Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Medi 2020

Llywodraeth Cymru i archwilio cynigion ar gyfer ysgol feddygol yn y Gogledd

Health Minister, Vaughan Gething, has set-up a group to examine the feasibility of a North Wales medical school.

The Welsh Government is already providing £7m a year to fund undergraduate medical training in North Wales and is now looking to explore a proposal by Bangor University and Betsi Cadwaladr University Health Board for a new medical school.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2020

Annog myfyrwyr Bangor i gefnogi Gwynedd i frwydro Covid-19

As Bangor University and the wider community welcomes students back to the area for the beginning of the new academic year, Gwynedd Council is urging students to make sure they are up to speed with the latest Welsh Government Covid-19 rules.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2020

Ffilm Nyrsio Anabledd Dysgu wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru

Mae ffilm i hyrwyddo nyrsio anabledd dysgu a gomisiynwyd gan Brifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru ac a gynhyrchwyd gan Hijinx wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru yn y categori Celfyddydau, Busnes ac Iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2020

Arctic sea ice is being increasingly melted from below by warming Atlantic water

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Tom Rippeth, Ysgol Gwyddorau Eigion, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2020

Mam i chwech yn gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs ugain mlynedd ar ôl dechrau

Mae mam i chwech o blant wedi gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs 20 mlynedd ar ôl iddi roi'r gorau i'w chwrs i gael babi - ac wedi goresgyn heriau'r pandemig coronafeirws ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2020

AI called GPT-3 can write like a human but don’t mistake that for thinking – neuroscientist

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Guillaume Thierry, Ysgol Seicoleg, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2020

Graddedigion yn sicrhau cyflogaeth yn ystod perthynas fusnes 20 mlynedd

Mae cwmni biotechnoleg a phrifysgol yn dathlu mwy na dau ddegawd o bartneriaeth a arweiniodd at nifer o gyfleoedd cyflogaeth i raddedigion.

Dechreuodd Bee Robotics a Phrifysgol Bangor weithio gyda'i gilydd gyntaf ym 1998 a bu'r berthynas yn allweddol i'r ddau sefydliad.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2020

Menter newydd i helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i arloesi er mwyn adfer

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu hyd at 75% o Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (a elwir hefyd yn KTPs) i fusnesau bach a chanolig, gan alluogi mwy o fusnesau i fanteisio ar raglen arloesi fwyaf blaenllaw'r DU.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2020

Pryf a ddefnyddir fel ‘model’ gwyddonol yn cael enwau safonol ar gyfer rhannau'r corff

Er mawr syndod mewn organeb enghreifftiol a ddefnyddir at ddibenion ymchwil ac sydd wedi arwain at chwe Gwobr Nobel am ffisioleg a meddygaeth, nid oes gan y pryf ffrwythau annwyl ac nid anenwog system gyflawn o enwau anatomegol.

Câi'r pryf ffrwythau ei ddefnyddio'n helaeth fel organeb enghreifftiol i astudio geneteg, niwrowyddoniaeth, ffisioleg, datblygiad ac imiwnedd ers degawd cyntaf yr 20fed ganrif (1910) oherwydd bod ei eneteg yn gymharol syml a'i gylch bywyd yn chwim.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2020

Academydd o Brifysgol Bangor yn ymddangos mewn rhaglen ddogfen a gyflwynwyd gan Syr David Attenborough

Y llynedd, datgelodd adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig fod tua miliwn o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion dan fygythiad o ddifodiant. Mae rhaglen newydd gan y BBC, Extinction: The Facts, yn mynd y tu hwnt i emosiwn i ymchwilio i'r hyn y mae colli a difodiant bioamrywiaeth yn ei olygu - nid yn unig i'r blaned ond i ni fel rhywogaeth.  

Roedd Julia Jones, Athro Gwyddor Cadwraeth yn yr Ysgol y Gwyddorau Naturiol, yn ymddangos ymhlith rhai o brif wyddonwyr y byd yn y rhaglen hon a gyflwynwyd gan Syr David Attenborough.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

‘Extinction: The Facts’: Attenborough’s new documentary is surprisingly radical

Dyma erthygl yn Saesneg gan yr Athro Julia Jones, Ysgol Gwyddorau Naturiol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Graddedigion Bangor yn dathlu cyrraedd rhestr fer Gwobrau BAFTA Cymru

Mae tri o raddedigion cwrs MA Filmmaking Prifysgol Bangor yn dathlu'r mis yma wrth i'r cynhyrchiadau teledu y bu iddynt weithio arnynt gyrraedd rhestr fer BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Nofwraig wyllt yn gweithio gyda'r brifysgol i edrych ar ficroplastigion mewn Parciau Cenedlaethol

