Modiwl JXC-1043:
Sgiliau Ymchwil Ymarferol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Sam Oliver

Amcanion cyffredinol

Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil ymarferol sy'n eich galluogi i ateb cwestiynau ymchwil mewn adroddiad gwyddonol gan ddefnyddio sgiliau casglu, dadansoddi a dehongli data a ddysgwyd ar y cwrs. Mae'r sgiliau ymchwil hyn yn hanfodol i ddatblygu ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol ar eich gradd (e.e. cynnig prosiect, prosiect ymchwil, traethawd hir, ac ati). Maent hefyd yn bwysig i ddatblygu ar gyfer y rhan fwyaf o yrfaoedd y tu hwnt i'r Brifysgol. Yn wir, mae ymchwilwyr yn gweithio ar draws pob diwydiant ac mae eu sgiliau dadansoddi ac ysgrifennu adroddiadau yn hanfodol i gyflogwyr.

Cynnwys cwrs

Yn ystod y cwrs, byddwch yn datblygu llawer o sgiliau ymchwil sy'n cynnwys datblygu eich cwestiwn ymchwil a'ch damcaniaeth eich hun; cynllunio a chwblhau casgliadau data; perfformio a dehongli dadansoddiad ystadegol disgrifiadol a chasgliadol gan ddefnyddio SPSS; cyflwyno ystadegau a data mewn tablau a ffigurau; ac ysgrifennu adroddiadau cryno.

Pwysig: Bydd methiant modiwl sy'n eich atal rhag mynd heibio i'r flwyddyn yn gofyn am asesiad ailsefyll a mynychu Wythnos Asesu Atodol (union ddyddiad i'w gadarnhau ond disgwylir iddo fod yn bedwerydd wythnos o Orffennaf 2019)

Meini Prawf

da

C- i C + - Da - Dealltwriaeth dda o egwyddorion, dyluniad ac ystadegau ymchwil yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth ddigonol gyda'r gallu i ffurfio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol. Mae cyflwyno'r data yn glir. Yn bennaf, cywir y gweithdrefnau ystadegol a gyflawnir. Dehongli rhesymol o ddadansoddiad ystadegol yn rhesymol ond dangosir dealltwriaeth lefel arwynebedd yn bennaf (ee dim ond prif ganfyddiad pob dadansoddiad). Mae'r gwaith hwn wedi'i drefnu'n dda ond gall gynnwys ychydig o wallau sillafu neu ramadeg.

ardderchog

A- i A - Rhagorol - Gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o ddylunio, egwyddorion ac ystadegau ymchwil sydd â gallu rhagorol i lunio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol. Cyflwyniad ardderchog o ganlyniadau ac ystadegau. Gweithdrefnau ystadegau cywir a gyflawnir heb fawr ddim dehongliad ystadegau na gwallau cyfrifo. Tystiolaeth o ddealltwriaeth ddyfnach o rai o'r dadansoddiadau (ee adnabod rhagdybiaethau a chyfyngiadau, defnyddio damcaniaethau 1 neu 2-deil, dehongli ystyrlondeb yr ystadegau). Bydd canfyddiadau ystadegol ac ymarferol pob dadansoddiad yn glir i'r darllenydd. Mae'r gwaith wedi ei drefnu'n dda ac wedi'i ysgrifennu heb fawr ddim gwallau teipograffyddol na gramadeg.

trothwy

D- i D + - Pas: Gwybodaeth sylfaenol a dealltwriaeth gyfyngedig o egwyddorion, dyluniad ac ystadegau ymchwil. Mae cyflwyno'r data yn glir ond gall gynnwys rhai gwallau. Mae'r dadansoddiad ystadegol yn gywir yn bennaf. Dim ond dehongliad sylfaenol o'r dadansoddiad ystadegol sy'n cael ei gynnig (ee trafodaeth gyfyngedig o arwyddocâd ymarferol). Trefnir y gwaith ond gall gynnwys peth sillafu a gramadeg gwael.

Canlyniad dysgu

 1. Gallu llunio ac ateb cwestiynau ymchwil sylfaenol

 2. Gallu casglu data mewn modd systematig

 3. Gallu dadansoddi data gydag ystadegau disgrifiadol a gwahaniaethol (e.e., gwyriad cymedrig a safonol, profion t, cydberthynas, atchweliad syml, ANOVA) gan ddefnyddio SPSS ar gyfer Windows

 4. Gallu cyfathrebu data a gesglir mewn adroddiad gwyddonol gan ddefnyddio ystadegau a ffigurau neu dablau priodol

 5. Gallu dehongli'r allbynnau ystadegol a gynhyrchwyd gan SPSS

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD MCQ Test

Arholiad MCQ sydd yn assesu myfyrwyr ar ystaedegau cydberthynas, profion t a ANOVA.

30
GWAITH CWRS Aseiniad ymarferol sgiliau ymchwil

Adroddiad gwyddonol unigol o gasgliad data dan arweiniad myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn defnyddio profion ystadegol i ddadansoddi data ac yn ateb y rhagdybiaethau a ddatblygwyd ganddynt. Yn fwy na therfyn y gair erbyn > bydd 10% yn arwain at leihau marciau trwy un ffin gategori, e.e. A- i B+

70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 68
Practical classes and workshops 2
Lecture 20
Seminar 10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Key readings • Thomas, J.R., Nelson, J.K. and Silverman S.J. (2011) Research Methods in Physical Activity (6th Edition), Human Kinetics. (ISBN: 0736056203). • Vincent, W.J. (2005) Statistics in Kinesiology (3rd Edition), Human Kinetics. (ISBN: 0736057927). • Ntoumanis, N. (2001). A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies. Routledge.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: