Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

Cymdeithas yn Anrhydeddu Sylfaenydd

Mae’r Athro Michael Rees o Brifysgol Bangor wedi cael ei wneud yn Aelod Er Anrhydedd o Gymdeithas y bu’n cynorthwyo i’w sefydlu.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Beth mae prifysgolion Cymru wedi ei wneud i ni?

Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015

Hediadau amrywiol gwyddau ymfudol yn rhoi golwg unigryw ar ffisioleg a biomecaneg adar ar uchderau mawr

Mae tîm rhyngwladol o wyddonwyr sy'n astudio bioleg ymfudol, wrth iddynt hedfan yn uchel iawn dros ucheldir Tibet a mynyddoedd yr Himalaya, wedi datgelu sut mae'r adar hyn yn ymdopi â hedfan mewn aer cymharol denau o ddwysedd isel dros y mynyddoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2015

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i arwain taith i lawr afon nad yw ar fap

Mae myfyriwr gwyddor chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i arwain caiacwyr dŵr gwyn gorau Prydain mewn taith estynedig i ddarganfod rhannau newydd o'r dyfroedd gorau yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil o fri i Archaeolegydd o Fangor

Mae cronfa cymrodoriaeth tair mlynedd Ymchwil Leverhulme wedi-i ddyfarnu i'r Athro Nancy Edwards, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Cenedl ofalgar ymwybodol?

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi chwarae rhan allweddol mewn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i'r Deyrnas Unedig, mewn ymchwilio i’w heffeithiolrwydd mewn lleoliadau gwahanol ac mewn hyfforddi ymarferwyr.

Mae Grŵp Seneddol Hollbleidiol, sydd wedi bod yn ystyried Ymwybyddiaeth Ofalgar, bellach wedi lansio adroddiad interim The Mindful Nation UK, sy’n annog pob plaid yn yr etholiad nesaf i ystyried y ffordd orau o gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar yn y ffordd y mae eu plaid yn mynd i'r afael â’r argyfwng iechyd meddwl.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015

Lansio cyfrol arloesol ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg

7 pm, nos Fercher yr 21ain  Ionawr yng Nghanolfan Bedwyr, y Ganolfan Rheolaeth Busnes, Ffordd y Coleg, Bangor

Bydd cyfrol o ysgrifau ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg yn cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar yr 21ain o Ionawr ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r gyfrol yn cynnwys saith ysgrif gan y Dr Bruce Griffiths o Fangor, y Dr David Willis o Brifysgol Caergrawnt, y Dr Elena Parina o Rwsia, sydd ar hyn o bryd ym mhrifysgol Marburg yn yr Almaen, Bob Morris Jones o Aberystwyth, y Dr Gwen Awbery o  Gaerdydd, Andrew Hawke o Eiriadur Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Robat Trefor o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2015

Penodi Athro’n Gadeirydd Gweithgor Rhyngwladol

Mae’r Athro Gary Carvalho o Ysgol Gwyddorau Biolegol y Brifysgol yn Gadeirydd ar weithgor ar gyfer  Cyngor Rhyngwladol Ar Archwilio’r Moroedd (The International Council for the Exploration of the Sea – ICES). Mae i gadeirio’r gweithgor ar Gymhwyso Geneteg mewn Pysgodfeydd a Bywyd Môr (Working Group on Application of Genetics in Fisheries and Mariculture – WGAGFM) am dair blynedd o 1 Ionawr 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Archif y mis

Llun o Bont Britannia cyn Mai 1970.

Adeiladwyd y bont gan y peiriannydd Robert Stephenson, ac fe’i hagorwyd ar y 5ed o Fawrth 1850.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2015

Cynhadledd yn ystyried Chwyldro ym mywydau oddeutu hanner miliwn o bobl Cymru

During 2015 around 500,000 households across Wales will start to feel the effects of the new Universal Credit. What effects, will this huge change have on the disabled and unemployed; landlords and tenants or paying for child care?

A Conference at Bangor University will discuss this momentous change. It is organised by Bangor University with the cooperation of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and will be held at Reichel Hall on Friday 23 January 2015. It is the only open event in Wales, as far as organisers are aware, which will discuss the new changes.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Gêm newydd i helpu pobl i yfed llai

Mae'r flwyddyn newydd yn adeg pan fyddwn yn ystyried gwneud newidiadau i'n ffordd o fyw. Ar ôl mwynhau gormodedd dros yr ŵyl, mae yfed llai o alcohol yn aml yn uchel ar y rhestr hon, ond gall grym ein hewyllys elwa o gael hwb bach i'n helpu i wneud y newidiadau hyn. Dengys ymchwil bod gêm newydd ar ffôn symudol gan is-gwmni Prifysgol Bangor Attention Retraining Technologies (ART) yn gallu gwneud hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015

Y deyrnas unedig ar drothwy cynnydd sylweddol mewn lefelau clefyd yr ysgyfaint ymysg oedolion ifanc - oherwydd ysmygu spliff trwm?

Mae’r DU angen bod yn barod am gynnydd sylweddol yn y nifer o oedolion ifanc sy’n cael eu heffeithio gan ffurf ddifrifol o glefyd yr ysgyfaint oherwydd eu defnydd rheolaidd o ganabis a thybaco – dyma fydd arbenigwyr yr ysgyfaint yn ei ddweud wrth Gyfarfod y Gaeaf y Gymdeithas Thorasig Brydeinig dydd Mercher 3 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2014

Pam fod Saesneg yn iaith addysg yng Nghymru yn draddodiadol?

Nid canlyniad gorthrwm oedd hyn. Cafodd addysg gyfrwng Saesneg ei gweld fel ffordd o helpu’r Cymry i ddysgu Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu (MPC) wedi cynnal cynhadledd lwyddiannus

Ar 10-11 Tachwedd 2014, cynhaliodd Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu gynhadledd flynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol ar gyfer y Grŵp Cyfryngau a Gwleidyddiaeth. Y Cyfryngau, Perswâd a Hawliau Dynol oedd y thema.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Dwy Ddarlith ar Hanes Cymru

Bydd dau gyfnod gwahanol iawn yn hanes Cymru o dan y chwyddwydr mewn dwy ddarlith ym Mhrifysgol Bangor ar 7 a 12 Tachwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Cragen wedi byw dros 500 o flynyddoedd

Mae ymchwil bellach yn dilyn ymweliad maes a gynhaliwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2006 wedi ein galluogi i ganfod oedran cragen fylchog yn fwy cywir.  

Cafodd y gragen fylchog dan sylw ei chodi yn ystod mordaith gasglu data oddi ar arfordir Ynys yr Iâ a oedd yn rhan o broject yn edrych ar newidiadau hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Site footer