Dyfyniadau gan Gyn-Fyfyrwyr

Dyma rai o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn trafod eu profiadau o astudio yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Llio Gwynfor

Swyddog Cysylltiadau Cwsmeriaid a Marchnata ym Mhrifysgol Bangor

"Yn ystod fy nhair blynedd yn y brifysgol, bûm yn ddigon ffodus i astudio mewn adran gyfeillgar a chartrefol, ac un a oedd yn cynnig addysg o’r radd flaenaf, sef yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Cefais gyfle i astudio amrywiaeth o agweddau o’r Gymraeg gan gynnwys llenyddiaeth, hanes, gramadeg yn ogystal â dysgu sgiliau cyfieithu ac ysgrifennu creadigol. Roedd y darlithwyr i gyd yn arbenigo yn eu meysydd ac yn llwyddo i’n hysbrydoli yn ein gwaith. Yn dilyn y cwrs gradd, es i ymlaen i wneud cwrs M.A. Ysgrifennu Creadigol gyda’r Ysgol, a chael cyfle i weithio gyda chwmni teledu Rondo Media fel rhan o’r cwrs. Roedd hwn yn gyfle gwych i gael profiad yn y byd gwaith a chyfle i ddatblygu sgiliau a chreu cysylltiadau newydd. Yn dilyn ennill gradd M.A. cefais swydd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, ac rwyf bellach ar gyfnod secondiad yn Adran Farchnata'r Brifysgol. Felly, rwyf wedi elwa yn fawr o astudio yn Ysgol y Gymraeg ym Mangor gan iddo arwain at astudiaeth bellach a swydd barhaol yn y pen draw."

Erin Prysor Jones

Athrawes Gymraeg yn Ysgol y Berwyn

"Mae’n teimlo fel blynyddoedd maith yn ôl bellach ers y cyfnod oedd yn rhaid i mi ddewis i ba brifysgol i fynd i astudio ynddi. Wrth edrych ar y gwahanol ddewisiadau, roeddwn yn chwilio am ddau beth. Lleoliad oedd â chymdeithas a chymuned agos a lleoliad lle’r oedd y Gymraeg yn fyw yn y brifysgol ac ar y stryd. A minnau bellach wedi hen ymadael â’r brifysgol, does dim dwywaith mai dyma, yn sicr a gefais ym Mangor. Cefais y profiad gorau wrth astudio ym Mangor a chael astudio mewn ysgol eithaf bychan gyda darlithwyr cefnogol a oedd yn barod bob amser i gynnig cymorth a sylw personol. Cefais astudio amrywiaeth o fodiwlau a oedd yn agor drysau i sawl llwybr gyrfa gwahanol o farddoniaeth y canoloesoedd i astudio gweithiau nofelwyr cyfoes. Bellach, rwyf yn athrawes Gymraeg a theimlaf fod y cwrs gradd wedi fy ysbrydoli i drosglwyddo’r iaith i genedlaethau’r dyfodol. A hithau bellach yn oes mor gystadleuol o ran byd gwaith, dyma gwrs nad yw'n eich caethiwo o ran dewis o yrfa. Pwy a ŵyr, efallai y bydd cyfle rhyw dro i ddychwelyd 'nôl rhyw ddydd i astudio cwrs ôl-raddedig? Yn sicr, dyma’r apêl am Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Cewch addysg o’r radd flaenaf a fydd yn agor drysau i chi ym maes cyflogaeth."

Gwennan Evans

Nofelydd a Chyflwynydd bwletinau traffig a thywydd ar BBC Radio Cymru

"Roedd fy nghyfnod yn y Brifysgol ym Mangor yn hapus dros ben a’r staff yn Ysgol y Gymraeg yn wybodus a chefnogol. Astudiais am radd mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol ac roedd amrywiaeth dda o fodiwlau yn cael eu cynnig. Mwynheais fodiwlau llenyddiaeth ar waith Dafydd ap Gwilym a nofelau diweddar a modiwlau mwy ymarferol ar gyfieithu a chynganeddu.

"Roedd rhyddid hefyd i ddilyn ambell fodiwl mewn adrannau eraill a manteisiais ar y cyfle i astudio yn yr adrannau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Cherddoriaeth yn ogystal. Mae arbenigedd Ysgrifennu Creadigol ardderchog ym Mangor ac oni bai am hynny, ni fyddwn yn barddoni nac yn nofela heddiw.

"Cefais swydd yn syth ar ôl gorffen y cwrs, cyn graddio hyd yn oed ac mae’r sgiliau a ddysgais wedi bod yn ddefnyddiol trwy gydol fy ngyrfa hyd yma."

Y Prifardd Guto Dafydd

Enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

"Roedd fy nghyfnod ym Mangor yn gyfle i lenwi fy mhac â dau beth. Y peth cyntaf oedd trysorau disglair ein traddodiad llenyddol - hanesion, cerddi a theorïau o gyfnod Aneirin, heibio Hywel Dda a Guto'r Glyn, hyd at feirdd ein canrif ni, a hynny dan law'r ysgolheigion gorau yn y maes.

"Yr ail beth oedd yr arfau angenrheidiol I gychwyn gyrfa a llwyddo ym myd gwaith - sgiliau ysgrifennu'n gywir a hyderus, a'r dycnwch i ymchwilio a throi ffeithiau cymhleth yn naratif gafaelgar."

Meinir Gwilym

Cantores-gyfansoddwraig, cyflwynydd a chyfarwyddwr teledu

"Fedra’ i fyth ganmol digon ar Ysgol y Gymraeg Bangor. Ydi, mae hi’n Ysgol uchel ei pharch â’i darlithwyr yn ysgolheigion disglair yn eu meysydd, ac mae’r dewis o fodiwlau’n hynod eang. Ond, i mi, ‘roedd Bangor yn fwy na hynny.

"Ei hawyrgylch gyfeillgar, greadigol a chefnogol, ydi’r pethau fydd yn aros efo fi fwya’ – y parodrwydd hwnnw i annog ac ysbrydoli, a thrîn myfyrwyr fel oedolion.

"Yng nghyfnod fy astudiaethau, roeddwn i’n teithio llawer ac yn recordio a rhyddhau albymau cerddorol; yn byw bywyd hynod o brysur rhwng popeth. Heb gefnogaeth tiwtoriaid a darlithwyr Ysgol y Gymraeg Bangor, â’u gallu di-ail i danio brwdfrydedd myfyrwyr, ’rydw i’n sicr na fyddwn i wedi dyfalbarhau i orffen fy Ngradd yn y cyfnod prysur hwnnw yn fy mywyd. Mae fy niolch yn fawr i’r Ysgol a’i staff."