn ymwybodol o'ch diodydd mewn tafarnau a chlybiau; gofalwch fod ffrind yn edrych ar ôl eich diod pan fyddwch yn mynd ar y llawr dawnsio neu i'r toiled. Peidiwch byth â rhoi cyfle i rywun wenwyno eich diod.
 • Rhowch wybod i'r Heddlu neu i Undeb y Myfyrwyr / Canolfan Les y Myfywryr ynglyn â phob ddigwyddiad; os na soniwch am ddigwyddiadau, nid oes modd gwneud dim byth i atal digwyddiadau yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am sut mae Prifysgol Bangor yn hyrwyddo Campws Diogel ac am gyngor ar aflonyddu a / neu ymosodiad, gweler y dudalen Campws Diogel ar ein gwefan Cymuned Gynhwysol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mewn Argyfwng, ffoniwch
ar yr holl ffonau mewnol 333
ar yr holl ffonau allanol 999

Diogelwch y Brifysgol: 01248 38 2795
Cyngor ar Iechyd a Diogelwch 01248 38 3847


Gwefannau

Yn Olaf...

Nid oes neb am ddioddef oherwydd twpdra, felly defnyddiwch eich synnwyr cyffredin, meddyliwch amdanoch eich hun ac am bob eraill ac, os gwelwch rywbeth peryglus - gwnewch rywbeth amdano. Peidiwch â rhoi'r dasg i rywun arall - dydych chi byth yn gwybod beth a all ddigwydd!