Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Mathemateg ac Ystadegau


Os oes angen i chi ddefnyddio Microsoft Excel i wneud dadansoddiad ystadegol, fe gewch chi gyngor defnyddiol ar ein gwe-dudalen Ei Gael yn Iawn.

Mathcentre
Mae mathscentre yn darparu mwy na 1,000 o adnoddau, yn cynnwys: arweiniadau at hunan-astudiaeth; profion ac ymarferion diagnostig; taflenni ar ffeithiau a fformiwlâu; tiwtorialau ar fideo, a deunydd i’r lawrlwytho ar gyfer ffonau symudol ac iPodau. Mae’r wefan yn deillio o gydweithrediad rhwng nifer o brifysgolion yn y DU, a gellwch bori trwy’r deunyddiau yn ôl cwrs neu bwnc, neu chwilio yn ôl termau allweddol.

Mathtutor

Chwaer-wefan i mathcentre yw mathtutor, ac mae’n darparu amrywiaeth o diwtorialau, profion ac ymarferion sydd ar gael i bawb, ac yn eich galluogi i weithio trwy broblemau ar eich cyflymder eich hun.  Mae’r adnoddau ar y wefan wedi’u trefnu o dan saith pennawd pynciol: rhifyddeg; algebra; swyddogaethau a graffiau, a dilyniannau a chyfresi; geometreg a fectorau; trigonometreg; gwahaniaethu, ac integreiddio.

Improve your numeracy

Llyfryn pdf y gellwch ei lawrlwytho, ac sy’n anelu at loywi gwybodaeth am ddegolion, cyfartaleddau, canrannau, cymarebau a brasamcanion. Mathcentre sy’n cynhyrchu’r llyfryn.


Profion Rhesymu Rhifyddol

Mae gan hwb Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB) nifer o brofion sy’n ddefnyddiol i loywi eich sgiliau cyn i chi sefyll profion medrau neu brofion yn y gweithle sydd yn rhan o’r broses recriwtio.


Logarithmau
Cewch arweiniad gwych at logarithmau yn Atodiad A i bapur gan Thomas Schneider. Ewch yn union i’r atodiad ar ddiwedd y pdf.

statstutor
Mae statstutor yn cynnig tiwtorialau fideo, profion, cwisiau, fideos ar astudiaethau achos ac arweiniadau hunan-gymorth am ddim ar bynciau ystadegol. Datblygwyd y wefan gan staff o Brifysgolion Loughborough a Coventry, gan gydweithredu â Rhwydwaith Sigma a’r Gymdeithas Ystadegol Frenhinol.

CAST

Mae Computer-Assisted Statistics Textbooks (Cast) yn cadw casgliad o  dri e-lyfr rhyngweithiol sy’n seiliedig ar gyrsiau rhagarweiniol ar ddulliau ystadegol. Ar ben y cyrsiau, ceir ymarferion, ac maent yn defnyddio senarios o wahanol feysydd o astudiaeth (Gwyddorau Iechyd, Bioleg, Busnes, Masnach, ac Amaeth). Datblygwyd Cast gan Doug Stirling ym Mhrifysgol Massey, Seland Newydd.

STEPS

Mae STEPS yn darparu modiwlau y gellwch eu lawrlwytho ar ystadegaeth sy’n seiliedig ar broblemau sy’n codi ym meysydd Bioleg, Busnes, Daearyddiaeth a Seicoleg. Datblygwyd y wefan gan gonsortiwm o saith o brifysgolion yn y DU, ac mae’n ymdrin â: dulliau graffigol; amrywioldeb; samplo; cyfyngau hyder; profi damcaniaethau; cynlluniau arbrofol; atchweliad; data arwahanol, a modelau ystadegol syml. Mae’r wefan hefyd yn gartref i restr ar-lein o dermau ystadegol.

statisticslectures.com

Mae Statistics Lectures yn gasgliad o ddarlithoedd 5-munud ar ffurf testun a fideo, ar agweddau allweddol ar ystadegau. Mae’r wefan wedi’i threfnu o gwmpas pedair uned (ystadegau disgrifiadol, tebygolrwydd, cydberthyniad ac atchweliad, ac ystadegaeth gasgliadol), ac mae ganddi fideos ar sut i ddefnyddio SPSS. Mae cyfrifianellau ar gyfer profion cyffredin hefyd ar gael ar y wefan.