Cyfrifydd yn gweithio ar rai taflenni cyllid

Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Mae Prifysgol Bangor yn gartref i'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Ar y dudalen hon:
 Taflenni cyfrifyddu

Ein Grwpiau Cynllunio Ymchwil Cyfrifeg a Llywodraethu

Mae aelodau’r grŵp cynllunio ymchwil Cyfrifeg a Llywodraethu yn archwilio’r gwahanol ddulliau ac agweddau ar gyfrifyddu (gan gynnwys cyfathrebu corfforaethol) a llywodraethu, mewn perthynas ag ystod eang o sefydliadau a rhanddeiliaid, a defnyddio ystod eang o fframweithiau a methodolegau damcaniaethol. Y nod yw archwilio sut mae sefydliadau’n rhyngweithio â chynulleidfaoedd â diddordeb, trwy destun (e.e. dogfennau adroddiad blynyddol, adroddiad CSR, datganiadau i’r wasg, datganiadau dirprwy), datganiadau ariannol, ac ymgysylltu (e.e., pleidleisio drwy ddirprwy), a sut mae cyfathrebu, mecanweithiau llywodraethu, a sefydliadau'n dylanwadu ar ganfyddiadau a phenderfyniadau cynulleidfaoedd mewnol ac allanol, a chanlyniadau sefydliadol.

Mae aelodau ein grwp yn cynnwys:

 

Emeritws

  • Professor Doris Merkl-Davies

Myfyrwyr PhD

 

Cadw llygaid ar stociau ar y farchnad stoc

Ein Grwpiau Cynllunio Ymchwil Risg Credyd

Mae'r grŵp cynllunio ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ymchwil empirig ar risg credyd. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys staff ar draws yr arbenigeddau cyfrifeg, bancio, economeg a chyllid. Mae'r grŵp yn bwriadu adeiladu ar ymchwil sydd eisoes yn bodoli yn yr Ysgol ac annog synergeddau newydd ac ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae gan dri aelod o'r grŵp enw da am ymchwil statws credyd ym Mangor dros gyfnod o fwy na deng mlynedd, ynghyd â grŵp PhD sefydledig a gweithgar. Mae aelodau ein grŵp yn cynnwys:

Emeritws:

Aelodau Allanol:

  • Dr Noemi Mantovan - Liverpool University, UK
  • Dr Huong Vu - University of Aberdeen, UK
  • Dr Vu Tran – University of Reading, UK
  • Dr Thy Nguyen - University of Management and Technology Ho Chi Minh City, Vietnam

Myfyrwyr PhD:

I weld rhestr o'r projectau PhD mae gennym ddiddordeb eu goruchwylio, ewch i'n tudalen cyrsiau PhD.

Ap yn dangos data ar sgrin

Ein Grwpiau Cynllunio Ymchwil Arloesi Ariannol a Dadansoddi Data

Mae’r grŵp ymchwil Arloesedd Ariannol a Dadansoddi Data yn ceisio cyfuno pŵer dadansoddi data i ddatgelu dealltwriaeth newydd sy’n gwella arferion busnes a marchnadoedd ariannol. Nod ein hymchwil yw gwella'r broses o wneud penderfyniadau mewn busnes a'r sector cyhoeddus drwy ganfyddiadau sy'n cael eu llywio gan ddata. Mae meysydd ffocws allweddol penodol yn cynnwys deall ymddygiad masnachu buddsoddwyr a gwella’r broses o ganfod ac atal twyll a chamymddwyn cysylltiedig, yn enwedig o ran arloesi ym maes cyllid.

Mae aelodau ein grŵp yn cynnwys:

Aelodau allanol:

Myfyrwyr PhD:

  • Jiaxin Li
 Tîm busnes yn gweithio trwy rai dadansoddeg

Ein Grwpiau Cynllunio Ymchwil Bancio Cyfrifol

Mae’r grŵp ymchwil Bancio Cyfrifol yn dod ag academyddion ynghyd i gydweithio ar ymchwil academaidd amserol a chalibr uchel mewn bancio cynaliadwy, strwythurau diwydiannol, a rheoleiddio. Trwy gysylltiadau helaeth aelodau â sefydliadau amlochrog, rheoleiddwyr, a diwydiant, mae'r grŵp ymchwil yn cysylltu ymchwilwyr academaidd ag ymarferwyr a llunwyr polisi i fynd i'r afael â rhai o'r cwestiynau mwyaf sy'n wynebu'r sector bancio.

Mae aelodau ein grŵp yn cynnwys:

Staff Emeritus:

Myfyrwyr PhD:

Ein Bwrdd Rheoli

Dewch i gyfarfod â'r aelodau o staff sy'n rhan o Fwrdd Rheoli'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd.

Ymchwil Ôl-raddedig

Dysgwch fwy am y cyfleoedd ymchwil sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig o fewn ein meysydd pwnc

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Papurau a Chyhoeddiadau

Mae'r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn enw sy'n gyfystyr â rhagoriaeth ymchwil. Mae aelodau'n cynnal dadansoddiad academaidd trwyadl ac yn cyfuno gwybodaeth ac offer o wahanol ddisgyblaethau i gwrdd â heriau'r presennol a'r dyfodol. Mae manylion cyhoeddiadau’r aelodau i’w gweld isod.

Archif

Cliciwch yma i weld ein projectau blaenorol.

Archif

Cliciwch yma i weld ein projectau blaenorol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?