Cyllid Myfyrwyr

Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Efrydiaeth PhD a gyllidir gan yr AHRCC

Hyd: 3 blynedd

Gwerth: Ffioedd a thâl o £14,057

Gellir dal yr efrydiaeth mewn perthynas â’r meysydd pwnc a ganlyn: Archeoleg, Astudiaethau Celtaidd, Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, Cyfieithu a Cherddoriaeth

Dyddiad Cau: 31ain Awst

Mwy o wybodaeth / Sut i wneud cais

Cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth am y cynllun Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cliciwch yma
Dyddiad cau: Gorffennaf 14eg
Gwerth: £3,000

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy’n gwneud gradd Meistr 2015

Bydd graddedigion y DU/UE 2015 sy’n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy’n gymwys. Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes Seicoleg Newid Ymddygiad a Chynllunio Iaith. Cyllidir yr ysgoloriaeth hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Postgrad Solutions

Mae Postgrad Solutions Cyf yn cynnig tri-ar-ddeg Bwrsariaeth ôl-radd, werth £500 yr un. Mwy o wybodaeth...

Bwrsariaeth Mynediad ôl-raddedig

Gall myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent, fel israddedigion yn 2014/15, yn derbyn un o’r canlynol neu’n ddi-waith cyn mynd i’r brifysgol:

  • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru / Grant Cynhaliaeth
  • Bwrsariaeth Cyfle
  • Bwrsariaeth Foyer
  • Bwrsariaeth i Bobl sy’n Gadael Gofal
  • Lwfans ceisio gwaith / Cymhorthdal Incwm

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth eu bod wedi derbyn y grantiau, bwrsariaethau neu fudd-daliadau hyn.

Dyfernir bwrsariaeth o hyd at £500 i fyfyriwr a oedd yn derbyn y grant mwyaf posib pan oeddent yn israddedigion neu roeddent yn ddi-waith.

Dyfernir £250 os oeddent yn derbyn grant rhannol pan oeddent yn israddedigion.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol.

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad ôl-radd

Mae’r bwrsariaethau yma wedi eu hanelu’n benodol at ehangu mynediad i gyrsiau ôl-radd Hyfforddedig llawn-amser. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Ysgoloriaeth ‘Merched mewn gwyddoniaeth’ 2015/16

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad gyrfaol merched mewn gwyddoniaeth ac am y rheswm hwn mae Ysgoloriaeth Merched mewn Gwyddoniaeth y Brifysgol yn cefnogi graddedigion sy’n ferched i barhau gyda’u hastudiaethau. Mae’r ysgoloriaeth hon ar gyfer gradd meistr hyfforddedig yn un o’r colegau canlynol: Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol a Gwyddorau Naturiol.

Beth mae’n ei gynnwys?

Telir ffioedd dysgu am gwrs meistr ôl-radd hyfforddedig neu ymchwil un flwyddyn neu am ddwy flynedd os yw’n astudio’n rhan amser. Gwerth y fwrsariaeth am 2015–16 fydd £8,000.

Am fwy o fanylion ewch i’r tudalen Athena SWAN y Brifysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Gwener y 5ed o Fehefin. Danfonwch ceisiadau i Lindsey Graham.

Addysgedau AALl

Fel rheol nid yw awdurdodau lleol yn cynnig cefnogaeth ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, ond mae rhai yn rhoi ystyriaeth i rai cyrsiau penodol, fel cyrsiau TAR.

Mae’n eithaf peth i gysylltu â’ch awdurdod addysg lleol yn gynnar yn y flwyddyn i holi beth a fyddent yn ei gyllido. Byddai gennych fwy o siawns i gael cyllid os yw eich cwrs yn un galwedigaethol ond bydd rhaid i chi gyflwyno achos cryf i gael addysged.

Cysylltiadau Defnyddiol

Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

 

 

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Efrydiaeth PhD a gyllidir gan yr AHRCC

Hyd: 3 blynedd

Gwerth: Ffioedd a thâl o £14,057

Gellir dal yr efrydiaeth mewn perthynas â’r meysydd pwnc a ganlyn: Archeoleg, Astudiaethau Celtaidd, Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, Cyfieithu a Cherddoriaeth

Dyddiad Cau: 31ain Awst

Mwy o wybodaeth / Sut i wneud cais

Cerddoriaeth

Efrydiaeth MA Prifysgol Bangor 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth Meistr Paratoi at Ymchwil, yn dechrau 1af Hydref 2014. Gall yr efrydiaeth flwyddyn hon (ffioedd a thâl o £9681) gael ei dal yn unrhyw un o'r Ysgolion a ganlyn:  Cymraeg; Saesneg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; Ieithyddiaeth; Cerddoriaeth, a'r Ysgol Ieithoedd Modern, a gall ymwneud â'r meysydd canlynol:  Archaeoleg, Astudiaethau Celtaidd, Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, Cyfieithu a Cherddoriaeth. 

Cynghorir ymgeiswyr i edrych yma weld manylion rhaglenni MA cymwys.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw DYDD LLUN 25 Awst 2014  a chynhelir cyfweliadau DYDD LLUN 8 Medi 2014

Rhaid i ymgeiswyr wneud cais gan ddefnyddio Ffurflen Gais Ar-lein y Brifysgol i Ôl-raddedigion, darparu trawsgrifiad o'u canlyniadau gradd, a nodi'r llwybr MA y maent yn gwneud cais amdano.    Mae ffurflen gais ar-lein ar gael yma:

Os ydych eisoes wedi gwneud cais / derbyn cynnig i astudio ar un o’r rhaglenni MA cymwys, anfonwch e-bost i postgradcah@bangor.ac.uk , gan nodi eich bwriad i gael eich ystyried ar gyfer yr efrydiaeth. *NID OES RAID ICHI GYFLWYNO CAIS O’R NEWYDD*  

Bwrsariaethau Ôl-radd yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig ychydig o Fwrsariaethau, gan yr Ysgol ei hun ac o ffynonellau allanol, ar gyfer myfyrwyr ym mhob maes ôl-radd, ac maent yn agored i fyfyrwyr o’r DU, yr EU ac o wledydd tramor eraill. Yn gyffredinol, mae gwerth y rhain yn amrywio i hyd at ryw £1,000, er bod rhai yn uwch na hynny. Mae angen cystadlu ar eu cyfer. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech anfon llythyr gyda’ch cais, yn nodi yr hoffech gael eich ystyried. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi ceisio cyllid o ffynonellau eraill (hyd yn oed yn aflwyddiannus), ac efallai y gofynnir ichi roi tystiolaeth o hyn (er enghraifft, llythyrau gwrthod) cyn ichi gael bwrsariaeth.

Ysgoloriaeth Ddoethurol Parry Williams

Mae’r ysgoloriaeth hon wedi’i henwi ar ôl David Parry Williams (1900-1996), Pennaeth cyntaf yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mangor, trwy rodd gael gan ei ferch, y ddiweddar Ann Lloyd Jones. Ers mwy na degawd bellach, mae cronfa Parry Williams wedi cynnal myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig mewn Cerddoriaeth.

Dyfernir sawl bwrsariaeth gymharol fach, o £1,000-2,000, yn flynyddol, a phob rhyw 3 blynedd, hysbysebir ysgoloriaeth PhD (£7,500 y.f.).

Ysgoloriaethau Dathlu 125 Mlwyddiant

I ddathlu 125 mlwyddiant y Brifysgol yn 2009, lansiwyd cynllun newydd o ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd, oddi ar hynny, wedi’i adnewyddu.

Mae’r rhaglen yn agored i fyfyrwyr o’r DU/UE a hefyd i rai o wledydd tramor.

Mae Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil Dathlu Prifysgol Bangor yn rhoi cyfle i’r goreuon o blith y myfyrwyr weithio gyda’n hacademyddion mwyaf blaenllaw a chyda’n sêr newydd. Mae’r buddsoddiad hwn mewn ysgoloriaethau ymchwil yn rhan o strategaeth y Brifysgol i feithrin rhagoriaeth ac i gryfhau ymhellach ein hamgylchedd ymchwil dynamig. Rydym yn Brifysgol uchelgeisiol, ac wedi ymrwymo i ehangu ein hymchwil a’n henw da yn rhyngwladol.

Mae Ysgoloriaeth Ddathlu gan Brifysgol Bangor yn rhoi cymorth ar gyfer 3 blynedd o astudiaeth lawn-amser ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Bangor.  Mae’r efrydiaethau’n talu’r holl ffioedd am 3 blynedd ac yn darparu tâl blynyddol a lwfans blynyddol ar gyfer ymchwil.

Grantiau Ôl-radd o fewn Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Mae gan goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau nifer o grantiau ôl-radd i’w cynnig i ôl-raddedigion, er mwyn eu helpu i gyllido eu hastudiaethau.  Am fwy o fanylion , ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau ac Efrydiaethau ar wefan ganolog Prifysgol Bangor.

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.
Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth).
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion (h.vlhova-woerner@bangor.ac.uk) roi gwybodaeth ichi ynglŷn â’r  rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido.

Gwyddorau Biolegol

Efrydiaethau wedi eu hariannu

Efrydiaeth PhD ar gael

‘The role of DOM character in Carbonaceous & Nitrogenous Disinfection ByProduct formation in water supplies’, i ddechrau 1/10/14.

Gwyddorau Cymdeithas

Bwrsariaethau MA a PhD

Mae’r Ysgol yn bwriadu cynnig nifer o fwrsariaethau i fyfyrwyr MA a PhD yn y flwyddyn academaidd 2015–16. Mi fydd y rhain yn cael eu cynnig i fyfyrwyr UK/EU yn ogystal â myfyrwyr rhyngwladol. Dyfarnwyd bwrsariaethau ar sail gystadleuol. Am ragor o wybodaeth e-bostiwch e.m.davies@bangor.ac.uk

Sut i wneud cais

Os hoffwch gael eich ystyried am fwrsariaeth, cwblhewch ffurflen cais Bwrsariaethau Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ac atodwch gopi o’ch CV. Ni fyddwn yn ystyried ffurflen cais heb CV.

Nodwch: i fedru gwneud cais am fwrsariaeth, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

E-bostiwch eich ffurflen cais a CV i e.m.davies@bangor.ac.uk neu bostiwch at:

Eleri Davies
Canolfan Gweinyddol CBLESS
Prifysgol Bangor,
BANGOR,
Gwynedd LL57 2DG

Byddwn yn dyfarnu bwrsariaethau ar sail cryfder y ceisiadau a ddaw i law. Er bod cyrhaeddiad academaidd yn faen prawf allweddol, byddwn yn ystyried rhychwant eang o hanes academaidd yr holl ymgeiswyr, ynghyd â’u profiad gwaith a’r hyn y maent wedi’i gyflawni mewn bywyd. Nodwch: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth a 1 Gorffennaf. Fe fydd ymgeiswyr llwyddianus yn cael gwybod erbyn 31 Mawrth a 20 Gorffennaf (nodir, ni fyddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr aflwyddiannus).

Taliad Bwrsariaethau

Dyfarnwyd bwrsariaethau fel gostyngiad yn eich ffioedd dysgu.

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy’n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae'r Ysgol/Brifysgol yn cynnig y gwobrau canlynol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio ar unrhyw raglen ôl-radd hyfforddedig:

Ymgeiswyr UE/Cartref

Cyllid Dosbarth Cyntaf – Grant Ragoriaeth (Myfyrwyr Cartref/UE yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd pan fydd myfyrwyr yn dechrau.  Rhoddir gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i fyfyrwyr Cartref/UE sy’n talu eu hunain ac sydd wedi cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf (neu gyfwerth).  

Proses Ymgeisio – Ni fydd angen i fyfyrwyr ymgeisio am y grant hon.  Fodd bynnag, er mwyn i fyfyrwyr fod yn sicr o gael Grant Ragoriaeth, mae’n rhaid i ni dderbyn cais ar gyfer cwrs ôl-radd hyfforddedig erbyn 28 Mehefin 2013.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau yn gwneud hyn yn rhan o’r cynnig.

Os bydd myfyriwr yn llwyddo i gael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, bydd yn cael anfoneb am y ffi namyn y gostyngiad o £1,000.  Rhaid i ymgeiswyr roi gwybod i’r Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau am ganlyniadau a gadarnhawyd erbyn 1 Awst 2013 fan bellaf.

Grant Alumni (Graddedigion Prifysgol Bangor yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn rhoi gostyngiad o £500 yn y ffi i holl gyn fyfyrwyr o Brifysgol Bangor sy’n talu eu hunain.  Rhoddir y grant hon i fyfyrwyr sy’n graddio gyda gradd anrhydedd 2(i)* fan leiaf mewn cwrs cysylltiedig ac sy’n cofrestru ar raglen ôl-radd hyfforddedig yr un flwyddyn ag y byddant yn cwblhau eu rhaglen israddedig.  

*DS – Bydd alumni PB sy’n cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf hefyd yn cael gostyngiad o £1,500 I GYD.

Proses Ymgeisio Ni fydd angen i fyfyrwyr ymgeisio am y grant hon.  Fodd bynnag, er mwyn i fyfyrwyr fod yn sicr o gael Grant Alumni, mae’n rhaid i ni dderbyn cais ar gyfer cwrs ôl-radd hyfforddedig erbyn 28 Mehefin 2013.  Bydd y Gofrestrfa Academaidd/Derbyniadau yn gwneud hyn yn rhan o’r cynnig.  

Ymgeiswyr Rhyngwladol (myfyrwyr o’r tu allan i’r UE yn unig)  

Mae Canolfan Addysg Ryngwladol Prifysgol Bangor yn cynnig ystod o ysgoloriaethau (£500, £1,000, £2,000 a £5,000) i ymgeiswyr rhyngwladol (o’r tu allan i’r UE) sy’n talu eu hunain.  Ewch i we-dudalennau’r Ganolfan Addysg Ryngwladol i gael gwybodaeth bellach.  

Cynorthwywyr Graddedig

Gall holl ymgeiswyr ôl-radd hyfforddedig (Cartref/UE/Rhyngwladol, llawn-amser a rhan-amser) wneud cais i ddod yn Gynorthwywyr Graddedig. Mae Cynorthwywyr Graddedig yn gweithio gyda staff academaidd am hyd at 60 awr bob blwyddyn academaidd mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu, dysgu ac asesu i gefnogi dysgu myfyrwyr israddedig.   Telir tâl am y gwaith yn fisol (tua £55 y mis).

Pam y dylech wneud cais i fod yn Gynorthwywr?  

Mae rhaglenni ôl-radd SHES yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr yn y maes o’u dewis, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a dull gweithredu annibynnol sy’n eu paratoi’n dda at yr yrfa o’u dewis. Mae swyddi cynorthwywyr graddedig yn galluogi myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith drwy gefnogi gweithgareddau’r ysgol. Mae o gymorth i ddatblygu eu sgiliau cefnogi personol a bydd yn cyfoethogi eu CVs gyda phrofiad uniongyrchol a fydd o fudd iddynt gael swyddi yn y dyfodol.

Mae Cynorthwywyr Graddedig o’r Ysgol wedi mynd ymlaen i weithio fel darlithwyr a chynorthwywyr ymchwil mewn AB/AU, athrawon, ffisiotherapyddion ac arbenigwyr ymarferion adferiad, hyfforddwyr/tywyswyr awyr agored a pharafeddygon.

Beth a ddisgwylir gan Gynorthwywr?

Mae’r gweithgareddau y bydd Cynorthwywyr Graddedig yn ymwneud â hwy yn cynnwys cefnogi darlithoedd, arwain seminarau, rhoi cefnogaeth diwtoraidd, arddangos mewn dosbarthiadau ymarferol, marcio asesiadau israddedigion, goruchwylio mewn arholiadau ailsefyll i israddedigion.

Disgwylir i Gynorthwywyr Graddedig baratoi at bob sesiwn drwy ymgyfarwyddo â’r gwaith darllen craidd a sicrhau bod ganddynt y gallu i osod y deunydd o fewn cyd-destun ehangach y modiwl yn gyffredinol, a’r ddarlith sy’n gysylltiedig â’r seminar yn neilltuol.  I’r diben hwn gall dod i’r darlithoedd fod yn hynod fuddiol, er na thelir am hynny ac nad yw’n orfodol.

