Addysg a Gofal Plant yn ardal Bangor

Addysg

Os ydych yn symud i Fangor gyda'ch teulu, efallai y bydd angen gwybodaeth arnoch ynglŷn ag ysgolion lleol a gofal plant. Yng Ngwynedd caiff plant gychwyn mewn ysgol gynradd yn rhan-amser ym Medi ar ôl eu pen blwydd yn 3 oed. Byddant yn mynychu ysgol gynradd yn llawn-amser ym Medi ar ôl eu pen blwydd yn 4 oed. Cewch wybodaeth pellach ar wefan Cyngor Gwynedd.

Ysgolion Cynradd

 • Ysgol Cae Top
 • Ysgol Ein Harlglwyddes (Ysgol Babyddol)
 • Ysgol Hirael
 • Ysgol y Faenol
 • Ysgol y Felinheli
 • Ysgol y Garnedd (Ysgol Gymraeg)
 • Ysgol Babanod Coed Mawr
 • Ysgol Glanadda
 • Ysgol Glancegin
 • Ysgol Llandygai

Ysgolion Uwchradd

 • Ysgol Friars
 • Ysgol Tryfan (Ysgol Gymraeg)

I gofrestru eich plentyn mewn ysgol, cysylltwch â'r ysgol agosaf at y le rydych yn byw. Byddwch yn ymwybodol o'r ffaith nad oes sicrwydd y caiff eich plentyn le yn yr ysgol agosaf at ei g/chyfeiriad cartref, efallai na fydd lle ar ei g/chyfer. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaethau Gwybodaeth am Wasanaethau Ysgolion ar 01286 679904 (Gwynedd) neu 01248 752945 (Môn)

Gofal Plant

Am wybodaeth am yr holl agweddau ar ofal plant, yn cynnwys meithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau ar ôl oriau ysgol, clybiau gwyliau / cynlluniau chwarae a.y.b yn yr ardal, ffoniwch:

 • Gwynedd 01286 675570
 • Môn: 01248 752699
 • Conwy: 01492 876260

Meithrinfa ym mherchnogaeth y Brifysgol yw Tir Na n-Og, wedi'i lleoli ar Safle's Normal, sy'n darparu gofal ar gyfer plant staff, trigolion lleol a myfyrwyr, os dewisant.

 • Meithrinfa Tir Na Nog: 01248 388383

Mae grantiau gofal plant ar gael i fyfyrwyr cymwys, trwy AALl..