Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Apwyntiadau unigol

Mae apwyntiad unigol gydag un o’n cynghorwyr astudio yn rhoi cyfle i chi siarad am unrhyw bryderon sydd gennych am eich astudiaethau ac i ganolbwyntio ar weithio ar gyfer eich aseiniadau. Gall apwyntiadau bara am hyd at 50 munud ac maent yn hollol gyfrinachol. Gan amlaf, defnyddir ein hapwyntiadau gan fyfyrwyr i:  

  • drafod beth sydd angen ei wneud mewn aseiniad;
  • datblygu syniadau trwy drafod;
  • edrych ar y broses darllen ac ysgrifennu;
  • ystyried sut i lunio syniadau a defnyddio deunydd darllen;
  • trafod mynegiant ysgrifenedig a/neu arddull cyflwyno;
  • dysgu am strategaethau i oresgyn anawsterau arbennig;
  • adolygu dulliau gweithredu mewn arholiadau;
  • datblygu sgiliau prawf ddarllen;
  • meddwl am ffyrdd o reoli eich llwyth gwaith;
  • dynodi ffynonellau eraill lle gellir cael cymorth.

Sylwer: Nid ydym yn prawf ddarllen nac yn cywiro gwaith, ac ni allwn roi barn am raddau tebygol.

Yn ystod apwyntiad unigol bydd ein cynghorwyr yn gwneud nodiadau am yr hyn a drafodwyd ac yna rhoddir y nodiadau hyn i'r myfyriwr fel crynodeb defnyddiol o'r sesiwn. Cedwir copi o'r nodiadau hyn gan y Ganolfan Sgiliau Astudio hefyd, mae'r nodiadau yn golygu y gallwn: (a) edrych yn ôl ar apwyntiadau blaenorol os gwneir apwyntiad dilynol, a (b) dadansoddi, gwerthuso a datblygu'r gwasanaeth. Ni chaiff unrhyw wybodaeth a roddir yn gyfrinachol yn ystod apwyntiad ei nodi ar y ffurflenni hyn oni bai y ceir caniatâd pendant y myfyrwyr. Mae cadw gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol yn un o egwyddorion arweiniol ein gwaith. Ond gall fod adegau lle mae'n rhaid torri cyfrinachedd (er enghraifft pan mae cynghorwr yn bryderus am ddiogelwch myfyriwr).   Caiff myfyrwyr wybod am bob achos lle mae'n rhaid torri cyfrinachedd. Cedwir cofnodion gan y Ganolfan yn unol â pholisi Gwarchod Data’r Brifysgol.

I drefnu apwyntiad

Gellir trefnu apwyntiad gan ddefnyddio ein  ffurflenni archebu ar-lein. Trefnu apwyntiad:

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael e-bost yn cadarnhau eich apwyntiad. Os hoffech drefnu apwyntiad gyda siaradwr Cymraeg, darllenwch broffiliau'r staff wrth archebu.  Os hoffech siarad gyda rhywun cyn trefnu apwyntiad, cysylltwch â ni ar 01248 382689.