Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl JXC-2041:
Cynnig Prosiect Ymchwil

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eleri Jones

Amcanion cyffredinol

Nod y modiwl hwn yw caniatáu i fyfyrwyr nodi a chynnig prosiect ymchwil mewn maes o gyd-gytundeb â'u goruchwyliwr mewn gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Gyda chymorth goruchwyliwr dylai myfyrwyr anelu at ddatblygu cwestiwn ymchwil perthnasol a gwreiddiol. Bydd gofyn i fyfyrwyr gasglu ac adolygu'r llenyddiaeth berthnasol, sefydlu rhagdybiaethau, cynnig methodoleg i brofi rhagdybiaethau, nodi'r dulliau ystadegol i'w defnyddio i ddadansoddi'r data, canlyniadau disgwyliedig, rhagweld problemau wrth gasglu data, adnabod a chynllunio ar gyfer materion moesegol a amcangyfrif cost ariannol yr astudiaeth arfaethedig.

Cynnwys cwrs

Gofynnir i fyfyrwyr nodi maes ymchwil a, gyda chefnogaeth goruchwyliwr, nodi cwestiwn ymchwil priodol. Bydd y cynnwys pwnc yn amrywio felly, ond bydd yn cyd-fynd â'r rhaglen radd sy'n cael ei hastudio. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gasglu gwybodaeth berthnasol o'r llenyddiaeth ymchwil a'i hadolygu, sefydlu rhagdybiaethau, cynnig methodoleg y gellir profi'r damcaniaethau hyn, gan nodi'r dulliau ystadegol i'w defnyddio i ddadansoddi'r data, rhagweld problemau wrth gasglu data, adnabod a cynllunio ar gyfer materion moesegol ac amcangyfrif cost ariannol yr astudiaeth arfaethedig. Canlyniadau dysgu: bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus yn gallu, gyda chymorth goruchwyliwr: ddangos dealltwriaeth o'r prosesau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu cwestiwn ymchwil hyfyw; dylunio astudiaeth i brofi cwestiwn penodol; cyfathrebu'n effeithiol eu cynnig ymchwil ar lafar, gan ddangos gallu i ateb cwestiynau am y cynnig yn dilyn y cyflwyniad; cyflwyno adroddiad ysgrifenedig sy'n cyfathrebu'n effeithiol y cynnig ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni.

Meini Prawf

trothwy

Bydd y Cynnig Ysgrifenedig yn cael ei asesu'n gyfannol ar gyfer cynnwys, strwythur ac arddull. Mae meini prawf marcio craidd ar gyfer pob rhan o'r Cynnig wedi'u gosod ar y daflen farcio (gweler isod am gopi). Fodd bynnag, ni phennir pwysiadau ar gyfer pob adran, gan y gall gofynion pob adran amrywio ar gyfer Cynigion gwahanol. Bydd y marc yn adlewyrchu i ba raddau y mae'r meini prawf marcio yn cael eu bodloni, yn unol â meini prawf marcio'r Brifysgol safonol (trothwy (D): Bodlonir y rhan fwyaf o feini prawf i safon ddigonol; efallai bod ystod eang o ansawdd cydrannau gwahanol cynnig ysgrifenedig).

MARCHIO CYNNIG Y PROSIECT YSGRIFENEDIG Cydrannau a meini prawf i'w hasesu: Cyflwyniad • Teitl hyd clir a phriodol; • Mae'r llenyddiaeth a adolygir yn berthnasol ac yn cael ei egluro mewn dyfnder priodol; • Caiff llenyddiaeth a adolygwyd ei werthuso'n feirniadol; • Mae rhesymeg yr astudiaeth yn glir; • Cyflwynir y rhagdybiaethau'n glir ac yn fanwl; • Mae syniadau, damcaniaethau, a chanfyddiadau empirig wedi'u cyfeirio'n briodol; • Mae'r cyflwyniad wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno. Dulliau • Yn cynnwys digon o fanylion ynglŷn â'r cyfranogwyr, offerynnau mesur, dyluniad a gweithdrefnau, gan gynnwys cyfrifo data DV a IV; • Mae penderfyniadau methodoleg yn cael eu cyfiawnhau lle bo angen; • Mae tystiolaeth o ddealltwriaeth fanwl o'r rhagdybiaethau neu'r problemau sy'n gysylltiedig â methodolegau a ddefnyddir, a sut i ddelio â phroblemau neu droseddau rhagdybiaethau; • Is-adrannau (ee Cyfranogwyr, Mesurau, Gweithdrefnau, ac ati) yn briodol ac wedi'u strwythuro'n rhesymegol; • Mae ffigurau a / neu dablau yn glir, yn briodol, ac wedi'u labelu; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno.

