Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Bryn Jones

Cyfeiriad e-bost: bryn.jones@bangor.ac.uk

Rhif ffon: 01248 383887

Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes

Mae gan y brifysgol nifer o gyfleusterau a rhwydweithiau busnes y gall y gymuned fusnes eu defnyddio i fanteisio ar arbenigedd penodol a chysylltu ag entrepreneuriaid ac arloeswyr.

Isod ceir rhestr o rai o’r cyfleusterau a’r rhwydweithiau hyn ond cofiwch, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gofynion unigol.

Logo Nid oes rhaid talu i ymuno â Chlwb Busnes Prifysgol Bangor ac mae’n agored i unrhyw un sy’n gweithio ym myd busnes neu’r byd academaidd ac mae’n gyfle gwych i bobl, sefydliadau a chwmnïau o bob math gyfarfod, rhannu syniadau a thrafod pynciau’r dydd.
Logo Mae Gwasanaeth Cynadleddau Prifysgol Bangor yn cynnig cefnogaeth i logi a darparu amrywiaeth o achlysuron a digwyddiadau yn y brifysgol megis cynadleddau preswyl, cyfarfodydd undydd, dyddiau cwrdd i ffwrdd, darlithoedd, lansiadau cynnyrch, derbyniadau â diodydd, arddangosfeydd neu seremonïau gwobrwyo.
Biocomposites Centre Logo Mae’r Ganolfan Biogyfansoddion yn gwneud ymchwil ar y cyd i ddatblygu biodechnolegau cynaliadwy fydd yn lleihau effaith deunyddiau ar yr amgylchedd. Mae’r ganolfan yn gweithio gyda chwmnïau rhyngwladol mawr, busnesau bach a chanolig a sefydliadau ymchwil sydd eisiau lleihau eu potensial cynhesu byd-eang. Un o sgiliau craidd y ganolfan yw gallu troi gwyddoniaeth gymhwysol yn gyfleoedd masnachol ac mae gan y ganolfan gyfleusterau unigryw sy’n ei galluogi i ddatblygu rhywbeth o fod yn egin syniad i fod yn gynllun peilot.
Nod Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), is-gwmni sy’n eiddo’n llwyr i Brifysgol Bangor, yw datblygu parc gwyddoniaeth er mwyn ysgogi twf mewn gwyddoniaeth seiliedig ar wybodaeth yng ngogledd orllewin Cymru, yn enwedig technoleg ac ynni cynaliadwy. Bydd y parc yn cyfrannu at strategaeth arloesi Llywodraeth Cymru ac yn cyfrannu hefyd at dwf yr economi yn yr ardal trwy gynnig cyflogau cystadleuol ac ysgogi twf mewn sectorau sy’n gysylltiedig a… ynni, TGCh, gwasanaethau amgylcheddol, mentrau technolegau glan a cynhyrchion naturiol gan gynnwys gwyddorau bywyd.
Pontio Logo Pontio yw canolfan celfyddydau ac arloesi newydd y brifysgol ac mae’n gyfle newydd pwysig i fusnesau gael mynediad at yr arbenigedd a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y brifysgol. Yn arbennig, bydd y man arloesi yn Pontio yn cynnig cymysgedd unigryw o gyfleusterau a sgiliau wedi eu cynllunio i annog cwmnïau i ddatblygu syniadau newydd a’u marchnata.
Logo Nod Twf Cynaliadwy’r Sectorau Arfordirol a Morol Cymhwysol (SEACAMS) yw cyfuno ymchwil a chyfleoedd busnes o amgylch arfordir Cymru ac mae’n cynnig cymorth a mynediad i gyfleusterau (llong ymchwil alltraeth, labordai a physgodfeydd) i fusnesau morol ac arfordirol.
Logo Canolfan breswyl i gyrsiau hyfforddi, cynadleddau a digwyddiadau yng nghanol campws Prifysgol Bangor yw’r Ganolfan Rheolaeth. Mae gan y ganolfan ddewis o ystafelloedd cyfarfod a chynadledda ar gael i’w llogi. Mae hefyd yn cynnig lle anffurfiol i fusnesau gyfarfod a dod ynghyd yn ein hamrywiol leoedd bwyta ac yfed. Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefyd yn cynnig llety 4* sydd ar gael i bawb.