Digwyddiadau

2019 Rhestr o Ddigwyddiadau

Ydych efo awydd trio her newydd i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith? Dewiswch o ddeifio awyr, teithiau beic, diwrnodau golff neu hanner marathon i enwi ond ychydig. Neu ar gyfer y rhai efo llai o adrenalin teithiau cerdded camlas neu helpu i bacio bagiau yn yr archfarchnad leol. Beth am wneud eich rhan i helpu'r elusen leol werth chweil. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Taith Yr Wyddfa ~ 1af Gorffennaf 2018

Bydd yr her gyfeillgar i'r teulu hwn yn digwydd ddydd Sul 1 Gorffennaf 2018 a bydd yn dilyn llwybr Llanberis ar daith gerdded 9 milltir i'r copa. Un o'r llwybrau mwyaf poblogaidd i fyny'r Wyddfa, mae llwybr Llanberis yn gorwedd ar ochr ogleddol y mynydd eiconig hwn, ynghyd â rheilffordd enwog sydd hefyd yn arwain at y copa. Mae'r daith oddeutu 7 awr i'r copa ac yn ôl.

Am ragor o wybodaeth a poster, ewch YMA.

Taith Gerdded Noddedig o Gaerdydd i Gonwy

Mae myfyriwr o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol yn codi arian trwy gerdded o Gaerdydd i Gonwy ar gyfer Tŷ Gobaith ddiwedd mis Mawrth.

Gallwch ddarllen amdano a rhoi ar y dudalen hon os hoffech chi: https://www.justgiving.com/fundraising/cardifftobangortygobaith

Cardiau Nadolig 2017

Diolch yn fawr i staff ELCOS a gasglodd £42 yn lle anfon Cardiau Nadolig a hefyd diolch i staff Gwasanaethau Myfyrwyr a codwyd £70 hefyd.

Ffair Grefftau Nadolig, yr elw at Tŷ Gobaith

Rhagfyr 6ed, 12.00 y.p hyd at 14.00 y.p @ Neuadd Hugh Owen, Ganolfan Rheolaeth

Taith Gerdded yr Wyddfa ~ 4 Gorffennaf 2016

Ar ddydd Llun y 4ydd o Orffennaf wnaeth 7 aelod o staff a ci cerdded i fyny'r Wyddfa i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith. Yn anffodus, ni wnaeth eu hamcan digwydd i o leiaf cyrraedd y brig yn sych ond wnaeth pawb cael amser da beth bynnag. Gweler isod rai lluniau o'u taith ac efallai yr hoffech ymuno â ni y tro nesaf. Diolch yn fawr i Emlyn o SBS am fod arweinydd y tîm.

  

Lands End i John O’Groats Mai 2016

Diweddariad: Wnaeth Joe codi fwy na £1,000 trwy ei safle JustGiving a blychau casglu lleol, ac mae o'n ddiolchgar i bawb a roddodd, mae o bellach yn cael seibiant haeddiannol ar ôl ei daith unawd enfawr.

Wnaeth Joe Patton, ein Hymarferwr Iechyd Galwedigaethol blaenorol gadael y Brifysgol bron i 2 flynedd yn ôl ond mae o dal i feicio ei ffordd i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith. Darllenwch yr hyn y mae'n ei wneud a sut y gallwch chi noddi ef.

"Mae wedi bod 18 mis ers ymddeoliad ac ar wahân i fy nghariad o gŵn, pobi a seiclo, yr wyf yn dal i wneud beth bynnag rwyf yn gallu i gefnogi elusen Tŷ Gobaith a fabwysiadwyd gan Brifysgol Bangor. Ar 4 Mai, 2016 yr wyf yn codi arian ar gyfer Tŷ Gobaith trwy daith beic unawd a hunan-ariennir o Lands End i John O'Groats, pellter o tua 1000 o filltiroedd.

Bydd fy antur yn cynnwys 14 diwrnod o feicio ychydig dros 70 milltir y dydd a gan mae'r diben yw codi arian ar gyfer plant yr wyf wedi ysgrifennu 14 o straeon byrion i blant sy'n cwmpasu pob adran o'r daith. Mae gan fy meic system GPS a bydd Wasanaethau Iechyd a Diogelwch yn gallu canfod fy lleoliad ar hyd y llwybr. Byddaf yn dychwelyd adref i Harlech ar Fai 19eg a'r penwythnos canlynol bydd adroddiad o'r daith gyda'r straeon plant ar gael i'w ddarllen ar fy ngwefan: http://harlechjoe.wordpress.com

Ffair Grefftau Nadolig 2015

Cynhelir Ffair Grefftau Nadolig bychan ym Mar 1884 ar 27 Tachwedd. Wnaeth canran o’r holl werthiannau yn ogystal â’r ffi wrth y drws i Dŷ Gobaith. Oedd yna ddetholiad o waith celf, crefftau, gemwaith a mwy ar werth.

