Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaeth Park-Jones

Drwy haelioni Ymddiriedolwyr Cronfa Park-Jones, cynigir ysgoloriaeth yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i astudio ar gyfer PhD.

Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno cais i astudio ar gyfer doethuriaeth yn unrhyw un o’r meysydd sy’n berthnasol i’r ysgol academaidd hon gan gynnwys iaith a llenyddiaeth Gymraeg ar hyd yr oesoedd, beirniadaeth lenyddol ac ysgrifennu creadigol.

Mae Ysgol y Gymraeg yn gartref i gymuned fywiog o fyfyrwyr ôl-radd ac ymchwil. Fe’i lleolir o fewn Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau sy’n cynnig cyd-destun ffyniannus ehangach i ymchwilwyr ôl-radd. Mae’r myfyrwyr hynny’n elwa ar fod yn rhan o Ysgol Graddedigion y Coleg ac Ysgol Ddoethuriaethol y Brifysgol, sy'n darparu amgylchedd cefnogol ar gyfer astudio ac ymchwil ôl-radd.

Ceir mwy o fanylion yma am ddarpariaeth ôl-radd Ysgol y Gymraeg.

Beth yw nodweddion yr ysgoloriaeth?

Cynigir cyfanswm o £11,000 y flwyddyn am dair blynedd yn llawn-amser (caniateir hefyd geisiadau rhan-amser) i dalu ffioedd y cwrs a chyfrannu at gostau cynhaliaeth.

A ydw i’n gymwys i wneud cais?

I fod yn gymwys, rhaid i ddarpar-fyfyrwyr ateb yr amodau ar gyfer astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor. Rhaid bod ymgeiswyr wedi cwblhau neu ar fin cwblhau gradd Meistr neu MArts gyda chanlyniad cyfartalog o 2:1 neu Ragoriaeth. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar ei (h)astudiaethau ym Mangor yn hydref 2017 neu gyn gynted ag sy’n bosib ar ôl hynny.

Mae'r ysgoloriaeth hon ar gael yn unig i fyfyrwyr sydd wedi eu geni yng Nghymru ac nad ydynt eisoes yn derbyn unrhyw gymorth ariannol arall. Rhaid gallu siarad Cymraeg a bod dan 30 oed ar ddechrau’r cynllun. Nid yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar gyfer cwrs PhD ym Mangor yn gymwys.

Gwneud Cais

Mae'n rhaid i ymgeiswyr wneud cais llawn ar gyfer astudio gan ddefnyddio Ffurflen Gais Ôl-radd Ar-Lein y Brifysgol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gyflwyno Ffurflen Gais ar gyfer yr ysgoloriaeth a’i hanfon at Yr Athro Gerwyn Wiliams, Pennaeth Ysgol y Gymraeg (gerwyn@bangor.ac.uk).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5.00 o’r gloch brynhawn Gwener, 4 Awst 2017.