Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

I nifer o fyfyrwyr, mae addysg uwch yn gam ar hyd llwybr i nifer o gyfleoedd yn y dyfodol. Gyda’r buddsoddiad y byddwch yn ei wneud o ran amser ac arian, mae arnoch angen bod yn siwˆ r y cewch y cyfleoedd gorau am lwyddiant fel myfyriwr â gradd. Mae ein Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn darparu amrywiaeth eang o adnoddau i’ch helpu i gyflawni’ch dyheadau ar ôl graddio.

O’r munud y cyrhaeddwch Fangor, byddwn yno i’ch cynghori a rhoi gwybodaeth ymarferol i chi am brofiad gwaith, swyddi yn ystod y gwyliau, gwaith amser tymor ac, wrth gwrs, eich helpu i nodi’r hyn a wnewch ar ôl
graddio. Oherwydd ein bod am i chi gyflawni’ch amcanion, byddwn hyd yn oed yn parhau i’ch cefnogi am dair blynedd ar ôl graddio.

Cymhwyster Cyflogadwyedd Bangor

Cynlluniwyd Cymhwyster Cyflogadwyedd Bangor i wella rhagolygon gyrfa myfyrwyr Prifysgol Bangor yn syth ac yn y tymor hirach. Mae’r cymhwyster ar gael i fyfyrwyr israddedig ac mae’n gweithio ochr yn ochr ag Ysgolion academaidd y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr Bangor, a hefyd gyda sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Mae’r cynllun yn meithrin dealltwriaeth myfyrwyr o’r potensial hir dymor sy’n deillio o’r gweithgareddau maent yn cymryd rhan ynddynt tra yn y Brifysgol. Mae’r cynllun hefyd yn eu hannog i fanteisio ar bob cyfle sy’n dod i’w rhan er mwyn datblygu eu hunain a’u cyflogadwyedd.

Mae’r cynllun yn cynnig achrediad ar gyfer gweithgareddau cyd-gwricwlaidd ac allgwricwlaidd efallai nad ydynt yn cael eu cydnabod yn ffurfiol o fewn y rhaglen radd academaidd (e.e. gwirfoddoli, profiadau gwaith, gwaith rhan-amser, dysgu iaith newydd) ond sy’n werthfawr yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Y Jobzone

Y Jobzone yw gwasanaeth cyflogaeth y Brifysgol, yma i’ch helpu i gael hyd i waith yn ystod y tymor o gwmpas eich astudiaethau; gwaith gwyliau ac, yn bwysicaf oll, cyfleoedd i raddedigion, yn genedlaethol ac yn lleol. Ar ben hynny, rydym hefyd yn hysbysebu cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith, interniaethau a gwaith gwirfoddol. Gellwch gyrchu’r wybodaeth ar-lein, neu alw heibio i gael cymorth a chyngor ar chwilio am gyfleoedd gwaith a gwneud ceisiadau.

Cynlluniau Profiad Gwaith

Mae Profiad Gwaith yn ffactor hanfodol mewn cael cyflogaeth yn y dyfodol i raddedigion. Rydym yn cydnabod hyn drwy roi cyngor a gwybodaeth i chi am amrywiaeth eang o gyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor a’r gwyliau, a hyd yn oed yn cyflwyno rhaglen o leoliadau gwaith trwy GO Wales.

Mae’r rhaglen Lleoliad Gwaith uchel ei pharch, GO Wales, yn gynllun profiad gwaith â thâl sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i weithio â chyflogwyr yn ystod y tymor a’r gwyliau, gan wneud projectau lefel uchel. Mae hyn yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth ymarferol, ymwybyddiaeth am fusnesau a sgiliau masnachol, tra rydych hefyd yn ennill incwm defnyddiol iawn! Fel rhan o’r rhaglen GO Wales rydym hefyd yn cynnig y rhaglen Blas ar Waith sy’n eich helpu i wneud cyfnod o gysgodi yn y gweithle, a chael golwg ar broffesiynau drosoch eich hun.

Cynllun Arweinwyr Cyfoed

Rydym hefyd yn rhedeg y Cynllun Arweinwyr Cyfoed sy’n cael parch uchel o fewn y sector Addysg Uwch.

Mae ein Harweinwyr Cyfoed yn fyfyrwyr o’r ail a’r drydedd flwyddyn sydd wedi eu hyfforddi i gynnig ychydig o gymorth cyfeillgar i chi wrth i chi ymgartrefu ym Mangor. Mae tua 500 o Arweinwyr Cyfoed – un am bob 4-5 o fyfyrwyr newydd!

Rhaglen byddwch fentrus

Mae ein Rhaglen Byddwch Fentrus yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth ym myd busnes i ddarpar-entrepreneuriaid. Bydd y rhaglen yn eich helpu i ystyried hunangyflogaeth a pharatoi ar ei chyfer. Byddwn hefyd yn eich helpu i ddatblygu medrau mentro er mwyn ichi fod yn fwy llwyddiannus, p’un a fyddoch am fod yn gyflogedig ynteu redeg eich busnes eich hun. Byddwch yn dysgu sut i rwydweithio, meddwl yn greadigol, hyrwyddo eich hun neu gynnyrch yn effeithiol, yn ogystal â datblygu medrau mwy ymarferol sy’n ymwneud â chychwyn busnes.

Gwirfoddoli

I fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli tra byddant yn y brifysgol gall y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd eich helpu i drefnu profiad gwirfoddol trwy’r Rhaglen Blasu Gwaith GO Wales, Mentora Myfyrwyr a’r Cynllun Arweinwyr Cyfoed. Rydym hefyd yn cynnal diwrnodau recriwtio i fudiadau lleol ac yn hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn y wlad hon ac mewn gwledydd eraill ar ein JobZone.

Cyngor gyrfaoedd ar-lein

Oherwydd ein bod yn sylweddoli bod angen yn aml i fyfyrwyr gael cyngor gyrfaoedd ar fyr rybudd, rydym yn cynnig cyngor ar-lein i ategu ein darpariaeth cyngor arferol.

Ffôn: 01248 382071
E-bost: gyrfaoedd@bangor.ac.uk

Neu, cliciwch yma i ymweld â gwefan y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd.

.