Siwmperi Nadolig 2015

Da iawn i staff o Ganolfan Bedwyr wnaeth gwisgo siwmperi Nadolig am ddiwrnod cyn y Nadolig a chodwyd £41.70 ar gyfer Tŷ Gobaith.

Llinell Zip 2015

Wnaeth Tŷ Gobaith cynnal diwrnod o hwyl ar y linell zip Ddydd Sul 19 Gorffennaf. Aeth Mary Evans o Ysgol Busnes Bangor a Mannon Briggs, Neuaddau Preswyl, i chwilio am wefr ar y weiren wib yn ZipWorld yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer Tŷ Gobaith. Bu i’r ddwy wir fwynhau’r profiad a hoffent ddiolch i bawb wnaeth eu noddi. Cododd Mary gyfanswm o £260 a chododd Manon £250.

Dywedodd Mannon: “Mi es i ar y weiren hiraf a’r cyflymaf yn Ewrop, gan godi arian ar gyfer achos gwerth chweil wrth wneud hynny. Mi wnes i gais i wneud y sialens ar fy mhen fy hun yn wreiddiol, ond mi lwyddais i berswadio fy mrawd-yng-nghyfraith i ymuno â mi. Ein sialens gyntaf oedd y zipper bach, sy’n flas o’r hyn i ddod, ac yn ffordd dda o dawelu’r nerfau. Rydych chi’n hedfan dros ffordd chwarel a’r coed tuag at aelod staff sydd â’u llaw allan i’ch dal chi. “Mi aethon ni ymlaen wedyn i’r ‘Big Zipper’ ac roeddwn i’n mynd yn fwy nerfus wrth y funud. Roeddem yn ffodus iawn i gael diwrnod clir, ac yn gallu cael golygfa wych o’r tir islaw. Mi wnaethom ni ddewis mynd yn gyntaf er mwyn ei gael allan o’r ffordd, ac roedd yn wych. Nid oedd yn teimlo’n gyflym iawn pan oeddwn i’n wibio i lawr y wifren, ond roedd yn brofiad gwych. Mi fuaswn i’n ei argymell yn fawr, a gobeithio y bydd yr arian a godwyd yn helpu nifer o deuluoedd mewn angen.”

 
Chwith: Mannon Briggs gyda’i brawd-yngnghyfraith, Dylan Parry                                Dde: Mary Evans

Raffl Ystadau 2014

Diolch yn fawr iawn i bawb yn yr adran Ystadau a Chyfleusterau a gododd £66.50 o raffl.

Dosbarth Seicoleg 2014

Yn y llun mae tri o'r myfyrwyr Seicoleg, â'r Blwyddiadur 'Dosbarth 2014' a Hwdis Ymadawyr '- wnaeth 69c o werthiant pob blwyddlyfr cael eu rhoi i Dŷ Gobaith, yn codi £62.79.

Trosglwyddiad o Bres 2014

Ar Ddydd Mercher 14 o Mai 2014 gyflwynwyd siec am £4,000-27 i Tŷ Gobaith. Llwyddwyd i gyrraedd y cyfanswm hwn eleni trwy godi arian yn y dulliau canlynol:

  • Gwerthu torchau allweddi yn y Ganolfan Rheolaeth, lle codwyd £24.27
  • £50 o wasanaeth carolau Nadolig yr Ysgol Addysg
  • £2,000 - yr elw o loteri staff y brifysgol sy'n bodoli'n unig i godi arian at achos Tŷ Gobaith
  • £1,233 o'r her colli pwysau eleni
  • £700 gan Santander sydd wedi cefnogi'r her colli pwysau trwy roi £1 am bob £1 o'r £700 cyntaf a lwyddodd aelodau'r her i'w godi

I weld llun o'r trosglwyddiad ac am fanylion arall a diolch i staff plis cliciwch yma.

Her Zip Wire Tîm Cemeg 2013

Yn dilyn ymlaen o'r abseil elusennol llwyddiannus gan DÎM CEMEG (Prifysgol Bangor) yn 2010 maent wedi penderfynu ar eu her elusen nesaf ac yn cymryd yr her o'r zipwire hiraf yn Ewrop - antur fwyaf newydd Gogledd Cymru wedi'i leoli yn chwarel y Penrhyn Bethesda. Digwyddodd yr her ar ddydd Sul 21 Ebrill 2013.

Bydd y tîm yn croesi'r "Little Zipper" llinell zip 450m i lawr at y chwarel cyn cymryd y "Big Zipper" 700 troedfedd uwchben y llyn, 1 milltir hir yn teithio ar gyflymder o hyd at 75mya.

Mae hyn yn wir yn her o unigryw i lawer o'r tîm fydd yn gorfod wynebu eu hofn o uchder.

Y Tîm oedd -
Mike Beckett, Michael Brooks, Arthur Connell, Sanjay Ghosh, Siobhan Jones, Srikanth Kommanboyina, Lorrie Murphy, Emily Oughtibridge, Farah Oulaidi-Lamiable, Annwen Owen, Igor Perepichka, Gwenda Pritchard (SSHES), Dotsha Raheem, Abbi Roberts-Parry, Tracey Roberts, Stevie Scanlan, Bradley Starkings, James Stewart, Adrian Thomas, Vera Thoss, Anna Tochwin, Cyan Williams.

Abseil 110 troedfedd o Colofn Marcwis Marcwis Môn

Ar fore Dydd Sul 14 o Hydref, wnaeth 9 aelod o staff neu deulu staff abseilio 110 troedfedd o gopa Colofn Marcwis Môn yn Llanfair PG, i godi arian ar gyfer Tŷ Gobaith. Hyd yn hyn mae bron iawn i £900 wedi cael eu hel gan y rhai dewr wnaeth cymryd rhan, da iawn i bawb.

Yn y lluniau uwchben yw Reece Halstead yn mwynhau'r olygfa o'r top

Peter Westmoreland, Hazel Frost ac Emma Wynne-Hughes gyda'u tystysgrifau

Taith Flynyddol i gopa’r Wyddfa 2012

Cymerodd taith gerdded noddedig flynyddol y Brifysgol i ben yr Wyddfa i godi arian at Dŷ Gobaith ar ddydd Iau, 6 Medi. I weld lluniau o'r dydd cliciwch yma.

Ewch i’n gwefan http://active.bangor.ac.uk/walking.php.cy i gael manylion am deithiau blaenorol a ffurflen noddi.

Her Ddringo i fyny Kilimanjaro 2012

Ar 28 Gorffennaf, cerddodd Hazel Frost o'r Ysgol Seicoleg ac Emma Wynne-Hughes o'r Ysgol Busnes i fyny Kilimanjaro ar Lwybr Machame. Wnaethant godi arian tuag at Gronfa Goffa Darren Rhys Frost a Thŷ Gobaith, yn hel £1,152. Wnaeth Hazel ymweld â Thŷ Gobaith yn Nyffryn Conwy ym mis Medi ac i gydnabod ei hymdrechion mae Tŷ Gobaith wedi cyflwyno deilen neu seren ar eu Coeden Gobaith. Hefyd yn y llun yw lleoliad hyfryd yr Hosbis yn edrych allan dros Ddyffryn Conwy.

Cyflwyno Siec 2011/2012

Ddydd Iau, 12 Gorffennaf 2012 trosglwyddwyd y pres a godwyd yn y flwyddyn ddiwethaf gan staff a myfyrwyr.

Codwyd y £11,760 drwy amrywiaeth o ffyrdd gan yr arolwg staff, loteri staff, nifer o reidiau beic, dwy daith i'r Wyddfa, rhodd yn lle cardiau Nadolig a dawnsfeydd Clwb Dawns Undeb y Myfyrwyr. Diolch i bawb sydd wedi helpu i godi arian.

Clwb Dawns yn codi £ 1,000

Mae Clwb Dawns Undeb y Myfyrwyr wedi codi swm aruthrol o £1,000 ar gyfer Tŷ Gobaith trwy ddawns noddedig, taith gerdded noddedig i fyny'r Wyddfa a thrwy roddion a gwerthiant lluniaeth yn eu sioeau dawns. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Beicio o Lundain i Baris - 03/05/12

Ar Ddydd Iau 3 Mai ddaru Joe Patton beicio ei hun am 250 milltir o St Pauls yn Llundain i’r Notre Dame ym Mharis, ar hyd yr Avenue Verte.
I weld adroddiad a lluniau o antur Joe, cliciwch yma.

