Coronavirus (Covid-19) Information

Module HAC-1001:
Y Wladwriaeth Les

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r wladwriaeth les a pholisïau cymdeithasol yng Nghymru. Wrth astudio'r modiwl hwn bydd y myfyrwyr yn cael eu cyfarwyddo gyda'r prif ideolegau ym maes polisi cymdeithasol a’u datblygiad hanesyddol, o ffurfio’r wladwriaeth les i Gymru ddatganoledig. O ganlyniad, bydd y modiwl hwn yn ffocysu ar ddatblygiad hanesyddol y wladwriaeth les a chyd-destun hanesyddol a chymdeithasol y cyfnod hwnnw. Yn dilyn y cyd-destun hanesyddol, bydd y modiwl hwn yn symud ymlaen i drafod y wladwriaeth les a pholisi cymdeithasol o fewn y gymdeithas gyfoes, gan fanylu ar sut y mae polisïau cymdeithasol yn cael eu datblygu a'u gweithredu. Bydd y modiwl hwn hefyd yn amlygu dylanwad datganoli ar bolisïau cymdeithasol, gan gynnig dadansoddiad o brif bolisïau cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn ystyried datblygiad y wladwriaeth les a pholisi cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Trafodir cysyniadau allweddol yn y maes, gan gyflwyno safbwyntiau ideolegau amrywiol, gan ystyrir sut mae polisïau cymdeithasol yn cael eu llunio, gweithredu a'u hariannu. Mae'r modiwl yn edrych ar ddatblygiad polisïau cymdeithasol o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y presennol, a gwneir hynny o fewn cyd-destun gwleidyddol, economaidd, a chymdeithasol. Ystyrier pwy yw'r prif ddarparwyr lles, ac edrychir yn arbennig ar y dimensiwn Cymreig wrth ystyried anghenion, polisïau cymdeithasol a darpariaeth lles yng Nghymru ddatganoledig. Rhoddir sylw bras i rôl yr Undeb Ewropeaidd mewn perthynas â pholisïau cymdeithasol, yn ogystal â thrafod heriau’r dyfodol i’r wladwriaeth les yng Nghymru a thu hwnt.

Assessment Criteria

threshold

(D- i C+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau i safon sylfaenol. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro ar lefel boddhaol beth yw polisi cymdeithasol, ac ymwybyddiaeth fras o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Yn gallu disgrifio'r prif theorïau ym maes polisi cymdeithasol, ac yn deall ar lefel sylfaenol sut mae polisi cymdeithasol yn cael ei lunio a'u gweithredu, ac yn gallu egluro'n fras sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwasanaethau. Bydd gan y myfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn fras a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol am rôl y prif ddarparwyr, ac yn gallu dangos ymwybyddiaeth gyffredinol o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr gael dealltwriaeth elfennol am rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes Polisi Cymdeithasol.

good

( B- i B+)

Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau i safon da. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro yn dda beth yw polisi cymdeithasol, ac ymwybyddiaeth aeddfed o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Yn gallu esbonio'r prif theorïau ym maes Polisi Cymdeithasol, ac a dealltwriaeth aeddfed o sut mae polisi cymdeithasol yn cael ei lunio a'u gweithredu, ac yn gallu egluro'n dda sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwasanaethau. Bydd y myfyrwyr a dealltwriaeth sylweddol am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn rhesymegol a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth dda am rôl y prif ddarparwyr, ac o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr ar y lefel yma gael dealltwriaeth aeddfed o rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes Polisi Cymdeithasol.

excellent

(A- i A*)

Er mwyn llwyddo ar y lefel yma bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni’r deiliannau i safon ragorol. Fe fydd y myfyrwyr yn gallu egluro'n drwyadl beth yw polisi cymdeithasol ac ymwybyddiaeth fanwl o'r cysyniadau allweddol yn y maes. Yn gallu dadansoddi'r prif theorïau ym maes Polisi Cymdeithasol, ac a dealltwriaeth fanwl o sut mae polisi cymdeithasol yn cael ei lunio a'u gweithredu, ac yn gallu egluro'n rhesymegol sut mae'r wladwriaeth yn ariannu a darparu gwasanaethau. Bydd y myfyrwyr a dealltwriaeth gynhwysfawr am ddatblygiad y gwasanaethau cymdeithasol ac yn gallu ymdrin yn rymus a rhai o'r polisïau cymdeithasol cyfoes. Bydd y myfyrwyr yn gallu dangos dealltwriaeth ragorol am rôl y prif ddarparwyr, ac o'r dimensiwn Cymreig ym maes Polisi Cymdeithasol. Dylai'r myfyrwyr ar y lefel yma gael dealltwriaeth ddofn am rôl yr Undeb Ewropeaidd ym maes polisi cymdeithasol.