Dadansoddiadau arfaethedig • Cynigir dadansoddiadau ystadegol priodol; • Mae dadansoddiadau yn cysylltu'n glir â'r rhagdybiaethau. Canlyniadau disgwyliedig • Cyflwynir canlyniadau disgwyliedig yn glir; • Mae ffigurau a / neu dablau, os ydynt yn cael eu defnyddio, yn glir, yn briodol, a'u labelu; • Mae'r drafodaeth ar y canlyniadau disgwyliedig wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno Problemau a dichonoldeb y prosiect • Trafodir problemau a ragwelir (ee adnoddau, offer, recriwtio pwnc) ac mae strategaethau ar gyfer ymdrin â phroblemau yn amlwg; • Cyflwynir amcangyfrif o gost y prosiect, ac, os yw'n fwy na £ 50, ddatganiad clir ynghylch sut y bydd y costau i'w cyrraedd. Materion moesegol • Cyflwynir Ffurflen Moeseg SSHES 1; • Trafodir pryderon moesegol a'u trin yn briodol. Newid mewn cynnig prosiect ysgrifenedig yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd gan y goruchwyliwr • Darparu manylion sut yr ydych wedi gweithredu newidiadau gan ddefnyddio'r adborth a gawsoch. Ystyriwch yr hyn rydych chi wedi'i newid neu wedi cadw'r un peth ac esbonio pam.

da

Bydd y Cynnig Ysgrifenedig yn cael ei asesu'n gyfannol ar gyfer cynnwys, strwythur ac arddull. Mae meini prawf marcio craidd ar gyfer pob rhan o'r Cynnig wedi'u gosod ar y daflen farcio (gweler isod am gopi). Fodd bynnag, ni phennir pwysiadau ar gyfer pob adran, gan y gall gofynion pob adran amrywio ar gyfer Cynigion gwahanol. Bydd y marc yn adlewyrchu i ba raddau y mae'r meini prawf marcio yn cael eu bodloni, yn unol â meini prawf safonol y Brifysgol (Da (C): Darpariaeth resymol gynhwysfawr. Trefnus a strwythuredig da. Dealltwriaeth dda o'r deunydd a thystiolaeth o feddwl annibynnol.

