Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion: Mehefin 2020

Neges gan y Brifysgol

Mae pob un ohonom ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ein syfrdanu a'n tristáu gan y digwyddiad erchyll a arweiniodd at farwolaeth George Floyd, a'r digwyddiadau pryderus iawn a ddilynodd.

Mae cyfiawnder cymdeithasol, cydraddoldeb, cynhwysiant a pharch i gyd yn werthoedd y mae Prifysgol Bangor yn rhoi bri arnynt. Rydym yn falch o fod yn gymuned sy'n croesawu pobl o bob cefndir ac argyhoeddiad, ac ynghyd ag Undeb y Myfyrwyr, rydym wedi datblygu agwedd o beidio goddef unrhyw hiliaeth, trosedd casineb nac aflonyddwch.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020

Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer mis Medi

Ar hyn o bryd, mae staff Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi, er gwaethaf yr ansicrwydd sy’n bodoli oherwydd y pandemig Covid-19.

Mae'r Brifysgol bellach wedi cadarnhau i'w holl fyfyrwyr, rhai newydd a’r rhai sy’n dychwelyd, ei bod yn paratoi ar gyfer agor y campws fis Medi. Oherwydd y tebygolrwydd y bydd angen rhoi mesuriadau ymbellhau cymdeithasol mewn lle, bwriad y Brifysgol ar hyn o bryd yw cyfuno addysgu wyneb-yn-wyneb ar y campws gydag addysgu ar-lein. Bydd llety myfyrwyr y Brifysgol ar agor hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020

Y dewis gwyrdd

Mae nifer gynyddol o bobl ifanc yn awyddus i leihau eu hôl troed amgylcheddol, a gall y fyfyrwyr hynny sy’n chwilio am brifysgol werdd fod yn sicr eu bod yn astudio mewn prifysgol sydd ar y brig yn fyd eang yn ei hymrwymiad i ailgylchu a chynaladwyedd, drwy ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Prifysgol Bangor yn seithfed yn y byd am ailgylchu a chynaliadwyedd,  yn ôl llinyn mesur Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ac mae’r coleg ar y bryn yn 10fed yn fyd eang am ei gwaith yn ôl y Green Metric World University Rankings.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2020

Canolfan ymchwil newydd i astudio problem gynyddol gwastraff plastig

Mae Canolfan ymchwil newydd wedi'i sefydlu ym Mhrifysgol Bangor i astudio problem gynyddol gwastraff plastig. Canolfan Ymchwil Plastig Cymru(PRC Cymru) yw'r cyntaf o'i bath yn y wlad ac mae'n dwyn ynghyd amrywiaeth eang o academyddion, myfyrwyr, sefydliadau a diwydiannau.

Daeth Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith Prifysgol Bangor, yr Athro David Thomas, â’r grŵp ynghyd ar ôl sylweddoli bod llawer o wyddonwyr 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2020

Gwybodaeth newydd am ymwrthedd i gyffuriau canser

Cyhoeddwyd ymchwil o labordy Dr Edgar Hartsuiker yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin, yn Ysgol Gwyddorau Meddygol Bangor, yn rhifyn diweddaraf (29 Mai) y cyfnodolyn uchel ei barch Science Advances.

Mae llawer o gyffuriau canser yn lladd celloedd canser trwy rwystro dyblygiad eu deunydd genetig, sef y DNA. Un o'r cyffuriau hyn yw Gemcitabine, a ddefnyddir i drin canser y pancreas, y bledren a'r ysgyfaint, ymhlith eraill. Mae Gemcitabine yn dynwared un o flociau adeiladu DNA, diocsisytidin niwcleosid, ac yn cystadlu ag ef i integreiddio i DNA celloedd canser. Ar ôl iddo integreiddio, mae'n rhwystro'r DNA rhag dyblygu ac mae hynny'n rhwystro'r gell ganser rhag rhannu.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2020