Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-1004:
Dulliau Ymchwil II

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Mae’r modiwl hwn yn parhau eich cyflwyniad i’r dulliau ymchwil a’r ystadegau a ddefnyddir ym maes seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn dysgu am bynciau fydd yn cynnwys y canlynol: Profion paramedrig ac amharamedrig, cyflwyno ymchwil, dadansoddi a dehongli data.

Mae dau gyfansoddyn i’r modiwl yma. Pob wythnos yn ystod y tymor mi fydd darlith un awr o hyd a fydd yn cylwyno testun newydd. Er mwyn cefnogi’r wybodaeth yma, mi fydd sesiwn arall yn hwyrach ymlaen yn yr wythnos lle fydd modd i chi gael profiad ymarferol o ymchwil mewn Seicoleg.

Mae'r sesiynau yn cynnwys trafodaethau ynglyn ag amrywiaeth o faterion mewn dulliau arbrofol ac ystadegau ynghyd â chyfle i gasglu a thrin data. Bydd rhai o'r gweithgareddau yn cynnwys ystyried materion moesegol ym maes ymchwil, dyfeisio astudiaethau ymchwil ar themâu detholedig, casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio offer electronig, llaw gyfrifiadau, a dysgu sut i gyfathrebu canlyniadau'r ymchwil mewn adroddiadau ysgrifenedig. Dylai pob myfyriwr ddisgwyl gwblhau 200 awr o waith ar gyfer y modiwl hwn ar draws y semester (gan gynnwys dosbarthiadau rheolaidd, ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).ontent

Assessment Criteria

C- to C+

Boddhaol C- i C+

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol, gyda chyfathrebu gweddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Dengys ychydig iawn o ddarllen cefndirol ychwanegol.

Cyflwyniad boddhaol o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad boddhaol o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

excellent

Gwych A- i A**

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd gwych o astudiaethau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad gwych o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos gwir ddealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad gwych o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

good

Da B- i B+

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth weddol gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd da o bapurau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad da o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad da o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwybodaeth am brif egwyddorion dulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn unig. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am y manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Defnydd prin o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a thystiolaeth gyfyngedig o ddarllen ychwanegol.

Cyflwynwyd cwestiynau ymchwil weddol ddiddorol a pherthnasol, ond ni ddengys dealltwriaeth gadarn o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol, a ni chafwyd gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y maes.

Learning outcomes

 1. Cael profiad o gasglu data gydag amrywiaeth o dechnegau arbrofol.

 2. Cyfrifo a dehongli dadansoddiad ystadegol disgrifiadol.

 3. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o ddilysrwydd, dibynadwyedd a chynllunio arbrofol fel technegau methodolegol yn y maes seicoleg.

 4. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o’r ystadegau a ddefnyddir mewn ymchwil seicolegol.

 5. Gwahaniaethu rhwng y gwahanol gynlluniau arbrofol sydd ar gael ar gyfer ymchwil empirig ym maes seicoleg.

 6. Cwblhau adolygiad o'r llenyddiaeth

 7. Dod yn hyfedr wrth ddefnyddio'r pecyn ystadegol SPSS: mewnbynnu data yn gywir, rhedeg y dadansoddiad ystadegol priodol a dehongli'r allbwn.

 8. Ysgrifennu adroddiad ymchwil da sy’n dilyn canllawiau’r APA.

 9. Dewis a defnyddio profion paramedrig a/neu amharamedrig i ddadansoddi data.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith cartref wythnosol 20
REPORT Adroddiad Ymchwil 35
EXAM Arholiad Terfynol 40
CLASS PARTICIPATION SONA 1 2.5
CLASS PARTICIPATION SONA 2 2.5

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 20
Workshop 10
Private study 159
 

Awr galw heibio. Mi fydd trefnydd y modiwl yn ystafell gyfrifiaduron y Wheldon i ateb cwestiynau am y cwrs, ac i gynnig cymorth gyda'r gwaith.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Resources

Resource implications for students

Below is a web code which will give anyone purchasing the core textbook through this website a flat 20% discount. https://global.oup.com/academic/?cc=gb&lang=en The code is: WEBXSTU98

Reading list

Title: Starting Out in Methods and Statistics for Psychology: A Hands-on Guide to Doing Research

Author: Victoria Bourne

ISBN: 9780198753339

Cost: £26.99

Courses including this module

Compulsory in courses: