Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

Dathlu rhagoriaeth nyrsio yng ngogledd Cymru

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i ragoriaeth nyrsio yng ngogledd Cymru yn ddiweddar yng Ngwobrau Nyrs y Flwyddyn, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2015. Roedd tri chynrychiolydd o Ysgol Gwyddorau IechydPrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer mewn tri categori.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2015

Dyma Shân mewn Cwmni Da!

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C. Mae Shân Pritchard sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth KESS i astudio ar gyfer PhD mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da. Diolch i’r ysgoloriaeth arbennig  hwn, caiff Shân y cyfle i weithio ar nifer o brosiectau cyffrous, megis ‘Dyma Fi’.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Signs of our times: why emoji can be even more powerful than words

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Vyv Evans  o’r Ysgol Ieithyddiaith a Iaith Saesneg sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Canlyniadau cynnar ymchwil yn datgelu barn pobl ifanc am iechyd meddwl

Nid yw gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobol ifanc yng Nghymru yn cyrraedd y safonau yn ôl canfyddiadau ymchwil gynnar (17 Tachwedd).

Adroddwyd ar y canfyddiadau yn ystod lansiad Arsyllfa@Bangor, cangen gogledd Cymru Arsyllfa Cymru ar Hawliau Plant a Phobl Ifanc, sydd wedi ei leoli yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Argymhellion i gryfhau System Cyfiawnder Gweinyddol Cymru

Lansiwyd adroddiad sy’n codi ymwybyddiaeth a thynnu sylw at yr heriau a'r cyfleoedd i system cyfiawnder gweinyddol Cymru heddiw (17 Tachwedd).

Mae cyfiawnder gweinyddol yn ymdrin â'r berthynas rhwng yr unigolyn a'r wladwriaeth ac mae'n cynnwys egwyddorion gwneud penderfyniadau da i gyrff cyhoeddus,  sut mae pobl yn cwyno i'r cyrff hynny, yn ogystal â dulliau allanol o unioni cam fel y llysoedd, tribiwnlysoedd, ombwdsmyn a chomisiynwyr sydd â chyfrifoldebau mewn gwahanol feysydd o fywyd cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Plant Cymru’n cyflwyno’r adroddiad cyntaf gan blant i’r Cenhedloedd Unedig

Gwahoddwyd disgyblion o dair ysgol leol (Ysgol Gynradd Biwmares, Ysgol Gynradd Sowthdown, Bwcle ac Ysgol Hiraddug, Dyserth) i ddigwyddiad a drefnwyd gan Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor (17 Tachwedd) er mwyn lansio’n ffurfiol adroddiad “Lleisiau Bach Yn Galw Allan/Little Voices Shouting Out”. Dyma’r tro cyntaf erioed i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn dderbyn adroddiad a luniwyd gan blant 7-11 yn seiliedig ar eu hymchwil eu hunain. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2015

Her Ddiwylliannol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd y cyhoedd i gael blas ar amrywiaeth ddiwylliannol myfyrwyr Bangor a chymryd rhan mewn cwis 'Her Ddiwylliannol'.

Ar 2 Rhagfyr, bydd deg tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn cystadlu â'i gilydd am wobrau gwych mewn Her Ddiwylliannol sy'n cynnwys gwobr gyntaf o daith i Beijing.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

ACau, ASau ac Arbenigwyr yn Galw ar Bleidiau Cymru i Gefnogi Addysgu Ymwybyddiaeth Ofalgar ym meysydd Iechyd ac Addysg

Bydd ACau o bob plaid yn ymuno ag arbenigwyr ymwybyddiaeth ofalgar yn Nhy Hywel Cynulliad Cenedlaethol Cymru fory (Mawrth 17 Tachwedd) i alw am wneud mwy ym maes ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae Cymru yn wynebu argyfwng iechyd meddwl; ceir consensws bod angen gwneud mwy i gefnogi pobl sy'n dioddef problemau iechyd meddwl neu mewn perygl o'u datblygu. Mae Mindful Nation UK, adroddiad newydd gan ASau San Steffan, yn cyflwyno tystiolaeth bod hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar - dysgu technegau gan gynnwys myfyrio sy'n helpu pobl i ymateb yn well i anawsterau - yn gallu chwarae rhan hanfodol mewn gofal iechyd, mewn addysg ac mewn gweithleoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Disgyblion yn ‘Codi’r To’ wrth ymweld â’r Senedd

Yn ddiweddar, bu disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Maesincla, Caernarfon a disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Glancegin, Bangor yn ‘codi’r to’ yn ninas Caerdydd gyda pherfformiad cerddorol arbennig yng nghyntedd y Senedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Trefnu bod Data ar Gael ar gyfer Ymchwil

SAIL a NWORTH yn Cytuno ar Gydweithrediad Strategol

Mae SAIL (Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw) a NWORTH (Uned Dreialon Cinigol Bangor sydd yn ran o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd) wedi cytuno i gydweithio mewn partneriaeth. Mae SAIL yn adnodd byd-eang yn canolbwyntio ar wella iechyd, lles a gwasanaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2015

Ymchwil gan Brifysgol Bangor i fynediad i feddyginiaethau at glefydau prin

Yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor, mae cleifion â chlefydau prin yn aml yn cael profiadau llawn her, sy’n creu anawsterau i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Cafodd ymchwilwyr yn yGanolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau fod cleifion yn aml yn wynebu anawsterau o ran cael diagnosis i’w cyflwr, mynediad at ofal arbenigol, a bod triniaeth effeithiol ar gael.

Er y cynnydd ers 10 mlynedd yn nifer y meddyginiaethau sydd ar gael i drin clefydau prin, mae mynediad at driniaeth yn broblemus, yn bennaf oherwydd eu costau uchel. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2015

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn derbyn Medal Ebola

Yn dilyn Sierra Leone yn  cael ei ddatgan yn glir o’r feirws Ebola, mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi derbyn medal mewn cydnabyddiaeth o'i dewrder ac ymroddiad wrth fynd i'r afael a’r argyfwng yng Ngorllewin Affrica.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Cynhadledd i roi’r Gymraeg ar waith

Bydd Prif Weinidog Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yn rhannu llwyfan mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon a fydd yn edrych ar ddulliau o annog defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Ddydd Gwener 13 Tachwedd, disgwylir dros 100 o gynrychiolwyr o wahanol sefydliadau a chwmnïau i gynhadledd ‘Rhoi’r Iaith yn y Gwaith’ a fydd yn rhoi sylw i rai o’r arferion gorau ledled Cymru o ran hwyluso defnydd o’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

How trillions of tiny solar panels could power the internet of things

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jeff Kettle o’r Ysgol Peirianneg Electronig sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor wedi llofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am fand pync

Mae Joe Shooman, 41 oed o Groesoswallt, newydd lofnodi cytundeb i ysgrifennu bywgraffiad am y band pync-pop 'All Time Low' o'r Unol Daleithiau. Cyhoeddir y llyfr 75,000 o eiriau gan Music Press Limited yn y DU yn ystod gwanwyn/haf 2016.

Mae Joe, sy'n wreiddiol o Fangor, yn ei flwyddyn olaf ar hyn o bryd yn astudio PhD mewn Ysgrifennu Creadigol yn yr Ysgol Saesneg. Hwn fydd y chweched llyfr i Joe ei gyhoeddi gyda’i lyfrau blaenorol yn cynnwys bywgraffiadau o Blink-182, MySpace, Trivium, Kasabian a chanwr Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

CERQual: Dull newydd o gefnogi defnyddio tystiolaeth ansoddol wrth wneud penderfyniadau

Mae papur newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn PLOS Medicine yn disgrifio dull gweithredu arloesol ac eglur i asesu faint o ffydd y dylid ei roi mewn darganfyddiadau o ddadansoddiadau tystiolaeth ansoddol. 

Bwriad y dull gweithredu newydd, a elwir yn  CERQual (‘Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research’), yw helpu rhai sy’n gwneud penderfyniadau i ddefnyddio tystiolaeth ansoddol ar gyfer penderfyniadau a pholisiau’n ymwneud â gofal iechyd a lles cymdeithasol. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2015

Y cyfarwyddwr ffilmiau byd enwog Danny Boyle wedi mwynhau ei amser yn astudio ym Mhrifysgol Bangor

Soniodd y cyfarwyddwr ffilmiau Danny Boyle, a enillodd radd mewn Drama a Saesneg o Brifysgol Bangor yn 1978, fod ganddo atgofion melys iawn o’i amser ym Mangor, yn ystod cyfweliad gyda’r rhaglen Good Evening Wales ar Radio Wales yn ddiweddar.


Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Troseddau'n erbyn yr unigolyn - moderneiddio'r gyfraith sy'n ymwneud â thrais

Yn ôl Comisiwn y Gyfraith mae angen rheolau newydd i fynd i'r afael â throseddau treisgar a gwneud gwell defnydd o amser y llysoedd.

Ddydd Mawrth, 3 Tachwedd, cafodd adroddiad newydd gan Gomisiwn y Gyfraith ei lansio mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Bangor, gyda'r Athro Ormerod, Comisiynydd y Gyfraith dros gyfraith droseddol, yn traddodi darlith ar 'Reforming Offences Against the Person', i fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor a gwahoddedigion. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Partneriaethau Iechyd i ddysgu, hyfforddi a darparu cefnogaeth ymarferol i weithwyr iechyd yn Lesotho

Bydd yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn anfon staff allweddol gydag arbenigedd mewn trefnu, rheoli ac arwain ym maes gofal iechyd i Lesotho.

Mae’r Brifysgol yn cydweithio efo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru  ar broject a gyllidir gan yr Adran Datblygiad Rhyngwladol (DiFD) drwy Gynllun Partneriaethau Iechyd yr Ymddiriedolaeth Iechyd ac Addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2015

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Allwn ni ddefnyddio eDNA fel 'chwyddwydr amgylcheddol'?

Mae syniad arloesol a gyflwynwyd gan Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis fel un o wyth project a ddewiswyd o fewn pedwar maes 'syniad' a gyllidir drwy ffrwd cyllid ymchwil newydd "Highlight Topic" Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Ar sail eu hymchwil, gwahoddwyd y gymuned wyddonol i gyflwyno meysydd project a fyddai'n rhoi lle canolog i wyddor amgylcheddol yn y gwaith o reoli'r blaned yn gynaliadwy.  

Ymysg tua 150 o gyflwyniadau roedd "DNA amgylcheddol: cyfrwng ar gyfer ecoleg yr unfed ganrif ar hugain", sef y syniad newydd a awgrymwyd gan Brifysgol Bangor, mewn cydweithrediad ag academyddion a budd-ddeiliaid eraill.  Bydd y project llwyddiannus yn asesu sut y gallwn ddefnyddio technegau genetig newydd i fesur bioamrywiaeth. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Myfyrwyr yn creu cysylltiadau hollbwysig â chyflogwyr yn Ffair Yrfaoedd y Gyfraith

 

A chanran syfrdanol o 90% o’i graddedigion mewn gwaith chwe mis ar ôl graddio, a chydag ymrwymiad i wella rhagolygon gyrfaol ei myfyrwyr, mae’n hawdd gweld pam y mae Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor ar frig Ysgolion y Gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf o bapur yGuardian.

Un o’r ffyrdd y mae’r Ysgol yn anelu at wella cyflogadwyedd ei myfyrwyr yw ei Ffair Gyfraith flynyddol, lle caiff darpar-gyfreithwyr ifainc gyfle amhrisiadwy i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth, yn cynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr, yn ogystal â rhai o du allan i’r sector gyfreithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2015

Prifysgol Bangor yn dod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd mewn ffair yrfaoedd y gyfraith unigryw

 chanran syfrdanol o 91% o’i graddedigion gradd cyntaf mewn gwaith neu astudiaethau chwe mis ar ôl graddio, a chydag ymrwymiad i wella rhagolygon gyrfaol ei myfyrwyr, mae’n hawdd gweld pam fod Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor ar frig Ysgolion y Gyfraith yng Nghymru, yn ôl y tablau cynghrair diweddaraf o bapur y Guardian.

Un o’r ffyrdd y mae’r Ysgol yn anelu at wella cyflogadwyedd ei myfyrwyr yw ei Ffair Gyfraith flynyddol, lle caiff darpar gyfreithwyr ifainc gyfle amhrisiadwy i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth, yn cynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr ac aelodau o sectorau ar wahân i'r gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2015

Rhaglen gelfyddydol agoriadol Pontio yn edrych tua’r dyfodol wrth gydnabod y gorffennol

Bydd Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor, sydd ar drothwy agor ei drysau, yn cyhoeddi ei rhaglen artistig lawn heddiw, 28 Hydref 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref 2015

£30 million investment in Combined Food and Power facilities in Wales announced

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cyrraedd copa Kilimanjaro

Ar ôl chwe diwrnod o waed, chwys a dagrau bu grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu cyrraedd copa Mynydd Kilimanjaro i godi pres ar gyfer elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2015

Hwb £10 miliwn gan yr UE i’r Parc Gwyddoniaeth newydd ar y Fenai

Mae hwb gwerth £10 miliwn ar gyfer datblygu Parc Gwyddoniaeth Menai wedi’i gyhoeddi gan y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2015

Astudiaeth yn dangos fod effaith economaidd prifysgolion Cymru yn tanio’r economi ym mhob rhan o’r wlad

Mae’r astudiaeth ddiweddaraf gan arbenigwyr addysg yn dangos fod prifysgolion yng Nghymru yn chwarae rhan allweddol yn tanio economi Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2015

Siemens Healthcare Diagnostics yn ymweld â’r Brifysgol ar gyfer hyfforddiant

Yn ystod mis Ebrill 2015 llofnododd Prifysgol Bangor a Siemens Healthcare Diagnostics Memorandwm o Ddealltwriaeth ffurfiol yn ymrwymo’r ddau sefydliad i gydweithio'n agosach yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2015

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru'n dychwelyd am y pedwerydd tro yn 2015, gyda chyfres o ddarlleniadau a pherfformiadau yn Aberystwyth a Bangor Hydref 7-10.  Cynhelir digwyddiadau yn y ddwy brifysgol ac mewn mannau lleol.   Bydd beirdd rhyngwladol yn darllen eu gwaith wrth ochr llenorion o Gymru, gyda chyfieithiadau i’r Saesneg a’r Gymraeg.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2015

Llwybrau teithio i Brifysgol Bangor i fyfyrwyr newydd

Fis Medi eleni bydd Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr i Bentref y Santes Fair, sydd newydd gael ei ailwampio’n llwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2015

Straeon rhyngweithiol Food Dudes i helpu plant bach i fod yn egnïol drwy gydol eu hoes.

Mae ymchwil y diweddar Athro Fergus Lowe a’r Athro Pauline Horne ar newid ymddygiad wedi arwain at ddatblygiad Sustem Newid Ymddygiad Food Dudes  llwyddiannus iawn er mwyn gwella iechyd a lles plant, ac sydd wedi eu mabwysiadu mewn sawl gwlad. Mae’r rhaglenni hyn sydd wedi ennill gwobrau, yn defnyddio egwyddorion ymddygiad pwysig, sef efelychu, gwobrwyo a blasu sawl gwaith i helpu plant rhwng 2-11 oed i fwynhau bwyta ffrwythau a llysiau a newid y bwydydd y byddant yn eu dewis am weddill eu bywydau. Mae’r Sustem wedi eu treialu yn rhyngwladol ac yn 2012, arweiniodd eu llwyddiant at greu cwmni menter gymdeithasol; Food Dudes Health.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2014

Cragen wedi byw dros 500 o flynyddoedd

Mae ymchwil bellach yn dilyn ymweliad maes a gynhaliwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2006 wedi ein galluogi i ganfod oedran cragen fylchog yn fwy cywir.  

Cafodd y gragen fylchog dan sylw ei chodi yn ystod mordaith gasglu data oddi ar arfordir Ynys yr Iâ a oedd yn rhan o broject yn edrych ar newidiadau hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Site footer