Taith Beicio Nos o Fanceinion i Blackpool

Llongyfarchiadau i Joe Patton wnaeth cwblhau eu taith beicio nos gyntaf o Fanceinion i Blackpool ar 18fed o Fedi 2011. Dechreuodd o Ganolfan Trafford am 1yb, trwy'r glaw, a chasglwyd eu medal ychydig o oriau wedyn ar y Filltir Euraid yn Blackpool. Diolch yn fawr iawn i'r nifer a noddwyd i helpu codi £110 at Dŷ Gobaith.

          

Taith 2011 i fyny'r Wyddfa

Welodd Dydd Gwener y 9fed o Fedi 11 aelod o staff presennol a gorffennol brwydro gwyntoedd cryf a niwl i gyrraedd copa'r Wyddfa, a wnaethant hel £615.20 mewn pres noddi. Am ragor o fanylion cliciwch yma.

Gyflwyno Siec Gorffennaf 2011

Dros y 18 mis diwethaf codwyd dros £12,000 gan Brifysgol Bangor i helpu i gefnogi ansawdd bywyd plant lleol gyda salwch sy’n cyfyngu ar eu gallu i wneud gwahanol bethau a chynorthwyo gyda’r gofal seicolegol y mae ar eu teuluoedd ei angen. Ddydd Mercher, 28 Gorffennaf 2011 trosglwyddwyd £3414, a godwyd rhwng Ionawr a Mehefin eleni, i Helen Wyn o Dŷ Gobaith. Fe’i gwelir yn y llun isod, ynghyd â nifer o gefnogwyr Tŷ Gobaith.

Wrth gydnabod ein hymdrechion i godi arian, disgrifiodd Helen y gwahanol ffyrdd mae rhoddion yn cael eu defnyddio i helpu plant lleol, yn cynnwys: hydrotherapi, ffisiotherapi, therapi cerddoriaeth a gofal nyrsio. Mae cymorth i deuluoedd yn cynnwys cynghori rhai mewn profedigaeth a chynnal grwpiau cefnogi. Elusen gofrestredig yw Tŷ Gobaith. Daw 95% o'r arian y maent ei angen i ddarparu’r gwasanaeth oddi wrth y cyhoedd neu o ymdrechion codi arian mewn mannau gwaith.

Cafodd y rhai a ddaeth i’r achlysur fis Gorffennaf fwynhau sioe sleidiau o'r gweithgareddau a drefnwyd dros y 18 mis diwethaf. Roedd y rhain yn cynnwys mynd i gopa’r Wyddfa (gweler y llun), abseilio i lawr Tŵr y Marcwis , gem bêl-droed rhwng staff a myfyrwyr, 2 sialens colli pwysau, taith feicio o Fangor i Aberystwyth, a'r sialens ddiweddaraf, sef canŵio o Ganolfan Conwy ym Mhlas Newydd i Bier Bangor. Noddwyd hynny gan 'Posturite'.

Yn ogystal â'r digwyddiadau a drefnwyd, casglwyd arian drwy loteri'r staff. Ar hyn o bryd mae dros 400 o aelodau staff yn y loteri ac anogir mwy o bobl i ymuno a thalu £1 y mis.

Trip canŵ

Ar Ddydd Sul Mehefin 19eg 2011 wnaeth grŵp o 12 aelodau staff Prifysgol Bangor a'i theuluoedd mynd ar daith ganŵ 2 awr o Ganolfan Conway yn Plas Newydd i Bier Bangor, yn codi arian trwy noddedig i'r hosbis plant Tŷ Gobaith yn Conwy. Am ragor o fanylion cliciwch yma.

Gêm Pêl Droed Cemeg

Chwaraewyd gem pêl droed ar Ddydd Gwener 21 o Ionawr 2011 rhwng myfyrwyr a staff yr Ysgol Cemeg. Codwyd £62.23 o'r gêm efo'r staff yn colli allan i'r myfyrwyr o 3 gol i 4.

Gyflwyno Siec Rhagfyr 2010

Ar yr ail o Ragfyr 2010 fe wnaethom gyflwyno siec am £7,410-86 i gefnogi’r plant a’r gofal a roddir iddynt gan ein helusen fabwysiedig, hosbis plant Tŷ Gobaith. Yn y llun gwelir Hazel Frost, Joe Patton, Lorrie Murphy a Mary Evans yn rhoi’r siec i Katrina Lawson o Dŷ Gobaith.

Casglwyd yr arian o wahanol ffynonellau. Mae dros 400 o staff wedi ymuno â’r loteri eleni, pob un yn cyfrannu £1 y mis o’u cyflog. Tra mae rhai yn enillwyr ffodus ein loteri fisol, y gwir reswm dros ymuno â’r loteri yw cefnogi hosbis plant Tŷ Gobaith. Cododd y loteri £3000.


