Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

A ydych yn unigol sydd eisiau gwella eich sgiliau a'ch rhagolygon gyrfaol neu a ydych yn gyflogwr sydd eisiau datblygu eich staff? Os felly, gall Prifysgol Bangor eich cynorthwyo i ddod o hyd i gwrs neu raglen hyfforddi sy'n addas i chi. Rydym yn cynnig rhaglenni a chyrsiau byr ar amrywiaeth o bynciau ac ar amrywiol o ffurfiau. Gallwn hefyd ddatblygu cyrsiau pwrpasol sy'n diwallu eich anghenion arbennig chi.

Untitled Document

Rhaglenni Hyfforddiant Arbenigol

Rydym yn cynnig rhaglenni a chyrsiau byr ar amrywiaeth o bynciau ac ar amrywiol o ffurfiau. Gallwn hefyd ddatblygu cyrsiau pwrpasol sy'n diwallu eich anghenion arbennig chi.

Isod ceir rhestr o rai o'r cyfleusterau a'r rhwydweithiau hyn ond cofiwch, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion unigol neu anghenion eich sefydliad.

Mae ATP (Partneriaeth Hyfforddiant Uwch) yn cynnig cyfle unigryw i bobl broffesiynol sy'n gweithio yn y cadwynau cyflenwi gwartheg, defaid a chynnyrch llaeth glywed am yr ymchwil perthnasol diweddaraf ym Mhrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor trwy amrywiaeth o sesiynau hyfforddi a gweithdai pwrpasol.

Logo
Canolfan breswyl i gyrsiau hyfforddi, cynadleddau a digwyddiadau yng nghanol campws Prifysgol Bangor yw'r Ganolfan Rheolaeth. Mae’r Ganolfan yn cynnig ystod eang o gymwysterau ôl-radd a phroffesiynol a fydd yn datblygu eich sgiliau a gwella eich cyflogadwyedd. Mae cymwysterau yn cynnwys rhaglenni Arwain a Rheoli, Hyfforddi a Mentora, Cyfrifeg (ACCA) a Phrynu a Chyflenwi (CIPS). Y ganolfan hefyd yw cartref y rhaglen MBA Banciwr Siartredig, rhaglen fyd-eang arloesol.
CEBEI

Mae'r Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant, elusen sydd wedi ei lleoli yn y brifysgol sy'n cefnogi gwaith y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth, ac yn darparu hyfforddiant trwy'r cwmni sy'n eiddo llwyr i'r ganolfan, sef "Early Intervention Wales Training Ltd". Mae'r rhai sy'n derbyn yr hyfforddiant yn ddarparwyr addysg, iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio yn y sectorau statudol a gwirfoddol yn bennaf. Darperir cyrsiau mewn rheoli dosbarth, atal bwlio a rhaglenni rhianta trwy gydol y flwyddyn a chânt eu hysbysebu ar ein gwefan.

Mae'r ICPS (Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael) yn cynnig amrywiaeth o raglenni arloesol sy'n rhoi llwybrau dysgu pendant i gaffaelwyr a chyflenwyr ennill cymwysterau prifysgol neu gymwysterau proffesiynol.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

Mae ysgoloriaethau KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

Darlithoedd Cyhoeddus ar Iechyd a Lles Rhoddai’r darlithoedd hyn y cyfle i roi sylw i amrediad eang o destunau (e.e. rheoli straen, maeth i blant a rheoli clefydau cronig) gerbron cynulleidfa o nid yn unig weithwyr yn y sector iechyd ond y cyhoedd yn gyffredinol hefyd. Drefnir gan Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai.
Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi ei chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol busnesau ar draws rhanbarth Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae Arweinyddiaeth ION yn cynnig 3 chwrs newydd dwys, difyr ac effeithiol wedi'u teilwra ar gyfer pobl sydd â lefel wahanol o brofiad arweinyddiaeth.

Menter newydd gyffrous yw Academi Busnes Gogledd Cymru (North Wales Business Academy – NWBA) a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), drwy Lywodraeth Cymru am dair blynedd. Nod y rhaglen yw annog twf busnesau a’u hawydd i gystadlu drwy alluogi cyflogwyr yn rhanbarth Gogledd Cymru i adnabod a mynd i’r afael ag anghenion hyfforddiant penodol eu sefydliad.

Mae'r Lab Cynaliadwyedd yn cynnig cyngor ac arweiniad arbenigol sydd wedi eu teilwra ar gyfer eich busnes i'w wneud yn fwy proffidiol a sefydlog trwy ddatblygu eich arferion amgylcheddol a chymdeithasol. Os ydych am weld sut y gall helpu eich busnes i wneud newidiadau cynaliadwy, llenwch y Prawf Iechyd busnes cyfrinachol.

Mae’r Ysgol Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor yn chwarae rhan bwysig mewn darparu dewisiadau astudio rhan-amser i bobl sy’n byw ledled gogledd Cymru. Gyda chyrsiau yn cael eu cynnal mewn canolfannau a gweithleoedd ledled y rhanbarth, ein nod yw ehangu mynediad i addysg uwch trwy ddysgu ysgogol a hyblyg o ansawdd uchel.

CMRP

Gweledigaeth y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar  yw hybu lles a lleddfu ar effeithiau afiechyd a straen trwy hyrwyddo arfer da wrth gyflwyno ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar sy'n seiliedig ar dystiolaeth i bawb sydd ei eisiau heb ystyried unrhyw ffiniau economaidd, cymdeithasol, crefyddol neu wleidyddol.

Nod Ymestyn yn Ehangach yw cynyddu nifer y bobl mewn addysg uwch o grwpiau a chymunedau oedd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gorffennol yng Nghymru (yn enwedig ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf).

Mae’r Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty yn bartneriaeth gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, a chaiff ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae Twf Busnes 20Twenty yn wahanol i raglenni arweinyddiaeth eraill, ac mae'n adeiladu ar 6 maes allweddol y credwn sy'n hanfodol i dwf ac arweinyddiaeth busnesau. Mae'r rhaglen ar gael i fusnesau yn Wrecsam, Sir y Fflint a Phowys.

Mae Cymraeg i oedolion yn siop-un-stop i ddysgwyr Cymraeg yn y rhanbarth, gan gynnig gwybodaeth, cyngor ac adnoddau i'w rhoi ar y trywydd iawn ac i sicrhau eu bod yn cael y profiad dysgu gorau posib.