Coronavirus (Covid-19) Information

TAR Uwchradd - Saesneg TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Overview

Course facts

 • Name: TAR Uwchradd - Saesneg
 • Qualification: TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)
 • Duration: Blwyddyn

caban

Ar ôl cwblhau'r TAR yn llwyddiannus, bydd AC Saesneg yn deall cymhlethdodau addysgu a dysgu Saesneg, a byddant yn cydnabod ei natur rymusol hir dymor. Byddant yn ystyried y 'gwerth' a roddir ar fod yn llythrennog a rhugl, a byddant yn edrych yn feirniadol ar sut y defnyddir iaith o fewn cymdeithas. Byddant yn edrych ar eu sgiliau a'u dewisiadau eu hunain fel darllenwyr ac ysgrifenwyr a'u herio, a byddant yn defnyddio'r profiadau hyn i wella eu haddysgu.

Bydd iaith lafar yn yr ystafell ddosbarth Saesneg yn cael ei hystyried yng nghyd-destun dysgu deialogaidd lle bydd AC yn archwilio'r berthynas rhwng siarad a meddwl, gan eu galluogi i hyrwyddo amgylcheddau dosbarth lle caiff testunau eu trafod yn feirniadol a dadansoddol.

Drwy gydol astudio'r meysydd Saesneg hyn, bydd AC yn pwyso ar Theori Dysgu Adeileddol, gan eu galluogi i werthfawrogi natur unigol y dysgu dan sylw. Bydd pob disgybl yn dod â'u profiadau eu hunain i destun ac, fel y cyfryw, bydd dehongliad pob unigolyn yn unigryw - bydd y disgyblion yn llunio eu hystyr eu hunain.

Edrychir ar rai o'r deuoliaethau a welir yn yr iaith Saesneg; er enghraifft, y tensiwn rhwng prosesau creadigol a phrosesau ysgrifenyddol wrth ysgrifennu. Yr un modd, edrychir ar ddysgu'r canon llenyddol, gan alluogi AC i ystyried ei berthnasedd i bobl ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain ac edrych ar y syniad o gyfalaf diwylliannol sy'n gysylltiedig â thestun. Edrychir ar lythrennedd digidol, gan ganolbwyntio ar ei ddylanwad yn y dosbarth yn ogystal ag yn y gymdeithas ehangach.

Bwriad y rhaglen TAR Uwchradd yw rhoi dealltwriaeth ddofn i chi o'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd arnoch eu hangen i ddatblygu'n athro creadigol ac arloesol. Cewch gyfle i ddysgu am ddatblygiad plant trwy'r sector uwchradd a chael cefnogaeth i ddod yn athro rhagorol/athrawes ragorol.  Mae'r cwrs TAR gyda SAC hwn* yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill. 

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Bydd ysgolion ymroddedig gyda mentoriaid wedi eu hyfforddi'n dda yn cefnogi cynnydd athrawon cysylltiol tuag at ennill Statws Athro Cymwysedig yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Bydd tiwtoriaid ac ymchwilwyr profiadol yn y brifysgol a staff yn yr ysgolion yn rhoi cefnogaeth ragorol a sesiynau ysgogol, a bydd y cymhwyster a geir yn galluogi myfyrwyr i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt iddi.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Course Content

Bydd y cwrs yn datblygu athrawon Saesneg sy'n gweld Saesneg fel:

 • pwnc sy'n seiliedig ar lenyddiaeth y byd ar draws amser, gan adfyfyrio ar hynny a'i ddadansoddi;
 • cyfres o syniadau, sgiliau a chymwyseddau sy'n gysylltiedig â'i gilydd;
 • ffordd o gyfleu meddyliau a syniadau;
 • ffordd o ddatblygu creadigrwydd;
 • cyfrwng i herio rhagdybiaethau a stereoteipiau;
 • ffordd o ddatblygu empathi â'r byd ehangach;
 • diddordeb pleserus ynddo'i hun.

Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth AC o'r tri prif ddull o gyfathrebu, sef llafaredd, darllen ac ysgrifennu, o ran pwnc, llythrennedd trawsgwricwlaidd a gwybodaeth bedagogaidd.

Edrychir ar ddarllen fel set o sgiliau cymhleth lle bydd AC yn gwerthuso'n feirniadol ddamcaniaethau'n ymwneud â darllen a'u rhoi ar waith.  Ymhellach, fel y disgrifia Rose, “The principles underpinning high quality phonic work and how children learn to read must be fully understood by and embedded in the training of all those who teach beginner readers. These principles must also be thoroughly understood by, and reflected in the knowledge and skills of, those who train them.”Bydd deall y prosesau a'r dystiolaeth o'r ffordd mae plant yn dysgu darllen yn llwyddiannus yn galluogi AC i ddatblygu addysgeg effeithiol mewn cyd-destun, yn arbennig ar gyfer disgyblion ag ADY. Bydd AC yn edrych yn fanwl ar y prosesau sy'n gysylltiedig â darllen er mwyn deall a mwynhau. Byddant yn edrych ar y lefelau dealltwriaeth sydd eu hangen ar gyfer darllen effeithiol - llythrennol, casgliadol a gwerthusol - a byddant yn archwilio ffyrdd o hyrwyddo'r cymwyseddau hyn yn y dosbarth. Mae astudio llenyddiaeth yn rhan bwysig o'r cwrs.

Bydd ysgrifennu hefyd yn cael ei ystyried fel set o sgiliau rhyng-gysylltiedig - trawsgrifio a chyfansoddi. Bydd AC yn edrych ar ddatblygiad sillafu a morffoleg; byddant yn archwilio strwythur brawddegau, gramadeg a chystrawen. Byddant yn edrych ar egwyddorion ac arfer  'ysgrifennu i gael eich deall 'a phwysigrwydd disgwrs, ystyr, cynulleidfa a phwrpas yn y broses ysgrifennu.

Entry Requirements

 • O leiaf 2:2 mewn gradd anrhydedd neu gyfwerth mewn maes sy'n gysylltiedig â pwnc astudio.
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
 • Mae profion cyfwerth â TGAU Gradd B mewn Saeseng a mathemateg ar gael i ymgeiswyr gael eu derbyn i'r cyrsiau addysg athrawon ar gyfer y sesiwn academaidd nesaf ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll y prawf cyfwerth fod â gradd C safon TGAU.
 • Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol tuag at wella eu defnydd personol o'r iaith Gymraeg.

International Students

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Apply

Noder bod ymgeisio ar gyfer cwrs TAR yn wahanol i'r drefn ymgeisio am gyrsiau Ôl-radd eraill Prifysgol Bangor.

Dylid ymgeisio am gwrs TAR trwy wefan UCAS Teacher Training (UCAS TT).

Careers and Employability

Mae'r cwrs TAR Uwchradd gyda SAC hwn yn cael ei gydnabod ar draws Cymru a Lloegr ac mae'n aml yn drosglwyddadwy* i fynd i'r proffesiwn dysgu mewn gwledydd eraill.  Mae'n eich paratoi'n llawn i weithio fel athro/athrawes yng Nghymru a thu hwnt.

*Dylai rhai sydd eisiau dysgu y tu allan i Gymru a Lloegr wirio bod Statws Athro Cymwysedig yn cael ei gydnabod gan gorff proffesiynol athrawon y wlad dan sylw ac y gellir ei drosglwyddo yno.

Mae rhaglenni CaBan yn eich paratoi at ystod eang o swyddogaethau ym maes addysg ac yn datblygu sgiliau arweinyddiaeth hanfodol.  Mae corff cynyddol o dystiolaeth bod arweinyddiaeth ysgol yn cael effaith ar ganlyniadau myfyrwyr sy'n ail yn unig i ddylanwad athrawon yn y dosbarth.  O fewn partneriaeth CaBan mae gennym arbenigedd a phrofiad rhyngwladol o'r theori a'r ymchwil diweddaraf ym maes arweinyddiaeth.  Mae'r arbenigedd hwn yn effeithio ar gynnwys y rhaglen hon ac ar y datblygiadau pwysig a welir ar draws y rhanbarth ac ar lefel genedlaethol o ran datblygu timau arwain cryf ac effeithiol yn ein hysgolion.

Mae'r rhaglen yn cynnig lleoliadau byr/llawn mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig, canolfannau awyr agored a lleoliadau eraill sy'n gysylltiedig ag addysg, er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad rhagorol sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau.

Cysylltiadau â diwydiant:

Mae'r rhaglen wedi ei llunio ar y cyd â rhwydwaith o ysgolion partneriaeth rhagorol ar draws y rhanbarth, ac yn cael ei chyflwyno a'i hasesu mewn cydweithrediad â hwy.

Funding

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern

Manylion llawn yma.

Gweler hefyd:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Further information

Contact us

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Ffôn : +44 (0) 1248 382408

Ebost: addysg@bangor.ac.uk

Other Courses

(leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

PGCE Secondary leading to the award of Qualified Teacher Status (Wales & beyond through the CaBan partnership)

TAR Uwchradd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan)

Next steps