Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymraeg i Ddechreuwyr BA (Anrhydedd)

Cod UCASQ565
CymhwysterBA (Anrhydedd)
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

O lenyddiaeth Gymraeg America i’r chwedlau canoloesol a’r nofel gyfoes; o ysgrifennu creadigol i brofiad gwaith a datblygu proffesiynol: mae gradd mewn Cymraeg yn rhoi ichi bersbectif unigryw ar ddiwylliant y wlad hon a’r byd y tu hwnt.

Ni ddylech gael eich rhwystro, chwaith, os nad oes gennych Lefel A – rydym bob tro’n fodlon ystyried cymwysterau eraill, a phrofiadau amgen: mae Cymraeg yn bwnc i fyfyrwyr o bob cefndir. Ac nid yw’r drysau ar gau hyd yn oed yn achos y rheiny nad ydynt eto wedi siarad gair o Gymraeg: mae’r cwrs pedair blynedd hwn yn caniatáu i ddechreuwyr pur astudio gyda ni.

Mae blwyddyn sylfaen unigryw, sy’n rhoi’r ffocws ar sgiliau ymarferol, wedi cael ei chynllunio ar gyfer siaradwyr ansicr a dechreuwyr: dyma gyfle ichi gael y wybodaeth a’r hyder i ymuno, yn y flwyddyn ddilynol, â blwyddyn gyntaf y BA Cymraeg (llwybr ail-iaith).

Ar y llwybr hwn, mae’r addysgu cyfrwng Cymraeg yn cynyddu fesul tipyn, ac mae modiwlau arbennig wedi eu cynllunio i hwyluso ‘croesi’r bont’ o fod yn ddysgwr i fod yn siaradwr mentrus (â gradd mewn Cymraeg).

Mae myfyrwyr ail-iaith Bangor wedi mwynhau llwyddiannau mawr yn ddiweddar: mae nifer fawr wedi ennill graddau dosbarth cyntaf, a rhai hefyd wedi ennill gwobrau Prifysgol am eu gwaith (a hwythau’n cystadlu â myfyrwyr iaith gyntaf). Mae rhai o’n myfyrwyr wedi dewis mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llewyrchus lle mae eu sgiliau Cymraeg yn hanfodol – mae eraill wedi penderfynu aros yn y byd academaidd, a gwneud graddau ôl-radd mewn Cymraeg, naill ai yma ym Mangor neu mewn prifysgolion rhyngwladol eraill.

Bydd gradd mewn Cymraeg yn eich cymhwyso cystal ag unrhyw lwybr arall yn y Dyniaethau – ac yn well na llawer iawn o bynciau eraill. Mae ystadegau cyflogadwyedd yn dangos, flwyddyn ar ôl blwyddyn, fod graddedigion mewn Cymraeg yn llwyddo’n arbennig i ganfod gwaith cymwys. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig – yn sgil hanfodol mewn nifer gynyddol o swyddi, ac nid yw Cymraeg yn bwnc sydd yn cau drysau i swyddi rhyngwladol chwaith.

Y tu hwnt i ffigyrau ac ystadegau swyddi a chyflogadwyedd, mae gwneud gradd mewn Cymraeg yn eich caniatáu i dreulio cyfnod yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi un o ddiwylliannau llenyddol cyfoethocaf Ewrop – diwylliant Cymru.

Beth yw Cymraeg?

Mae Cymraeg yn bwnc academaidd eang ac amrywiol sy’n cwmpasu'r iaith a'i llenyddiaeth, o'i dechreuadau hanesyddol hyd at y presennol. Yn ogystal ag elfennau craidd, caiff myfyrwyr ddewis o blith ystod amrywiol o fodiwlau dewisol sydd yn rhoi’r cyfle ichi ddatblygu diddordebau penodol, p’un ai llenyddiaeth bur sy’n mynd â’ch bryd, neu faterion sy’n ymwneud mwy â’r gweithle. Dyma rai o’r meysydd posibl:

 • Barddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg o bob math, o bob cyfnod
 • Y nofel
 • Llenyddiaeth bro a chymuned
 • Y chwedlau canoloesol
 • Drama a’r theatr – yng Nghymru a thu hwnt
 • Llenyddiaeth Gymraeg America
 • Astudiaethau diwylliannol a beirniadaeth lenyddol
 • Ffeministiaeth ac ysgrifennu rhywedd
 • Llenyddiaeth a’r cyfryngau newydd
 • Cyfieithu (llenyddol a gweinyddol)
 • Athroniaeth llenyddiaeth (‘Beth yw llenyddiaeth?’)
 • Sosioieithyddiaeth a chynllunio iaith
 • Astudiaethau Celtaidd a’r Wyddeleg

Mae ysgrifennu creadigol yn gryfder amlwg ym Mangor: ymhlith ein darlithwyr mae dau Brifardd a dau Brif Lenor: ysgrifennwyd ganddynt rai o lyfrau a dramâu mwyaf arobryn y blynyddoedd diwethaf. Mae myfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny yn gallu dilyn gweithdai ysgrifennu creadigol – barddoniaeth, rhyddiaith, sgriptio teledu – sy’n cael eu harwain gan awduron profiadol.

Chi biau’r dewis yn y pen draw, ynghylch yr union lwybr yr hoffech ei ddilyn, a’r union feysydd y byddwch yn arbenigo arnynt erbyn eich Traethawd Estynedig, ond bob cam o’r ffordd cewch ddibynnu ar gyngor tîm o diwtoriaid, gan gynnwys eich Tiwtor Personol a fydd wrth law i drafod unrhyw gwestiynau.

Mae cymuned ehangach y brifysgol hefyd yn amhrisiadwy: cewch yma’r cyfle i ddatblygu sgiliau a hyder mewn awyrgylch cymdeithasol naturiol Cymraeg.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Dyfarnwyd i Brifysgol Bangor eleni (2017) safon Aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Llywodraeth y DU. Bangor oedd yr unig brifysgol yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth hon bod y sefydliad yn darparu addysgu, dysgu a ‘deilliannau rhagorol’ yn gyson i'r myfyrwyr. Dyma'r ansawdd uchaf yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae Bangor yn lle delfrydol i ddysgu Cymraeg. Cewch ddatblygu’ch sgiliau’n llawn wrth ddysgu mewn grwpiau bach a dilyn modiwlau arbennig.
 • Mae Bangor yn eich galluogi i fyw bywyd myfyriwr llawn drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn awyrgylch cyfeillgar a naturiol.
 • Mae darlithwyr y Gymraeg wedi ennill gwobrau pwysig yn genedlaethol: mae yma ddau Brifardd Eisteddfodol a dau Brif Lenor, ac enillwyd Llyfr y Flwyddyn sawl tro gan ein darlithwyr.
 • Mae ein darlithwyr hefyd yn ymchwilio yn gyson: mae llyfrau ac erthyglau ganddynt yn flaengar yn eu meysydd.
 • Mae proffil uchel yr Ysgol a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ein safonau yn golygu bod galw mawr am ein myfyrwyr ym myd gwaith.
 • Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA Cymraeg ym mis Medi 2017 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau MA. Bydd y rhain ar gael i fyfyrwyr sydd yn ennill gradd BA 2:1 neu uwch ac yn ennill lle ar raglen MA gyda ni. Ni fydd myfyrwyr sy’n ennill gradd ddosbarth 1af yn talu unrhyw ffioedd dysgu ar gyfer yr MA, a bydd myfyrwyr sy’n ennill gradd 2:1 yn talu £1,000 yn unig. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ccd@bangor.ac.uk.

Gofyn cwestiwn

Cynnwys y Cwrs

The four-year programme includes a Foundation Year, which leads to the regular three-year BA degree (see also Cymraeg BA). You will spend around 10 hours per week in lectures, seminars and small tutorial groups. This will be supplemented by private study. You will be assessed through examinations, essays, continuous coursework and oral presentations.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae'r rhaglen bedair-blynedd yn cynnwys Blwyddyn Sylfaen sy’n arwain at dair blynedd arferol y radd BA.

Blwyddyn Sylfaen

Mae’r flwyddyn sylfaen yn canolbwyntio’n bennaf ar feithrin sgiliau llafar, ond bydd myfyrwyr hefyd yn meithrin sgiliau ysgrifenedig ac yn dysgu am hanes, llenyddiaeth a diwylliant y Gymraeg.

Byddwch yn dysgu dan ofal arbenigwyr Canolfan Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin ym Mhrifysgol Bangor, a hefyd yn Ysgol y Gymraeg ei hun.

Modiwlau Gorfodol:

 • CXC 1034 Cymraeg Llafar Dwys 1
 • CXC 1035 Cymraeg Llafar Dwys 2
 • CXC 1036 Cyflwyno Llenyddiaeth Gymraeg

Blwyddyn 1

Wedi cwblhau’r flwyddyn sylfaen, byddwch yn ymuno â myfyrwyr Blwyddyn 1 BA Cymraeg (trywydd ail iaith). Byddwch yn astudio rhai modiwlau gorfodol sydd wedi eu cynllunio i roi trosolwg ichi o ehangder y pwnc, a chewch ddewis eraill o blith nifer o opsiynau.

Modiwlau Gorfodol:

 • Ysgrifennu Cymraeg
 • Cymraeg Llafar
 • Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol
 • Golwg ar Lenyddiaeth
 • Rhyddiaith yr Oesoedd Canol
 • Llên y Cyfnod Modern Cynnar
 • Llenyddiaeth Gyfoes
 • Llên a Llun

Modiwlau Opsiynol:

Cewch ddewis hyd at 20 credyd arall o blith modiwlau Ysgol y Gymraeg o restr a allai gynnwys:

 • Golwg ar Lenyddiaeth II
 • Defnyddio’r Gymraeg
 • Sgriptio Teledu
 • Gweithdy Creadigol
 • Theatr Fodern Ewrop
 • Gwyddeleg Modern
 • O’r Senedd i’r Swyddfa

Blwyddyn 2 a 3

Modiwl Gorfodol Blwyddyn 2:

 • Ymarfer Ysgrifennu

Modiwl Gorfodol Blwyddyn 3:

 • Traethawd Estynedig

Modiwlau Opsiynol Blwyddyn 2 a 3:

Cewch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau, er enghraifft:

 • Llên a Chymdeithas 1500–1740
 • Beirdd yr Uchelwyr
 • Gweithdy Barddoniaeth
 • Y Theatr Gymraeg Fodern
 • Y Sgrin Fach Gymraeg
 • O’r Llyfr i’r Llwyfan
 • Dafydd ap Gwilym
 • Gweithdy Cynganeddu
 • Gweithdy Rhyddiaith
 • Chwedlau’r Oesau Canol
 • Barddoniaeth Fodern
 • Canu Llys
 • Rhyddid y Nofel
 • Llenyddiaeth Gymraeg America
 • Sgriptio
 • Datblygiad yr Iaith
 • Athroniaeth a Llenyddiaeth
 • Iaith Gwaith (Blwyddyn 2 yn unig)
 • Ymarfer Ysgrifennu Pellach (Blwyddyn 3 yn unig)

D.S. Heblaw am Iaith Gwaith ac Ymarfer Ysgrifennu Pellach cynigir y modiwlau opsiynol uchod bob yn ail flwyddyn.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cymraeg i Ddechreuwyr.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gradd mewn Cymraeg yn gallu arwain at ystod eang o yrfaoedd. Y mae galw aruthrol am raddedigion yn y pwnc o’r Brifysgol hon ac mae’r sgiliau a ddysgwch wrth ddilyn modiwlau mwy ymarferol yn baratoad gwych ar gyfer gyrfa a swydd. Mae graddedigion diweddar wedi mynd ymlaen i weithio mewn amryw o feysydd, megis addysgu (cynradd, uwchradd, addysg bellach, addysg uwch), cyfieithu, newyddiadura, y cyfryngau, golygu a’r byd cyhoeddi, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, swyddogion y wasg, cynllunio ieithyddol, gweinyddiaeth a’r gwasanaethau sifil.

Mae'r cyfraniad a wna'r pwnc at wireddu'r dyhead o greu gwlad ddwyieithog yn un canolog. Cyfranna'r pwnc yn genedlaethol at ystod eang o feysydd sy'n nodweddu cymdeithas sifig gyfoes, o addysg i ddarlledu, o gyhoeddi i theatr, o wleidyddiaeth i weinyddiaeth, o gynllunio ieithyddol i'r diwydiant treftadaeth, o newyddiaduraeth i dwristiaeth, o gyfieithu i farchnata. Golyga'r ddeddfwriaeth sydd yn ei lle i warchod y Gymraeg ac ehangu'r defnydd a wneir ohoni fod y cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth i raddedigion yn y pwnc yn fwy niferus nag y buont erioed.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

Typical offer is based on a minimum 112 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels (including grade B in an Arts or Humanities subject, e.g. English, French, German, History, Geography, Religious Studies). A level Welsh is not required.
 • International Baccalaureate Diploma (including grade H6 in an Arts or Humanities subject)
 • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: DMM**
 • City & Guilds Advanced Technical/ Extended Diploma: considered on a case by case basis**
 • Access course in the area of Arts or Humanities: Pass
 • Welsh Baccalaureate is accepted.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Costau dewisol:

Gall myfyrwyr ddewis prynu llyfrau os ydynt am gael eu copïau eu hunain, ond nid yw hyn yn orfodol (bydd yr holl lyfrau ar gael yn y llyfrgell). Bydd union faint y gost hon yn dibynnu’n llwyr ar y myfyriwr unigol, ond gellid amcangyfrif y bydd nifer o fyfyrwyr yn dewis gwario rhyw £20 y modiwl.

Os bydd myfyrwyr yn mynychu’r seremoni raddio, telir c.£12 am docyn i’r myfyriwr a dau westai, a rhyw c.£40 i logi gŵn (gall y prisiau hyn newid).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Team
Welsh
Phone: 01248 382085
e-mail: cymraeg.israddedig@bangor.ac.uk

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf