Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwyllgor yr Athrawon a’r Darllenyddion

Dylid gwneud ceisiadau am ddyrchafiad i ddarllenyddiaeth neu gadair bersonol trwy Bennaeth yr Ysgol a Deon y Coleg.  Ewch i wefan Adnoddau Dynol i gael y ffurflen gais, y meini prawf, y nodiadau canllaw ac Ordinhad XXII.  Gofalwch eich bod yn darllen pob un o'r pum dogfen.

Gellir cyflwyno ceisiadau am ddyrchafiad i ddarllenyddiaeth neu gadair bersonol unrhyw bryd; nid oes dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau.  Gellir cael y dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau i’w hystyried yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor gan Miss Bethan Nelson, Ysgrifennydd Pwyllgor yr Athrawon a’r Darllenwyr.

Ystyrir ceisiadau yn y lle cyntaf gan y Pwyllgor Athrawon a Darllenwyr, a gadeirir gan yr Is-Ganghellor.  Os yw’r pwyllgor yn fodlon y ceir achos prima facie, ceisir asesiadau annibynnol o’r cais gan o leiaf dri unigolyn allanol, sydd fel rheol yn athrawon yn yr un pwnc/maes neu mewn pwnc/maes perthnasol.

Fel rheol, bydd Pwyllgor yr Athrawon a'r Darllenwyr yn ceisio ymdrin â chais o fewn pedwar i chwech mis, ond mae’r amserlen yn dibynnu i ryw raddau ar ganolwyr allanol, ac ar brydiau, gall y broses gymryd mwy o amser.  Mae’r pwyllgor yn cyfarfod yn rheolaidd, a bydd yn ymdrin â’r cais cyn gynted â phosib.

Mae’r pwyllgor hefyd yn ymdrin ag enwebiadau ar gyfer athrawon er anrhydedd ac athrawon gwadd.  Gweler Ordinhad XXII a chysylltwch â Miss Bethan Nelson am ragor o wybodaeth. 

Am ragor o ganllawiau a chyngor, cysylltwch ag Ysgrifennydd Pwyllgor yr Athrawon a’r Darllenwyr, Miss Bethan Nelson.