Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansio ein Modiwlau Cam Dau

Ionawr 2018 - Rheoli Timau 

"Mae'r cwrs wedi rhoi ffocws newydd i fy arweinwyr tîm, agwedd ffres a'r gallu i ennill sgiliau newydd.

Byddwn yn argymell y modiwl i unrhyw sefydliad sydd eisiau datblygu ymdeimlad o dîm o fewn eu sefydliad. Byddwn hefyd yn argymell rhaglen Academi Busnes Gogledd Cymru. Mae cael mentor yn cynnig cyfeiriad a chefnogaeth wedi bod yn werthfawr iawn i'n sefydliad ar adeg pan oedd ei angen fwyaf."

Ann Francis - Rheolwr Cyffredinol, Undeb Credyd Cambrian

Cynhaliodd Academi Busnes Gogledd Cymru y modiwl cam un cyntaf - Rheoli Timau yn Ionawr/Chwefror. Cyflwynwyd y modiwl hwn i aelodau staff Cambrian Credit Union (CCU). Llwyddodd CCU i gwblhau'r modiwl Dadansoddi Busnes Strategol yn llwyddiannus yn 2017, a gyda chymorth eu mentor busnes yn Academi Busnes Gogledd Cymru, Lawrence Cox, nodwyd arweinyddiaeth tîm fel y cam nesaf yn eu hyfforddiant busnes.

Prif amcan Rheoli Timau yw galluogi'r tîm gwaith i fod yn dîm hunan-reoli, sef tîm sy'n gweithredu'n effeithiol trwy weithio yn ôl cryfderau'r rôl, a lle mae unigolion yn cymryd swyddogaethau a gweithgareddau arwain a rheoli.   

Mae Rheoli Timau yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a gallu'r rhai sy'n cymryd rhan i  arwain ac ysgogi tîm yn effeithiol. Fel rhan o'u hyfforddiant bu'r tîm o CCU yn

* adolygu deinameg eu tîm a sut mae hyn yn trosglwyddo i'r gweithle 

* edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau 

* ystyried cymhelliant a datblygiad eu tîm

* edrych ar sut i arwain tîm yn effeithiol a sut caiff hynny ei adlewyrchu yn ymddygiad y tîm yn y gweithle

Cafwyd adborth eithriadol o dda ar ddiwedd y modiwl hwn. Cytunodd y cyfranogwyr bod Chris Walker, tiwtor y cwrs, yn ennyn diddordeb a bod ehangder ei brofiad a gwybodaeth yn ysbrydoledig. Roeddent hefyd yn cytuno bod y cwrs wedi dysgu sgiliau ymarferol iddynt y gellir eu defnyddio'n uniongyrchol yn y gweithle, a bod yr hyfforddiant yn annog cyfathrebu effeithiol o fewn y tîm ac yn meithrin gwell arferion wrth weithio fel tîm. 

Meddai David Easton, Arweinydd Tîm gydag Undeb Credyd Cambrian:

"Mae'r cwrs Rheoli Timau wedi dysgu damcaniaethau arweinyddiaeth i mi y gallaf eu defnyddio yn fy swydd wrth arwain tîm bach. Rwyf wedi dysgu sut i reoli sefyllfaoedd penodol yn ogystal â phrojectau. 

Byddwn yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd mewn swydd arwain neu reoli".

Cynhelir y cwrs Rheoli Timau nesaf ym mis Mawrth 2018.  Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp hwn cysylltwch â ni: nwba@bangor.ac.uk neu ffoniwch Nicola ar 01248 382475 nwba@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2018