MARCHIO CYNNIG Y PROSIECT YSGRIFENEDIG Cydrannau a meini prawf i'w hasesu: Cyflwyniad • Teitl hyd clir a phriodol; • Mae'r llenyddiaeth a adolygir yn berthnasol ac yn cael ei egluro mewn dyfnder priodol; • Caiff llenyddiaeth a adolygwyd ei werthuso'n feirniadol; • Mae rhesymeg yr astudiaeth yn glir; • Cyflwynir y rhagdybiaethau'n glir ac yn fanwl; • Mae syniadau, damcaniaethau, a chanfyddiadau empirig wedi'u cyfeirio'n briodol; • Mae'r cyflwyniad wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno. Dulliau • Yn cynnwys digon o fanylion ynglŷn â'r cyfranogwyr, offerynnau mesur, dyluniad a gweithdrefnau, gan gynnwys cyfrifo data DV a IV; • Mae penderfyniadau methodoleg yn cael eu cyfiawnhau lle bo angen; • Mae tystiolaeth o ddealltwriaeth fanwl o'r rhagdybiaethau neu'r problemau sy'n gysylltiedig â methodolegau a ddefnyddir, a sut i ddelio â phroblemau neu droseddau rhagdybiaethau; • Is-adrannau (ee Cyfranogwyr, Mesurau, Gweithdrefnau, ac ati) yn briodol ac wedi'u strwythuro'n rhesymegol; • Mae ffigurau a / neu dablau yn glir, yn briodol, ac wedi'u labelu; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno. Dadansoddiadau arfaethedig • Cynigir dadansoddiadau ystadegol priodol; • Mae dadansoddiadau yn cysylltu'n glir â'r rhagdybiaethau. Canlyniadau disgwyliedig • Cyflwynir canlyniadau disgwyliedig yn glir; • Mae ffigurau a / neu dablau, os ydynt yn cael eu defnyddio, yn glir, yn briodol, a'u labelu; • Mae'r drafodaeth ar y canlyniadau disgwyliedig wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno Problemau a dichonoldeb y prosiect • Trafodir problemau a ragwelir (ee adnoddau, offer, recriwtio pwnc) ac mae strategaethau ar gyfer ymdrin â phroblemau yn amlwg; • Cyflwynir amcangyfrif o gost y prosiect, ac, os yw'n fwy na £ 50, ddatganiad clir ynghylch sut y bydd y costau i'w cyrraedd. Materion moesegol • Cyflwynir Ffurflen Moeseg SSHES 1; • Trafodir pryderon moesegol a'u trin yn briodol. Newid mewn cynnig prosiect ysgrifenedig yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd gan y goruchwyliwr • Darparu manylion sut yr ydych wedi gweithredu newidiadau gan ddefnyddio'r adborth a gawsoch. Ystyriwch yr hyn rydych chi wedi'i newid neu wedi cadw'r un peth ac esbonio pam.

ardderchog

Bydd y Cynnig Ysgrifenedig yn cael ei asesu'n gyfannol ar gyfer cynnwys, strwythur ac arddull. Mae meini prawf marcio craidd ar gyfer pob rhan o'r Cynnig wedi'u gosod ar y daflen farcio (gweler isod am gopi). Fodd bynnag, ni phennir pwysiadau ar gyfer pob adran, gan y gall gofynion pob adran amrywio ar gyfer Cynigion gwahanol. Bydd y marc yn adlewyrchu i ba raddau y mae'r meini prawf marcio yn cael eu bodloni, yn unol â meini prawf safonol y Brifysgol (Ardderchog (A): Darpariaeth gynhwysfawr a chywir o'r ardal. Eglurder dadl a mynegiant. Dyfnder mewnwelediad i faterion damcaniaethol

MARCHIO CYNNIG Y PROSIECT YSGRIFENEDIG Cydrannau a meini prawf i'w hasesu: Cyflwyniad • Teitl hyd clir a phriodol; • Mae'r llenyddiaeth a adolygir yn berthnasol ac yn cael ei egluro mewn dyfnder priodol; • Caiff llenyddiaeth a adolygwyd ei werthuso'n feirniadol; • Mae rhesymeg yr astudiaeth yn glir; • Cyflwynir y rhagdybiaethau'n glir ac yn fanwl; • Mae syniadau, damcaniaethau, a chanfyddiadau empirig wedi'u cyfeirio'n briodol; • Mae'r cyflwyniad wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno. Dulliau • Yn cynnwys digon o fanylion ynglŷn â'r cyfranogwyr, offerynnau mesur, dyluniad a gweithdrefnau, gan gynnwys cyfrifo data DV a IV; • Mae penderfyniadau methodoleg yn cael eu cyfiawnhau lle bo angen; • Mae tystiolaeth o ddealltwriaeth fanwl o'r rhagdybiaethau neu'r problemau sy'n gysylltiedig â methodolegau a ddefnyddir, a sut i ddelio â phroblemau neu droseddau rhagdybiaethau; • Is-adrannau (ee Cyfranogwyr, Mesurau, Gweithdrefnau, ac ati) yn briodol ac wedi'u strwythuro'n rhesymegol; • Mae ffigurau a / neu dablau yn glir, yn briodol, ac wedi'u labelu; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno. Dadansoddiadau arfaethedig • Cynigir dadansoddiadau ystadegol priodol; • Mae dadansoddiadau yn cysylltu'n glir â'r rhagdybiaethau. Canlyniadau disgwyliedig • Cyflwynir canlyniadau disgwyliedig yn glir; • Mae ffigurau a / neu dablau, os ydynt yn cael eu defnyddio, yn glir, yn briodol, a'u labelu; • Mae'r drafodaeth ar y canlyniadau disgwyliedig wedi'i strwythuro'n rhesymegol; • Mae'r ysgrifennu yn glir, yn fanwl ac yn gryno Problemau a dichonoldeb y prosiect • Trafodir problemau a ragwelir (ee adnoddau, offer, recriwtio pwnc) ac mae strategaethau ar gyfer ymdrin â phroblemau yn amlwg; • Cyflwynir amcangyfrif o gost y prosiect, ac, os yw'n fwy na £ 50, ddatganiad clir ynghylch sut y bydd y costau i'w cyrraedd. Materion moesegol • Cyflwynir Ffurflen Moeseg SSHES 1; • Trafodir pryderon moesegol a'u trin yn briodol. Newid mewn cynnig prosiect ysgrifenedig yn seiliedig ar adborth a dderbyniwyd gan y goruchwyliwr • Darparu manylion sut yr ydych wedi gweithredu newidiadau gan ddefnyddio'r adborth a gawsoch. Ystyriwch yr hyn rydych chi wedi'i newid neu wedi cadw'r un peth ac esbonio pam.

