Llety

Llety'r Brifysgol

Ym Mangor, rydym yn cynnig llety hunan-arlwyol – sy’n cynnwys ystafelloedd safonol neu en-suite ac rydym yn gallu sicrhau llety i holl israddedigion blwyddyn gyntaf sengl sy’n ymgeisio am lety o fewn yr adegau priodol.

Pob blwyddyn rydym yn ceisio darparu rhai ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau aros mewn amgylchedd tawelach. Bydd manylion ynglŷn â pha neuadd sydd wedi cael ei dynodi i’r bwriad hwn ar ein gwefan. Gall yr ystafelloedd hyn fod yn addas, ond nid yn gyfan gwbl, ar gyfer myfyrwyr aeddfed sydd well ganddynt amgylchedd mwy tawel.

Ond, er hyn cofiwch y bydd byw yn gymunedol yn naturiol yn fwy swnllyd na byw yn eich cartref eich hun ac ni allwn reoli unrhyw sŵn sydd yn digwydd tu allan i’r adeilad. Nodwch mai ond nifer cyfyngedig o'r ystafelloedd hyn sydd ar gael felly ni allwn sicrhau y bydd pob cais am ystafell ‘dawel’ yn llwyddiannus.

I gael rhagor o wybodaeth am lety prifysgol, ewch i'r wefan yma.

Ffôn: 01248 382667 
E-bost: halls@bangor.ac.uk

Llety i Deuluoedd

Nid yw'r Brifysgol yn berchen ar nac yn rheoli llety ar gyfer teuloedd. Os ydych yn fyfyriwr sydd yn dod i Fangor gyda'ch teulu, dylech gysylltu gyda Swyddfa Tai Myfyrwyr am gymorth gyda rhentu llety pwrpasol yn y sector breifat.

Am gyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â'r Swyddfa Tai Myfyrwyr:

E-bost: studenthousing@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1248 382034
Gwefan: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/studenthousing/index.php.en

Bwrsariaethau ar gyfer Adleoli Teuluoedd

Gall myfyrwyr sy'n adleoli gyda'u teulu i astudio ym Mhrifysgol Bangor, fod â hawl i gymorth ariannol ychwanegol. Cyflwynwyd y Fwrsariaeth Adleoli o £ 1,000 er mwyn hwyluso costau adleoli teulu ac i helpu gyda chostau megis ad-daliad, rhent, costau symud ac ati.

Cymhwyster - myfyriwr israddedig llawn amser yn y DU gydag incwm aelwyd trethadwy o lai na £ 25,000. Mae'r bwrsari hwn ar gael yn y flwyddyn academaidd gyntaf yn unig

I wneud cais cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol am ffurflen gais ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru ym mis Medi. Dychwelwch y ffurflen wedi'i llenwi gyda phrawf o'ch cyfeiriad blaenorol, cytundeb tenantiaeth newydd a chostau adleoli i'r Uned Cymorth Ariannol cyn gynted â phosib