Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae cyfleusterau a lleoliadau busnes Prifysgol Bangor yn darparu lleoliad busnes delfrydol ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys cynadleddau preswyl a chyfarfodydd undydd. Hefyd, rhwydweithiau busnes sy'n galluogi mynediad at arbenigedd perthnasol yn ogystal â chysylltu â busnesau eraill, entrepreneuriaid ac arloeswyr. 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000 hwbcydweithredu@bangor.ac.uk

Untitled Document

Rhaglenni Hyfforddiant Arbenigol

Rydym yn cynnig rhaglenni a chyrsiau byr ar amrywiaeth o bynciau ac ar amrywiol o ffurfiau. Gallwn hefyd ddatblygu cyrsiau pwrpasol sy'n diwallu eich anghenion arbennig chi.

Isod ceir rhestr o rai o'r cyfleusterau a'r rhwydweithiau hyn ond cofiwch, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion unigol neu anghenion eich sefydliad.

Mae Rhaglen 20TwentyTwf Busnes yn datblygu ac yn gwella sgiliau twf busnes ac arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac Arweinwyr Timau busnesau yn Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth ION yn datblygu ac yn gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr, arweinwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac arweinwyr busnesau newydd yng Ngogledd Orllewin Cymru.

 

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA) yn helpu arweinwyr busnes ledled y rhanbarth drwy eu harfogi â'r sgiliau, yr offer a'r wybodaeth sydd eu hangen i reoli busnes a gweithlu sy'n tyfu.

 

Mae AFTP (Partneriaeth Hyfforddiant Bwyd Amaeth) yn cynnig cyfleoedd i bobl broffesiynol sy'n gweithio yn y sectorau bwyd maeth ac amaeth amgylcheddol ddysgu am ymchwil berthnasol ddiweddaraf Prifysgol Bangor, a 5 o brifysgolion eraill sy'n bartneriaid, iddi trwy amrywiaeth o gyrsiau lefel Meistr a gweithdai pwrpasol at eu hanghenion.

Diben Arloesi Pontio Innovation (API) yw ysgogi twf economaidd, gan gysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid y rhanbarth â gwybodaeth, sgiliau ac ymchwil fwyaf blaenllaw y byd. Mae eu gweithgareddau busnes yn cynnwys datblygu cynnyrch, dylunio a llunio prototeipiau, hyfforddiant a chefnogaeth i adnabod ffyrdd newydd o feddwl, dulliau a phrosesau.

 

Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

 

Mae Canolfan Bedwyr yn cynnig nifer o gyrsiau Cymraeg i'r rhai sy'n dymuno gwella eu Cymraeg ysgrifenedig a llafar. Maent wedi'u hanelu at fusnesau, asiantaethau a sefydliadau sy'n awyddus i ddatblygu hyder eu gweithlu i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

 

Mae'r Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth (CEBEI) yn cynnal hyfforddiant ac ymchwil ar raglenni a deunyddiau sy'n ceisio gwella profiadau plentyndod.

 

Mae'r Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnig ac yn hybu arfer da wrth gyflwyno ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar sy'n seiliedig ar dystiolaeth i bawb sydd ei eisiau heb ddim ffiniau economaidd, cymdeithasol, crefyddol na gwleidyddol.

 

Cyrsiau byrion a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) drwy'r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia

 

Mae'r Gyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Iechyd a Lles Prifysgol Bangor yn trafod amrywiaeth dda o bynciau, gyda rheoli straen, maethiad plant a rheoli clefydau cronig yn eu plith.  Mae'r cyhoedd yn dod i'r darlithoedd hyn hefyd yn ogystal â staff y sector iechyd.

 

Mae'r ICPS (Sefydliad Astudiaethau Cystadlu a Chaffael) yn cynnig llwybrau dysgu pwrpasol at gymhwyster prifysgol neu broffesiynol i rai sy'n caffael ac yn cyflenwi.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

 

Mae KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

Logo

Mae'r Ganolfan Reolaeth yn gartref i'r cymhwyster arloesol MBA Bancio Siartredig. Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) yn y Ganolfan Reolaeth gyda Phrifysgol Bangor yn cynnig amrywiol gymwysterau proffesiynol i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy.

 

Mae Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor yn cynnig rhaglen drefnus ac effeithiol i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau sy'n cynnig llwybr dilyniant clir i'r dysgwr o'r naill lefel i'r llall. Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos ledled Gwynedd, Conwy a Môn.