Modiwl SCS-2018:
Cymdeithas, Iaith a Phrotest

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Rhian Hodges

Amcanion cyffredinol

Ymdrinia’r modiwl hwn â’r mudiad iaith fel symudiad cymdeithasol newydd gan olrhain hanes a chymdeithaseg ymgyrchoedd iaith yng Nghymru a chanolbwyntio ar rôl a dylanwad canu protest yng Nghymru a thu hwnt.

Yn ogystal, ffocws amlwg i’r modiwl hwn yw cynnig trosolwg effeithiol o ddatblygiadau polisi iaith a chynllunio ieithyddol yng Nghymru o safbwynt hanesyddol, beirniadol a damcaniaethol.

Cyflwynir cerrig milltir deddfwriaethol nodweddiadol y maes. Ymhellach, cynigir y modiwl hwn cyd-destun Ewropeaidd perthnasol sy’n darparu trosolwg cychwynnol o sefydliadau a deddfwriaethau allweddol i faes cynllunio ieithyddol.

Yna, yr ymdreiddir i feysydd allweddol i faes polisi a chynllunio ieithyddol yng Nghymru sef meysydd addysg cyfrwng Cymraeg, iechyd yng Nghymru a’r trydydd sector yng Nghymru yn benodol er mwyn asesu eu cyfraniad i ddatblygiadau cymdeithaseg iaith yn y Gymru gyfoes.1. Cyflwynir prif elfennau maes Cymdeithaseg Iaith sy’n cynnwys meysydd symudiad cymdeithasol, cymdeithaseg cerddoriaeth a chynllunio a pholisi ieithyddol.

Cynnwys cwrs

 1. Trafodir a chroniclir hanes datblygiad mudiadau iaith, cerddoriaeth brotest a maes cynllunio ieithyddol er mwyn rhoi cyd-destun priodol i’r maes.

 2. Cynhelir astudiaeth o brif ddatblygiadau mudiadau iaith a chynllunio ieithyddol ym meysydd cerddoriaeth, addysg, iechyd a’r trydydd sector yng Nghymru gan gynnwys trosolwg sylfaenol o gyd-destun cynllunio ieithyddol Ewropeaidd.

 3. Ymdrinnir â’r mudiad iaith fel symudiad cymdeithasol newydd a thrafodir polisïau a strategaethau er cynllunio yng nghyd-destun polisi cymdeithasol beirniadol ieithyddol wedi’u gwreiddio mewn fframwaith ddamcaniaethol ehangach.

 4. Trafodir yn feirniadol brif strategaethau a pholisïau iaith ym maes addysg, iechyd a’r trydydd sector yng Nghymru fel astudiaethau achos hollbwysig yn natblygiad y maes Cymdeithaseg Iaith.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o theorïau a phersbectifau ym maes mudiadau iaith, cymdeithaseg cerddoriaeth, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rôl mudiadau iaith fel symudiad cymdeithasol gan gynnig trosolwg sylfaenol o brif hanfodion maes cynllunio ieithyddol a pholisi iaith yng Nghymru yn ogystal.

da

C- i B+

Dangos dealltwriaeth dda o theorïau a phersbectifau ym maes mudiadau iaith, cymdeithaseg cerddoriaeth, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith . Dangos dealltwriaeth dda o rôl mudiadau iaith fel symudiad cymdeithasol newydd gan gynnig trosolwg effeithiol o brif hanfodion maes cynllunio ieithyddol a pholisi iaith yng Nghymru yn ogystal.

ardderchog

A- i A+

Medru ymdrin yn feirniadol â theorïau a phersbectifau ym maes mudiadau iaith, cymdeithaseg cerddoriaeth, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith . Dangos dealltwriaeth arbennig a’r gallu i werthuso’n feirniadol rôl mudiadau iaith fel symudiad cymdeithasol newydd gan gynnig trosolwg a dadansoddiad gwreiddiol o brif hanfodion maes cynllunio ieithyddol a pholisi iaith yng Nghymru yn ogystal.

Canlyniad dysgu

 1. Arddangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad eang o hanes mudiadau iaith yng Nghymru.

  Dangos dealltwriaeth o ddamcaniaethau ‘symudiad cymdeithasol newydd’.

 2. Dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o brif rôl gwahanol ddulliau o brotest ac adeiladu consensws.

  Medru gwerthuso’n feirniadol datblygiad polisi a chynllunio ieithyddol o fewn y fframweithiau damcaniaethol addas.

 3. Deall a dadansoddi’r feirniadol brif gysyniadau allweddol maes Cynllunio Ieithyddol yng Nghymru.

  Cyflwyno darpariaeth Gymraeg o fewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru mewn modd beirniadol.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminarau - 1 awr yr wythnos am 12 wythnos.

12
Private study

Astudio annibynnol.

176
Lecture

Darlithoedd - 1 awr yr wythnos am 12 wythnos.

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: