Llety

Llety'r Brifysgol

Ym Mangor, rydym yn cynnig llety hunan-arlwyol – sy’n cynnwys ystafelloedd safonol neu en-suite ac rydym yn gallu sicrhau llety i holl israddedigion blwyddyn gyntaf sengl sy’n ymgeisio am lety o fewn yr adegau priodol.

Bydd myfyrwyr israddedig sydd wedi derbyn cynnig (a all fod yn gynnig amodol) i astudio ym Mangor ym mis Medi yn cael eu e-bostio ddechrau Mehefin i egluro sut i wneud cais am lety ac mae hi’n bwysig bod gan y Brifysgol eich cyfeiriad e-bost cywir gan y bydd popeth yn ymwneud â llety yn cael ei drefnu drwy e-bost. Unwaith y byddwch wedi rhoi eich cais i mewn ni fyddwch yn clywed gan y Brifysgol nes bod eich lle wedi cael ei gadarnhau o ganol mis Awst ymlaen.

Pob blwyddyn rydym yn ceisio darparu rhai ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau aros mewn amgylchedd tawelach. Bydd manylion ynglŷn â pha neuadd sydd wedi cael ei dynodi i’r bwriad hwn ar ein gwefan. Gall yr ystafelloedd hyn fod yn addas, ond nid yn gyfan gwbl, ar gyfer myfyrwyr aeddfed sydd well ganddynt amgylchedd mwy tawel.

Ond, er hyn cofiwch y bydd byw yn gymunedol yn naturiol yn fwy swnllyd na byw yn eich cartref eich hun ac ni allwn reoli unrhyw sŵn sydd yn digwydd tu allan i’r adeilad. Nodwch mai ond nifer cyfyngedig o'r ystafelloedd hyn sydd ar gael felly ni allwn sicrhau y bydd pob cais am ystafell ‘dawel’ yn llwyddiannus.

Ffôn: 01248 382667
E-bost: neuaddau@bangor.ac.uk www.bangor.ac.uk/llety

Llety i Deuluoedd

Ar hyn o bryd, nid yw'r Brifysgol yn berchen ar nac yn rheoli llety ar gyfer teuloedd. Os ydych yn fyfyriwr sydd yn dod i Fangor gyda'ch teulu, dylech gysylltu gyda Swyddfa Tai Myfyrwyr am gymorth gyda rhentu llety pwrpasol yn y sector breifat.

Swyddfa Tai Myfyrwyr

Llety Preifat

Mae gan y Swyddfa Tai Myfyrwyr restr o lety preifat yn ardal Bangor. Gallwch weld y wybodaeth yma yn y Swyddfa Tai Myfyrwyr ei hun (Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg) ble bydd yno staff i’ch cynorthwyo a’ch cynghori.

Mae’r rhan fwyaf, os nad pob un o’r tai yma hefyd yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan lle gallwch chwilio drwy ein cronfa ddata am y lle delfrydol i chi rentu.

Hoffem eich cynghori i beidio â llofnodi cytundeb/contract tenantiaeth hyd nes eich bod wedi gweld yr eiddo a sicrhau ei fod yn addas ar eich cyfer. Er mwyn tawelwch meddwl, bydd
aelod o staff Canolfan Cynghori Undeb y Myfyrwyr yn gwirio’r contract cyn i chi lofnodi.

Ffôn: 01248 382034
E-bost: taimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Swyddfa Tai Myfyrwyr.