Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

Darlithwyr yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae dau ddarlithydd o Brifysgol Bangor yn cael eu hethol yn Gymrodyr o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yr wythnos yma cyhoeddodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ganlyniadau Etholiad 2014 am Gymrodyr newydd. O’r pedwar deg a thri o Gymrodyr newydd eleni, roedd dau o Brifysgol Bangor - Yr Athro James Scourse o’r Ysgol Gwyddorau Eigion a’r Athro Nigel John o’r Ysgol Gyfrifiadureg.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni

Mae Ysgol y Saesneg yn falch iawn o gael croesawu Trydedd Ddarlith Gymreig Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau'r Dadeni ddydd Iau 24 Ebrill 2014 am 5.15 pm ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau.   Fe'i traddodir gan yr Athro Jennifer Richards (Prifysgol Newcastle) a’r Athro Richard Wistreich (Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd) ar destun 'Lleisiau'r Dadeni'.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Tîm Pêl-Rwyd Iau Maes Glas yn mynd i’r Pencampwriaethau Cenedlaethol

Yn dilyn agoriad dôm pêl-rwyd Prifysgol Bangor ym Medi 2013, bu Swyddog Datblygu Pêl-Rwyd Gogledd Orllewin Cymru, Lucy Murray-Williams, yn gweithio’n galed i sefydlu clwb pêl-rwyd iau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7/8 a 9.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Darlithydd yn trydar i helpu disgyblion astudio

Mae darlithydd o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor yn paratoi i ddefnyddio Twitter fel adnodd adolygu ar gyfer disgyblion chweched dosbarth.

Fel rhan o raglen o waith er mwyn pontio'r bwlch rhwng ysgolion ac astudio Cymdeithaseg yn y Brifysgol, bydd Cynog Prys, Cymdeithasegydd sy’n arbenigo yn y defnydd o Gymraeg ar lein, yn cyflwyno cyngor adolygu o’r cyfrif Twitter @CymdeithasegUG yn ystod y tair wythnos cyn arholiadau lefel A yr haf yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2014

Gweddnewid canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor

Yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £2.5m bydd canolfan chwaraeon Prifysgol Bangor yn cael ei hailenwi'n Ganolfan Brailsford i anrhydeddu'r hyfforddwr beicio, Syr Dave Brailsford, a fagwyd ym mhentref Deiniolen gerllaw.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Gwaith Celf un o Fyfyrwyr Celfyddyd Gain Dysgu Gydol Oes yw "Ffefryn y Cyhoedd"

Yn arddangosfa ddiweddar y Printmakers Council, ‘Freshly Pressed’, yn Craft Central, St John Smith’s Square, Llundain, y print mwyaf poblogaidd gan y cyhoedd oedd 'Aleppo' (torlun leino) o waith Jess Bugler, myfyriwr BA Anrhydedd Celfyddyd Gain yn Dysgu Gydol Oes.  

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ebrill 2014

Coroni Bangor yn bencampwyr Cymru mewn Cystadleuaeth Llys Barn Ffug

Am y tro cyntaf mae tîm o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi ennill y Gystadleuaeth Llys Barn Ffug flynyddol Gymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Ymgeisydd PhD yn Ysgol Busnes Bangor wedi ei ddewis i wneud interniaeth ym Manc Lloegr

Dewiswyd Piotr Jan Danisewicz, myfyriwr PhD yn Ysgol Busnes Bangor, i ddilyn rhaglen interniaeth boblogaidd ym Manc Lloegr. Bydd Piotr, sydd yn nhrydedd flwyddyn ei astudiaethau PhD, yn dechrau ei interniaeth ar ddechrau'r haf am gyfnod o dri mis. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen interniaeth gystadleuol iawn hon yn golygu y gall cydweithio gydag economegwyr ymchwil ym Manc Lloegr yn eu Cyfarwyddiaeth Sefydlogrwydd Ariannol ar broject am yr effeithiau rhyngwladol a gaiff ymddygiad benthyca banciau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2014

Angen tystiolaeth gadarn - gwyddonwyr yn mynnu bod angen mwy o wybodaeth cyn gwneud rhagor o benderfyniadau cadwraethol yn Awstralia

Dadleuwyd a ddylid mynd ati'n fwriadol i ddifa dingos, ac i ba raddau y maent yn ddefnyddiol wrth ddiogelu anifeiliaid llai sydd o dan fygythiad trwy hela cathod mawr a llwynogod.   Tra bod gwasanaethau bywyd gwyllt Awstralia yn gwario miloedd ar ffyrdd eraill o reoli rhywogaethau anfrodorol, heb gael canlyniadau boddhaol, ceir tystiolaeth bod cynnal niferoedd y dingo o fudd i famaliaid llai.  Mae gan y wlad bolisi difa a gwenwyno sy'n gwneud i gynllun difa moch daear y DU edrych yn ddigon diniwed. 

Mae papur yn y Journal of Applied Ecology yn annog pawb sydd wedi bod yn rhan o'r ddadl hon, sydd wedi bod yn boeth iawn ar brydiau, i roi eu gwahaniaethau barn o'r neilltu a mynd allan i'r maes eto i gasglu'r data cadarn sydd eu hangen i greu sylfaen gadarn ar gyfer camau rheoli.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2014

Myfyrwyr yn trefnu Cynhadledd Cymru a Rhyfel 1914 - 2014

Heddiw (8 Ebrill 2014) mae tri myfyriwr ôl-radd o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd a fydd yn rhoi golwg newydd ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru ar y pryd ac ar ôl hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ebrill 2014

Codwr pwysau ifanc yn cipio’r gwobrau

Gwta flwyddyn ers iddi ddechrau ar godi pwysau, mae merch leol wedi bod yn ennill cystadlaethau cenedlaethol.

Bu Catrin Jones yn fuddugol yn ddiweddar yng Nghystadleuaeth Pencampwriaethau Codi Pwysau Ysgolion Cymru yn Hwlffordd, gan ennill categori disgyblion Blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 44kg. Yn dilyn hyn, aeth ymlaen i ennill Pencampwriaeth Ysgolion ac Ieuenctid Prydain yng nghategori disgyblion blwyddyn 10, yn y dosbarth o dan 40kg. Nid yn unig yr enillodd Catrin, ond llwydodd hefyd i dorri record Cymru ar gyfer y dosbarth hwn o 38kg yn y broses, gyda chyfanswm codi o 90kg.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2014

Dathlu llwyddiant yn wyneb anawsterau lu

Fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a gafodd help llaw gan yr Helena Kennedy Foundation, gymryd rhan mewn dathliad arbennig yn Nhŷ'r Arglwyddi'n ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cynghrair Meddalwedd Cymru'n cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor

Bu Cynghrair Meddalwedd Cymru a Phrifysgol Bangor yn cyflwyno EXPO Cyfrifiadureg  yn ddiweddar.  Yn ystod y digwyddiad roedd 50 o israddedigion cyfrifiadureg gorau Bangor yn cyflwyno prosiectau eu blwyddon derfynol i SMEs lleol a allai fod yn bwriadu recriwtio graddedigion TG ar gyfer eu busnesau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil - Sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael £7 miliwn ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2014

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn gwneud y rhyngrwyd yn lle diogelach

Mewn hacathon a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Southampton fe wnaeth myfyriwr o Brifysgol Bangor ennill y dosbarth 'Hac Gorau'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac ehangu yn cael cefnogaeth o £45M gan yr European Investment Bank

Mae cynlluniau gan Brifysgol Bangor i uwchraddio cyfleusterau dysgu ac ymchwil ymysg y datblygiadau niferus sydd wedi cael cefnogaeth gan yr European Investment Bank.  Mae sefydliad benthyca hir-dymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £45 miliwn ar gyfer cynlluniau ehangu a moderneiddio'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn bwriadu creu nofel wedi ei darlunio

Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn gobeithio bydd y gymuned leol yn cefnogi ei ymdrechion i gyhoeddi nofel wedi ei darlunio fer cyntaf.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2014

BEACON yn ennill gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd

Dyfarnwyd gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 i Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, partneriaeth ymchwil arloesol o Gymru sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy.   

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2014

Santander yn gwobrwyo syniadau busnes myfyrwyr

Cynhaliodd Prifysgol Bangor rowndiau terfynol cam cyntaf Cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander yn ddiweddar.

Ar y diwrnod, cyflwynodd pump o fyfyrwyr israddedig a phum myfyriwr ôl-radd eu syniadau i banel o feirniaid, a oedd yn cynnwys Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes, gan obeithio mynd ymlaen i gynrychioli Bangor yn rowndiau terfynol  cystadleuaeth genedlaethol Santander ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Nid yn unig fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond fe wnaethant hefyd ennill Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Llysieufa unigryw i hyfforddi cadwraethwyr planhigion y dyfodol

Un o'r adnoddau sydd i'w darparu i fyfyrwyr yn astudio cwrs newydd mewn cadwraeth planhigion ym Mhrifysgol Bangor yw 'llysieufa' unigryw, sef llyfrgell gyfeiriadol o blanhigion, yn cynnwys rhai samplau a gasglwyd mor bell yn ôl a'r ddeunawfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

'Dydw i ddim yn gwisgo gemwaith': Sut mae disgyblion byddar yn cael eu gwthio i'r ymylon yn ein hysgolion

Ar ddechrau mis Ebrill, bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd undydd ar gyfer unigolion sydd â nam ar eu clyw a'u teuluoedd.   Cynhelir y digwyddiad  ddydd Sadwrn, 5 Ebrill o 10.00 a.m. hyd 3.30 p.m. yn Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Prifysgol Bangor.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Project ymchwil newydd yn rhoi sylw i flaenoriaethau cenedlaethol wrth ymladd bygythiad clefydau coed

Mae clefydau newydd yn risg arwyddocaol i iechyd coed a bioddiogelwch planhigion. Mae Cynghorau Ymchwil Llywodraeth y DU, DEFRA, y Comisiwn Coedwigaeth a Llywodraeth yr Alban wrthi’n buddsoddi £7M ar y cyd i gyllido saith project newydd mewn ymgais i ymdrin â’r bygythiadau a ddaw i goedwigoedd, coedlannau a choed yn y DU.

Mae Prifysgol Bangor yn bartner yn un o’r projectau hyn, gan gydweithredu â Phrifysgolion Stirling a Chaergrawnt a’r Asiantaeth Ymchwil Coedwigaeth. Bydd y project, sy’n dwyn y teitl “Modelling economic impact and strategies to increase resilience against tree disease outbreaks”, yn rhoi sylw i “the protection and enhancement of public benefits, including biodiversity and ecosystem services (…) building resilience in woodlands, and wider landscapes”, sef y prif argymhellion sydd newydd gael eu cyflwyno’n benodol gan Bwyllgor Tŷ’r Cyffredin ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.  Bydd hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at alwad y Pwyllgor am waith ymchwil a datblygu tymor hir sy’n canolbwyntio ar baratoi ar gyfer bygythiadau yn y dyfodol i iechyd planhigion, er mwyn sicrhau ymateb effeithiol yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2014

Athro ymysg 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd

Mae Bob Woods, Athro Seicoleg Glinigol Pobl Hŷn ym Mhrifysgol Bangor, yn un o 28 o wyddonwyr cymdeithas blaenllaw i dderbyn teitl Academydd o fewn yr Academi Gwyddorau Cymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Site footer