Learning outcomes

 1. • Ymdrin â gwahanol safbwyntiau mewn perthynas â lles cymdeithasol a rôl y wladwriaeth;

 2. • Deall y broses o lunio a gweithredu polisïau cymdeithasol;

 3. • Yn gyfarwydd â'r cyd-destun Cymreig wrth ystyried anghenion, polisïau cymdeithasol a darpariaeth lles yng Nghymru;

 4. • Trafod cyfraniad darparwyr lles o fewn `economi lles cymysg';

 5. • Esbonio a dadansoddi cyfraniad y wladwriaeth mewn perthynas â lles cymdeithasol o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at y presennol;

 6. • Amlygu dealltwriaeth o bolisi cymdeithasol mewn cyd-destun rhyngwladol.

 7. • Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad y wladwriaeth les yng Nghymru a Prydain gan amlygu ei gyd-destun hanesyddol.

 8. • Gwybod beth yw polisi cymdeithasol, ac yn gyfarwydd â nifer o syniadau a chysyniadau allweddol yn y maes;

 9. • Egluro rôl y wladwriaeth wrth ariannu a darparu gwasanaethau perthnasol;

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Traethawd 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Defnyddir cyfuniad o'r dulliau canlynol i gyflwyno'r modiwl yma : Darlithoedd (1 awr yr wythnos), seminarau (1 awr yr wythnos) a darllen wythnosol wedi ei gyfarwyddo. Bydd disgwyl i'r myfyriwr ymgymryd â gwaith annibynnol a pharatoi 2 aseiniad i'w asesu.

12
Seminar

Defnyddir cyfuniad o'r dulliau canlynol i gyflwyno'r modiwl yma : Darlithoedd (1 awr yr wythnos), seminarau (1 awr yr wythnos) a darllen wythnosol wedi ei gyfarwyddo. Bydd disgwyl i'r myfyriwr ymgymryd â gwaith annibynnol a pharatoi 2 aseiniad i'w asesu.

11
Private study

Defnyddir cyfuniad o'r dulliau canlynol i gyflwyno'r modiwl yma : Darlithoedd (1 awr yr wythnos), seminarau (1 awr yr wythnos) a darllen wythnosol wedi ei gyfarwyddo. Bydd disgwyl i'r myfyriwr ymgymryd â gwaith annibynnol a pharatoi 2 aseiniad i'w asesu.

177

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • use some of the established theories and concepts of social policy and other social sciences to analyse how social needs, social problems and policies themselves are constructed and understood in both national and international contexts
 • seek out, use and evaluate qualitative and quantitative data derived from social surveys and other research publications
 • undertake either on their own, or in collaboration with others, investigations on social questions, issues and problems. This will involve skills in problem identification; the collection, storage management and manipulation of data, including secondary data, and other information; the use of archival sources; the construction of coherent and reasoned arguments; and the presentation of clear conclusions and recommendations distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues.
 • distinguish among and critically evaluate different theoretical, technical, normative, moral and political approaches to social problems and issues

Resources

Reading list

Alcock C, Daley G , Griggs E (2008) – Introducing Social Policy – Pearson Longman Alcock P, May M .(2014) – Social Policy in Britain – Palgrave Macmillan Alcock P, Haux T,May M , Wright,S.(Eds) (2016) - The Students Companion to Social Policy - Wiley Blackwell Anderson K Blakemore K, Griggs E - (2013) - Social Policy an Introduction – OUP Bochel H et al – (2009) – Social Policy – Themes ,Issues and Debates – Pearson Longman Davies J (1998) - Hanes Cymru - Allan Lane The Penguin Press – 1990 Ellison N a Pierson C (2003) - Developments in British Social Policy – Macmillan Fizpatrick T (2001)- Welfare Theory – An Introduction - Palgrave Frazer D (2009) - The Evolution of the British Welfare State - Macmillan George V and Wilding P (1994) - Welfare and Ideology - Harvester Wheat Sheaf Gladstone D (1995) - British Social Welfare - Past, Present and Future - UCL Press Glennerster H (2007) – British Social Policy – 1945 to the Present – 3rd Edition -Blackwell 4 of 4 29 Nov 2018 R.Merfyn (1999) - Cymru 2000-Hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif - Gwasg Prifysgol Cymru Leach R (2015) – Political Ideology in Britain - Palgrave (1994) - The Development of Social Welfare in Britain - O U Press Page R M (2007) - Revisiting the Welfare State – Open University Press Savage SP (1994) - Public Policy in Britain – Macmillan Sealey,C.(2015) Social Policy – Connecting Theory with People’s Lives : Palgrave Spicker P Problems and Social Justice - Palgrave Timmins N (2001) - The Five Giants - A Biography of the Welfare State - Harper Collins Walsh M, Stephens P,

Gwefannau / Websites

Child Poverty Action Group : www.cpag.org.uk Department of Education : www.education.gov.uk Department of Health : www.dh.gov.uk Department of Work and Pensions : www.dwp.gov.uk Joseph Rowntree Foundation : www.jrf.org.uk Llywodraeth Cymru : www.wales.gov.uk The Equality Trust : www.equalitytrust.org.uk The Poverty Site : www.poverty.org.uk

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: