Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion Diweddaraf

Symud o wasanaethau gofal lliniarol i blant i rai i oedolion: mae'r bwlch yn dal yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd i ymdopi ag ef

Yn ôl ymchwil a wnaed gan Brifysgol Bangor mae'r gwahaniaethau rhwng gwasanaethau gofal lliniarol i blant ac i oedolion yn rhy fawr i bobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd ymdopi â hwy.  Wrth sôn am y darganfyddiadau mae'r ymchwilwyr yn galw ar wasanaethau gofal lliniarol i oedolion i ymestyn eu sgôp er mwyn darparu'n well at anghenion pobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd a'u teuluoedd.

Fe wnaeth y tîm ymchwil ddod â phobl ifanc gyda chyflyrau byrhau bywyd, rhieni a gweithwyr proffesiynol o wasanaethau gofal lliniarol i blant ac oedolion at ei gilydd i rannu eu profiadau o'r newid o wasanaethau plant i rai oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Hydref 2014

Cyfle i ddysgu am hanes Cymdeithas myfyrwyr dylanwadol

Cyn aelod yn cyflwyno hanes gogoneddus Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Yn dilyn ail sefydlu’r Gymdeithas Ddrama yn 2012 a llwyddiant ei blwyddyn lawn gyntaf o berfformiadau a gweithdai, mae’r Gymdeithas wedi gwahodd un o’i chyn aelodau i roi sgwrs ar hanes difyr a dylanwadol y Gymdeithas.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2014

Thomas v Thomas: Brwydr y Beirdd

Pwy yw pencampwr barddonol Cymru, yn eich barn chi? Wrth i'r byd ddathlu canmlwyddiant geni Dylan eleni, pam mae bardd arall enwog Cymru, R.S. Thomas, yn aml yn cael ei anghofio?

 

Bydd yr ysgolheigion a'r ddau efell Damian Walford Davies a Jason Walford Davies yn mynd benben i drafod y cwestiynau hyn. Bydd un yn dadlau dros Dylan Thomas a'r llall dros R.S. Thomas, yn y frwydr hon rhwng dau o gewri llenyddol yr ugeinfed ganrif ar Pethe, rhaglen S4C am y celfyddydau, yr wythnos hon (dydd Sul 26 Hydref 9pm).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n trafod Darlith Goffa A.H. Dodd

Bydd yr Athro Aled Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher, 22 Hydref, 2014, am 6.00pm.

Bydd yr Athro Jones yn trafod “Wales and the politics of Christian Mission in Colonial Bengal, 1890-1947” i’r Ddarlith Goffa A.H. Dodd flynyddol a gynhelir ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prif Adeilad y Brifysgol. Mae'r ddarlith yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2014

Cyflwyno Gwobr Addysgu Uchaf y DU i Darlithwyr Bangor

Mewn seremoni wobrwyo’n ddiweddar derbyniodd yr Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor eu Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014

Gwobrwyo datblygu Economi Werdd

Mae pedwar cwmni lleol sydd wedi bod yn canolbwyntio ar gynaladwyedd eu busnesau wedi ennill gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Dewiswyd y pedwar cwmni buddugol o blith dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru  a fu’n cymryd rhan mewn project i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014

Prifysgol Bangor wedi ei hachredu i ddyfarnu Cymrodoriaethau'r Academi Addysg Uwch

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi llwyddiant Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Prifysgol Bangor, sydd wedi cael ei achredu gan yr Academi Addysg Uwch y mis hwn.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2014

Prifysgol Bangor i gynorthwyo i hyfforddi gwyddonwyr pridd y dyfodol

Mae Prifysgol Bangor i chwarae rhan allweddol mewn hyfforddi gwyddonwyr y dyfodol a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn deall priddoedd. Mae'r rhain yn allweddol i ddatrys llawer o'r sialensiau byd-eang cyfoes, yn cynnwys diogelwch bwyd, dŵr ac ynni.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2014

Ffisegydd o Fangor ymysg arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd fydd yn trafod effaith diflaniad rhew môr yn yr Arctig ar yr hinsawdd

Mae ffisegydd eigion o Brifysgol Bangor, yr Athro Tom Rippeth, yn un o 12 o wyddonwyr rhyngwladol sydd wedi cael eu gwahodd i siarad mewn gweithdy a drefnwyd gan Bwyllgor Rhyngwladol Gwyddoniaeth yr Arctig i drafod effaith diflaniad llwyr rhew môr yr Arctig yn yr haf yn y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

'Bocs offer i athrawon' i leihau trais ymysg plant a thrais yn erbyn plant mewn ysgolion meithrin yn Jamaica

Mae casgliad o strategaethau i athrawon i geisio rhwystro datblygiad cynnar ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu sgiliau cymdeithasol-emosiynol plant ifanc i gael ei brofi ymhellach mewn astudiaeth bedair blynedd yn Kingston, prifddinas Jamaica.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Gweinidog yn ymweld ag ysgolion sydd wedi cydweithio efo Prifysgol Bangor

Bu'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yn ymweld â thair ysgol gynradd sydd wedi cydweithio â Phrifysgol Brifysgol ar brojectau amrywiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf heddiw (9 Hydref 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Arbenigwr ym maes iechyd meddwl ym Mangor yn helpu i lansio'r European Mental Health Integration Index

Cynhelir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 10 Hydref. I nodi'r achlysur mae'r Mental Health Integration Index (MHII) yn edrych am y tro cyntaf ar y sialensiau sy'n gysylltiedig ag integreiddio Ewropeaid gyda salwch meddwl i gymdeithas a chyflogaeth yn y 28 o wledydd sy'n perthyn i'r Undeb Ewropeaidd, a hefyd Norwy a'r Swistir. Comisiynwyd yr ymchwil gan Janssen ac fe'i gwnaed gan yr Economics Intelligence Unit.

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Hydref 2014

Ysgol y Gyfraith yn croesawu’r Arglwydd Brif Ustus

Fe fydd y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Cwmgiedd, Prif Arglwydd Ustus Lloegr a Chymru, yn traddodi Darlith Flynyddol Public Law mewn cydweithrediad a’r cylchgrawn Public Law (cyhoeddiad Thomson Reuters).  Teitl y Ddarlith yw “The Future of Public Inquiries”.  Mae’r Ddarlith, sydd yn cael ei noddi gan Thomson Reuteurs, o bwys cenedlaethol, yn enwedig o ystyried dadleuon diweddar yn amgylchynu Ymchwiliad Chilcot (Irac) ac Ymchwiliad Leveson (rheoliad y wasg), ymysg eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Prifysgol Bangor yn ddathlu Diwrnod S’mae – Diwrnod i Ddathlu’r Gymraeg

Dydd Mercher, 15 Hydref, yw ‘Diwrnod S’mae’, diwrnod cenedlaethol i ddathlu a codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r iaith Gymraeg.

Mi fydd Prifysgol Bangor yn cefnogi a hyrwyddo’r diwrnod mewn partneriaeth â Menter Iaith Bangor ynghyd a sefydliadau a mudiadau eraill ym Mangor drwy gynnig cyfres o weithgareddau a digwyddiadau er mwyn gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy a chyhoeddus. Gyda'r nod o ddangos bod yr iaith yn perthyn i bawb ac y gallwn i gyd ei defnyddio.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Project a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb sylweddol i’r Economi Werdd

Mae dros 300 o fusnesau, asiantaethau a mentrau cymdeithasol wedi cael budd o broject i ddatblygu economi werdd gynaliadwy yng Nghymru ac Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Sioe agoriadol Pontio ddim yn cael ei llwyfannu yn y flwyddyn newydd

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â'r oedi i agoriad Pontio, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd hi'n bosibl llwyfannu cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Chwalfa yn y flwyddyn newydd fel y gobeithiwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2014

Prifysgol Bangor ymysg y gorau mewn Arolwg o Fywyd Myfyrwyr

Fel y mae Prifysgol Bangor yn paratoi i groesawu darpar fyfyrwyr i Ddiwrnodau Agored yn y Brifysgol y mis hwn (dydd Sadwrn, 11 a 25 Hydref), mae staff yn y Brifysgol wedi croesawu’r faith bod y Brifysgol wedi’i chynnwys mewn arolwg arall eto o brifysgolion gorau Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2014

Haciwr Moesegol ar y Rhyngrwyd yn ennill gwobr o £1,000

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor wobr o £1,000 mewn penwythnos ‘hacathon’ yn Rwsia. Gwahoddwyd Jamie Woodruff, 21, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol, i’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Startup Weekend ym Mosgo, i hacio’n fyw o flaen rhyw 1,000 o bobl. Roedd hefyd yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a rhoddodd sgwrs ar seiber-ddiogelwch. Mae’r Startup Weekend yn 56 awr o hacathon lle bu rhaglenwyr, cynllunwyr ac entrepreneuriaid yn hacio gwefannau syfrdanol, cymwysiadau rhyfeddol a gwasanaethau anhygoel er mwyn creu busnesau a oedd yn gweithredu’n llawn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Bangor yn cadw’i safle ymhlith Prifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Bangor wedi cadw’i safle fel un o’r 350 o brifysgolion gorau’r byd, yn ôl y Times Higher Education World University Rankings a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 2 Hydref 2014).

 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Lansiad Coleg Bangor Tsieina

Bu mwy na 260 o fyfyrwyr yn dathlu agoriad Coleg Bangor Tsieina yn eu mamwlad.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014

Interniaeth yn Jaguar Land Rover yn gwireddu breuddwyd Peter

Mae myfyriwr mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol wedi treulio ei ail haf ar gynllun nawdd o fri yn Jaguar Land Rover yn Coventry.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn cychwyn ar flwyddyn arall o astudio

Yn dilyn wythnos groeso brysur a gweithgareddau ymgynefino, mae dros 2000 o fyfyrwyr newydd yn ymgartrefu i fywyd academaidd ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon. Mae’n siŵr eu bod yn hapus canfod eu bod wedi dewis astudio yn y brifysgol sydd ar y brig yng Nghymru, ac yn seithfed yn y Deyrnas Unedig o ran boddhad myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Boddhad Myfyrwyr cenedlaethol (NSS).

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2014

Penodi Pedwar Darlithydd Newydd i Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi nifer o unigolion newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Croeso Arbennig i Fyfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor

Eleni, trefnodd Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol sesiwn gyfarwyddo gynharach ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Bangor. Hwn oedd y tro cyntaf i hyn ddigwydd, a’r nod oedd darparu rhaglen groeso a oedd wedi’i llunio’n arbennig ac wedi’i ffocysu – gan roi cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol drefnu’r holl agweddau ymarferol sy’n gysylltiedig â byw ac astudio mewn gwlad newydd, a hynny cyn rhaglen brysur yr Wythnos Groeso yn ganolog!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2014

Gweinidog i Ddarlithio ym Mangor

Bydd Leighton Andrews AC, y Gweinidog newydd dros Wasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru, ym Mhrifysgol Bangor ddydd Iau 2 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2014

Datblygu neuaddau myfyrwyr y Santes Fair

Dewiswyd consortiwm o dri chwmni i ddatblygu safle preswyl Prifysgol Bangor yn y Santes Fair. Bydd buddsoddiad o dros £30 miliwn yn dod â bywyd newydd i safle nas defnyddiwyd i raddau helaeth ers blynyddoedd lawer.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2014

Cragen wedi byw dros 500 o flynyddoedd

Mae ymchwil bellach yn dilyn ymweliad maes a gynhaliwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2006 wedi ein galluogi i ganfod oedran cragen fylchog yn fwy cywir.  

Cafodd y gragen fylchog dan sylw ei chodi yn ystod mordaith gasglu data oddi ar arfordir Ynys yr Iâ a oedd yn rhan o broject yn edrych ar newidiadau hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Site footer