Mae nofwraig wyllt yn ymweld â phob un o 15 parc cenedlaethol y Deyrnas Unedig fel rhan o alldaith wyddonol ar y cyd â Phrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2020

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored yr Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Nursing Times 2020

Mae Cwrs Ar-lein Enfawr Agored, neu MOOC o ddefnyddio’r enw cyffredin ar ei gyfer, a ddatblygwyd gan staff yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, gyda Bethan Jones o'r Tîm Technoleg Dysgu ar y cyd â Tracey Cooper, Cyfarwyddwr Dros Dro Atal a Rheoli Heintiau, Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Llym Swydd Gaerwrangon wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Nursing Times eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2020

Hwb ariannol ar gyfer ymchwil i gefnogi datblygiad ynni adnewyddadwy'r môr yng Nghymru

Bydd sector diwydiannol a ystyrir yn hanfodol i ddatblygu economi gynaliadwy yng Nghymru yn cael hwb pellach trwy dderbyn £1.5M ychwanegol o gyllid UE gan Lywodraeth Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2020

Astudiaeth yn dangos bod yr Undeb Bancio wedi peri bod llai o risg ymhlith banciau Ewrop

Mae’r Undeb Bancio a’i fecanwaith goruchwylio bancio canolog wedi lleihau risg sector bancio Ewrop, yn ôl ymchwil newydd a wnaed o dan arweiniad Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2020

Gallai cregyn crancod ddarparu firwsladdwr newydd ar gyfer Offer Gwarchod Personol

Mae deunydd sy'n deillio o gregyn crancod gwastraff yn cael ei brofi i'w ddefnyddio fel firwsladdwr ar Offer Gwarchod Personol a dyfeisiau meddygol eraill.

Mae cwmni Pennotec (Pennog Cyf) o Ogledd Cymru yn gweithio gydag arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor i ddatblygu haen unigryw sydd â nodweddion hirhoedlog yn dinistrio firysau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2020

Steve Backshall i ymuno â'r tîm dysgu ym Mhrifysgol Bangor

Bydd y cyflwynydd teledu a'r fforiwr, Steve Backshall, yn traddodi cyfres o ddarlithoedd ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Steve Backshall yn adnabyddus am raglenni fel Deadly 60, Expedition a Blue Planet Live, a bydd yn dysgu'r myfyrwyr am gadwraeth, sŵoleg a'r diwydiant ffilmio bywyd gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2020

Cynllun newydd i helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn ariannu 75% o bartneriaethau trosglwyddo gwybodaeth. Cysylltwch â Phrifysgol Bangor heddiw i gael gwybod mwy am sut y gall fod o fantais i chi.

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn rhan greiddiol o'r ddarpariaeth ymchwil a datblygu ac arloesi yng Nghymru i fusnesau, a nod y fenter hon yw gwneud projectau KTP yn fwy hygyrch a chost-effeithiol i fusnesau bach a chanolig ac annog mwy o fusnesau i fanteisio ar y rhaglen.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2020

This ancient Chinese anatomical atlas changes what we know about acupuncture and medical history

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw a Gwyndaf Roberts o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Medi 2020

Clefyd yr Arennau a beichiogrwydd - pa gefnogaeth sydd ei angen ar ferched?

“Doeddwn i ddim yn gwybod yr hyn nad oeddwn yn ei wybod, oherwydd ni ofynnodd neb imi”

Mae gan ferched lawer iawn o bethau i'w hystyried cyn beichiogi, yn ogystal â chwestiynau sydd angen eu hateb tra byddant yn feichiog.

Mae tua phum mil o ferched o oedran beichiogi yng Nghymru a chyflwr arnynt sy'n effeithio ar eu harennau. Efallai fod ganddyn nhw gwestiynau ychwanegol am effaith beichiogrwydd ar glefyd yr arennau a sut y gallai clefyd yr arennau effeithio ar eu beichiogrwydd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2020

Testun Tsieineaidd hynafol wedi ei ddadlennu i fod yn atlas anatomegol o'r corff dynol

Gellir olrhain hanes safonol anatomeg yn ôl i'r hen Roeg, ond mae dadansoddiad newydd o destun Tsieineaidd a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn dadlau bod y Tsieineaid hefyd ymhlith yr anatomegwyr cynharaf.

Yn The Anatomical Record, mae Vivien Shaw ac Isabelle Winder o Brifysgol Bangor a Rui Diogo o Brifysgol Howard, UDA, yn dehongli'r llawysgrifau meddygol Mawangdui  a ddarganfuwyd mewn beddrod Tsieineaidd ar ddechrau'r 1970au, fel y disgrifiad anatomegol cynharaf sydd wedi goroesi o'r corff dynol.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2020