Proses Ymgeisio – Dylai ymgeiswyr anfon Curriculum Vitae a llythyr eglurhaol, yn nodi eu haddasrwydd i weithredu fel Cynorthwywr, at: Recriwtio a Derbyniadau (Ôl-radd Hyfforddedig) yn  mscsport@bangor.ac.uk erbyn  y dyddiad cau o 15 Gorffennaf yn y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau eu rhaglen ôl-radd hyfforddedig.                                    

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu dau eirda ysgrifenedig erbyn yr un dyddiad cau.  Lle bo’n berthnasol, dylai un o’r geirdaon fod gan gyflogwr diweddar; yn achos ymgeisydd sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith, mae dau eirda academaidd yn dderbyniol.  

Mae’r drefn ddewis yn un gystadleuol a gall gynnwys cyfweliad.  Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Awst y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau.

Ysgoloriaethau Ôl-radd Hyfforddedig Santander

Bydd y Santander Group yn rhoi sawl ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr is-radd neu meistr fydd yn dechrau astudio ym Mhrifysgol Bangor yn 2011.  Mae pob ysgoloriaeth am gyfnod o un flwyddyn a gwerth rhwng £3,000 i £4,166.

Nod y cynllun yw gwobrwyo’r myfyrwyr mwyaf academaidd ddawnus o wledydd a gefnogir gan y cynllun Santander Universidades.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Tenovus Funded PhD Studentship

Patient choice in prostate cancer hormone treatment (Continuous androgen deprivation vs intermittent androgen deprivation)

North Wales Centre for Primary Care Research, School of Healthcare Sciences & Medical Sciences, CoHaBS, Bangor University

Applications are invited for a full-time PhD studentship, funded by Tenovus. The studentship is based at the North Wales Centre for Primary Care Research, within the School of Healthcare Sciences and Medical Sciences, at Bangor University (Wrexham Campus) under the supervision of Professor Clare Wilkinson, Professor of General Practice and Deputy Head of School (Research).

Further information is available here.

Closing Date: 30th June 2015

Gwyddorau Meddygol

Siemens-Llanberis Ysgoloriaeth MSc

Hyd: 1 blynedd

Gwerth: £3000 (lleihau ffioedd)

Pwnc: Medical Molecular Biology with Genetics MSc

Dyddiad Cau: 11eg Medi

Mwy o wybodaeth / Sut i wneud cais

 

 

 

 

Seicoleg

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

 

Y Gyfraith

Ysgoloriaethau Aur ac Arian MBA & MA

Mae ysgoloriaethau Aur gwerth £5,000 ac ysgoloriaethau Arian gwerth £2,000 ar gael i astudio’r radd MA neu’r graddau MBA a gyflwynir ar y cyd gan Ysgol y Gyfraith ac Ysgol Busnes Bangor. I fod yn gymwys i wneud cais, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

Caiff pob ymgeisydd wybod canlyniad eu cais am le ar raglen academaidd trwy e-bost. Bydd ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig lle yma yn cael pecyn ymgeisio am ysgoloriaeth gan Ysgol y Gyfraith ym Mangor ar yr un pryd. Os nad ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost, byddwch yn derbyn llythyr. Bydd y pecyn ymgeisio am ysgoloriaeth yn cynnwys:

  • manylion am yr ysgoloriaethau Aur ac Arian
  • manylion am sut i wneud cais
  • ffurflen gais ar gyfer ysgoloriaeth

Mae’n rhaid i ymgeiswyr roi gwybodaeth am eu llwyddiannau academaidd a phersonol a nodi eu rhesymau am wneud cais am ysgoloriaeth. Rhoddir ysgoloriaethau ar sail safon y ceisiadau a dderbynnir. Er mai llwyddiant academaidd yw’r prif faen prawf, caiff gwaith academaidd, profiad gwaith a llwyddiannau personol eu hystyried hefyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna ddau ddyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

  • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
  • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf


Lawrlwythwch y ffurflen gais (NODWCH: rhaid cynnwys copi o’ch CV gyda’ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Gwybodaeth bellach: law.pg@bangor.ac.uk

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Ewch i dudalennau Prifysgol Bangor am wybodaeth am ragor o gyfleoedd ariannu Ôl-raddedig.

Site footer