Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Tudur Williams

Cyfeiriad e-bost: t.t.williams@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388492

Mynediad at Arbenigedd a Gwybodaeth

A oes angen gwybodaeth, arbenigedd a chefnogaeth gydag ymchwil, datblygu ac arloesi ar eich busnes er mwyn cyflawni amcanion y busnes, bod yn fwy cystadleuol ac yn fwy proffidiol?

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth o brojectau a mentrau, llawer ohonynt wedi eu cyllido gan gyrff a sefydliadau allanol, a allai fod o gymorth i chi. Isod, ceir rhestr o rai o'r projectau a'r mentrau hyn. Ond cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion unigol.

Pwrpas BEACON yw adeiladu 'cadwyni cyflenwi gwyrdd' integredig sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o greu cynnyrch effeithiol a chystadleuol o ran cost gan ddefnyddio biomas yn hytrach nac olew. Maent yn ceisio gwneud hyn trwy ddeall a thrafod â busnesau i feithrin 'atebion technoleg werdd' er budd diwydiant mewn amrywiaeth o sectorau

Eu nod yw meithrin yr economi gwyrdd trwy ddefnyddio gwyddoniaeth ragorol i ysgogi swyddi newydd, mewnfuddsoddiad a hyrwyddo rhagoriaeth wyddonol yng Nghymru ar lefel fyd-eang.

Mae'r Ganolfan Biogyfansoddion yn ymgymryd â phrojectau ymchwil cydweithredol er mwyn datblygu biodechnolegau cynaliadwy fydd yn lleihau effaith deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae'r ganolfan yn cydweithio â chwmnïau rhyngwladol mawr, cwmnïau bach a chanolig, cwmnïau micro a sefydliadau ymchwil sydd eisiau lleihau eu potensial cynhesu byd-eang. Un o sgiliau craidd y ganolfan yw troi gwyddoniaeth gymhwysol yn gyfleoedd masnachol ac mae gan y ganolfan gyfleusterau unigryw sy'n ei galluogi i ddatblygu rhywbeth o fod yn egin syniad i fod yn gynllun peilot.

Mae'r Ganolfan Profi Gydol Oes a Dibynadwyedd (CLARET) yn rhan o'r Ysgol Peirianneg Electronig, ysgol sydd yn adnabyddus yn rhyngwladol ac yn rhan o Goleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Prifysgol Bangor.

Mae CLARET yn darparu cyfleusterau profi gydol oes a dibynadwyedd i gwmnïau sy'n ymwneud â dylunio, gweithgynhyrchu neu integreiddio technolegau opto-electronig, arbenigedd academaidd pwrpasol a chymorth busnes.

Nod SEACAMS – Twf Cynaliadwy’r Sector Arfordirol a Morol Cymhwysol yng Nghymru - yw cyfuno ymchwil a chyfleoedd busnes o amgylch arfordir Cymru ac mae'n cynnig cymorth a mynediad i gyfleusterau (llong ymchwil alltraeth, labordai a physgodfeydd) i fusnesau morol ac arfordirol.