Un o’r digwyddiadau a wnaeth godi arian oedd y daith i ben Yr Wyddfa. Aeth dros 20 o staff o’r Ganolfan Rheolaeth, Cyllid, Iechyd a Diogelwch ac adrannau academaidd ar y daith yma. Cymerwyd ychydig dros 5 awr i wneud y daith ar ddiwrnod oer, digysgod a gwlyb ofnadwy a chodwyd £773.

Yn y digwyddiad diweddaraf gwelwyd 20 aelod staff yn aberthu eu dydd Sul i abseilio 110 troedfedd i lawr Tŵr y Marcwis. Cawsant gefnogaeth gan deulu, ffrindiau a chydweithwyr. Roedd yr adrannau a gynrychiolwyd yn cynnwys Canolfan Bedwyr, Cemeg, Ysgol Cyfrifiadureg, Iechyd a Diogelwch, Maes Glas, Seicoleg a’r adran Gyllid. Codwyd £3,410.86 o ganlyniad i’r achlysur yma

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth gyson i’r achos teilwng yma.

Abseil 110 troedfedd Colofn Marcwis Môn - 2010

I weld lluniau o'r abseil ym mis Hydref cliciwch yma.

Cerdded i fyny'r Wyddfa 2010

Ddydd Gwener 10 Medi 2010, llwyddodd 16 o staff y Brifysgol i gwblhau taith gerdded noddedig i gerdded i fyny’r Wyddfa.

Roedd y tywydd ar y diwrnod yn wlyb dros ben, ond wnaethant wneud y copa mewn amser da. Yn gyfan gwbl codwyd £618.

     

Taith Beicio Bangor i Aberystwyth

Wnaeth y daith 107 milltir cymryd lle yn Mai 2010 a chwblhawyd mewn jyst dros 10 awr. Wnaeth y daith codi dros £100 i'r Hosbis Plant Tŷ Gobaith, llongyfarchiadau Joe.

 

Her Colli Pwysau

Da iawn i staff ar her colli pwysau llwyddiannus iawn yn 2008 a chodi £1002.80 at hosbis plant Tŷ Gobaith, a £671.10 yn 2009, pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan flwyddyn yma.

Cerdded i fynny'r Wyddfa

Ddydd Gwener 18 Medi 2009, llwyddodd nifer o staff y Brifysgol i gwblhau taith gerdded noddedig i gerdded i fyny’r Wyddfa.

Yn ystod y daith cafodd 15 aelod o staff y cyfle i wynebu sialens y llwybr o Ryd Ddu. Dechreuodd y daith am 9.20yb a chyrhaeddwyd copa’r Wyddfa am hanner dydd. Roedd y tywydd yn wych ac yn caniatáu golygfeydd panoramig o Ogledd Cymru, ac ar ol treulio awr yn y ganolfan ymwelwyr yn cael bwyd, seibiant a chyfle i ymlacio dechreuodd pawb ar y daith araf i lawr, ar hyd Llwybr Llyn Cwellyn sydd ychydig yn hirach, gan gyrraedd y gwaelod am 4yp, a chael diod yn y dafarn leol i ddod atynt eu hunain.

Codwyd dros £785.70 i Hosbis Plant Tŷ Gobaith.

Talu i Barcio

Cafwyd dechrau ardderchog i'r gwaith o godi arian wrth i staff a myfyrwyr hael y Brifysgol godi £938.00 trwy roi £1 yr un i barcio ym meysydd parcio'r Brifysgol. Rhoddodd y Brifysgol yr un swm eto gan roi cyfanswm terfynol o £1876.00.

Yn y llun gwelir Mr David Williams, Cennad dros Ty Gobaith ac aelod o Gyngor y Brifysgol yn derbyn y siec gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Merfyn Jones a'r Dirprwy Is-Ganghellor dros Ehangu Cyfranogiad a Strategaeth yr Iaith Gymraeg, Meri Huws.

Taith Beicio

Trefnwyd hon gan Elwyn Williams. Cwblhaodd 16 o feicwyr y cwrs 36 milltir, a chodi bron i £1500 i Dy Gobaith.

Taith Gerdded Raymond Tugwell

Pob blwyddyn bydd Raymond Tugwell yn trefnu taith gerdded noddedig trwy Ddyffryn Ogwen ac yn darparu picnic bendigedig i'r holl gerddwyr hanner ffordd. Eleni cododd Raymond £610 i Dy Gobaith.