Canlyniad dysgu

 1. Cyfathrebu dealltwriaeth beirniadol a chyfoes o lenyddiaeth berthnasol

 2. Cyfathrebu'n effeithiol gynnig ymchwil gorffenedig, hyfyw, a'u dealltwriaeth ohoni

 3. Dangos dealltwriaeth o'r broses sy'n gysylltiedig â chynhyrchu cwestiwn ymchwil.

 4. Dyluniwch astudiaeth i brofi cwestiwn penodol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Cyflwyniad llafar - Cynnwys 15
cynnig ysgrifenedig 70
Cyflwyniad Llafar - P Cyflwyniad 15

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei arwain gan fyfyrwyr.

188
Lecture

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei arwain gan fyfyrwyr.

6
Tutorial

Bydd cefnogaeth oruchwylio yn rhan bwysig o'r dull addysgu, ond yn y pen draw, bydd y rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei arwain gan fyfyrwyr. Fel canllaw disgwylir i fyfyrwyr gwrdd â'u goruchwyliwr unwaith yr wythnos.

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • research and assess paradigms, theories, principles, concepts and factual information, and apply such skills in explaining and solving problems
 • critically assess and evaluate data and evidence in the context of research methodologies and data sources
 • describe, synthesise, interpret, analyse and evaluate information and data relevant to a professional or vocational context
 • apply knowledge to the solution of familiar and unfamiliar problems
 • develop a sustained reasoned argument, perhaps challenging previously held assumptions
 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • project manage and execute practical activities using appropriate techniques and procedures whilst demonstrating high levels of relevant skills
 • communicate succinctly at a level appropriate to different audiences.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

N/A

Rhestr ddarllen

Bydd pob deunydd modiwl, gan gynnwys sleidiau darlithoedd, ar gael i'w weld trwy Blackboard:

http://blackboard.bangor.ac.uk/

Mewngofnodi gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a chyfrinair arferol y Brifysgol a dilynwch y ddolen i: JXH - 2041 - Sgiliau Ymchwil 201718 Yma fe welwch; Cyhoeddiadau pwysig Deunydd darlithio Podlediadau ynghyd â ffeiliau fideo a sain eraill i'ch helpu gyda'ch dysgu Enghreifftiau o hen Gynigion O dan y tab adnoddau fe welwch chi: Dogfen Cyfnodau Ymchwil; Canllawiau Moeseg; Canllawiau Cyfeirio; Canllawiau i gynnal Prosiect Ymchwil; Canllawiau ar sut i gyflwyno data.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: