Coronavirus (Covid-19) Information

Module QCL-4400:
Traethawd Hir MA/MSc

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

60 Credits or 30 ECTS Credits

Semester 3

Organiser: Dr Peredur Webb-Davies

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys elfen ymchwil (rhan 2) graddau Meistr yn yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg. Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil unigol sydd ar raddfa fechan, ond sy’n arwyddocaol, i lefel uwch, ac yn ysgrifennu traethawd estynedig 20,000 o eiriau arno. Pennir aelod staff i bob myfyriwr, sydd â diddordebau ymchwil sydd â'r cysylltiad gorau a/neu agosaf â'r testun fel goruchwyliwr. Bydd y goruchwyliwr yn cynorthwyo'r myfyriwr i ganolbwyntio ar gwmpas, methodoleg a chynnwys eu traethawd hir, yn ogystal â rhoi cyngor trwy gydol y project. Dan gyfarwyddyd y goruchwyliwr, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar gwestiwn eu hymchwil ac yn ei fireinio, ynghyd ag archwilio deunydd darllen perthnasol, cynllunio'r project, penderfynu ar fethodoleg, ystyried yr angen am gymeradwyaeth foesegol a gweithredu'n unol â hynny, casglu a dadansoddi data (gan ddibynnu ar natur yr ymchwil) gan ddefnyddio fframwaith dadansoddol priodol, ac ysgrifennu am y project i ffurfio'r traethawd hir a fydd yn ymdrin â'r cwestiwn ymchwil yng ngoleuni'r canfyddiadau. Bydd y traethawd hir yn ddarn sylweddol o waith ysgrifenedig, gan ddefnyddio'r confensiynau arferol mewn llenyddiaeth ieithyddol.

Amcanion:
• Datblygu'r gallu i gynllunio a chwblhau darn sylweddol o ymchwil annibynnol drwy ffurfio project ymchwil; cynnal a chyflwyno adolygiad ategol o lenyddiaeth; nodi, defnyddio a dehongli corff perthnasol o dystiolaeth, a chreu dadl estynedig ar ffurf ysgrifenedig.
• Atgyfnerthu sgiliau allweddol ymchwilio, dadansoddi beirniadol ac ysgrifennu academaidd.
• Datblygu gallu myfyrwyr i ddadansoddi ffenomenâu ieithyddol, gan ddefnyddio dulliau a fframweithiau damcaniaethol ieithyddiaeth.
• Magu profiad a dealltwriaeth feirniadol o’r fethodoleg a'r broses ymchwil mewn ymchwil ym maes ieithyddiaeth.

Course content

Gall testunau amrywio, yn dibynnu ar ddewisiadau myfyrwyr a rhaglen y radd. Maent yn ymwneud ag ystod eang o faterion mewn ieithyddiaeth, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol i raglen y radd y mae'r myfyriwr wedi cofrestru arni. Bydd testunau'n cynnwys, ymhlith eraill, ymchwil mewn Ieithyddiaeth Wybyddol, Dwyieithrwydd, Caffael Iaith, Datblygiad Iaith, a dysgu Saesneg fel iaith dramor (TEFL). Bydd y rhan fwyaf o bynciau yn cynnwys casglu a dadansoddi data, ond ni fydd y posibilrwydd o ddefnyddio data presennol neu wneud adolygiad estynedig o lenyddiaeth yn cael ei eithrio os yw'n berthnasol i'r pwnc, ac y cytunir ar hynny â'r goruchwyliwr. Mae’r Ysgol yn gwneud pob ymdrech i oruchwylio unrhyw bwnc y mae myfyrwyr yn ei ddewis, ond yn yr achos prin nad ydy’r Ysgol â’r gallu i oruchwylio pwnc, yna gofynir i fyfyrwyr ddewis pwnc arall.

Dim ond myfyrwyr sydd eisiau casglu data yn ymwneud â phlant neu oedolion sy’n agored i niwed sydd angen prawf DBS (gwelwch isod).”

Assessment Criteria

threshold

C:
Gall y myfyriwr ddangos y lefel isaf dderbyniol o ddealltwriaeth o'r maes y maent wedi dewis ymchwilio iddo; ac wedi cyrraedd y safon isaf sy’n dderbyniol yn yr holl ddeilliannau dysgu. Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o beth astudiaeth gefndir o ffynonellau, gwybodaeth am y fethodoleg a ddefnyddiwyd, y gallu i ddehongli data a dod i gasgliadau, a bod yn berthnasol i'r testun ymchwil a ddewiswyd. Rhaid ceisio cael cyn lleied o wallau sillafu, gramadeg ac atalnodi ag sy'n bosib, fel y gellir deall y traethawd hir yn rhwydd.

excellent

A:
Mae'r myfyriwr wedi dangos dealltwriaeth drylwyr o'r maes y maent wedi dewis ymchwilio iddo, o ran cynnwys a theori. Rhaid i'r data ac/neu adolygiad llenyddiaeth gael eu gwerthuso'n feirniadol ac yn fanwl, mewn dull rhesymegol. Rhaid i'r astudiaeth ddangos tystiolaeth o allu defnyddio cysyniadau'n glir a chywir, a dangos tystiolaeth o feddwl yn feirniadol, dadl glir a rhesymegol, a dangos medrusrwydd o ran cyfathrebu, heb unrhyw ddeunydd amherthnasol a gwallau sillafu, gramadeg ac atalnodi. Rhaid i'r ymchwil ddangos gwreiddioldeb o ran eglurhad a dealltwriaeth; dylai syniadau'r awdur ei hun fod yn gwbl amlwg.
Rhaid i'r ymchwil ddangos fframwaith clir lle mae pob cam dilynol wedi’i gysylltu’n fanwl ac mewn modd synhwyrol ac y dywedir yn fanwl wrth y darllenydd pam y mae’r rhannau hyn yn berthnasol i’r astudiaeth.
Rhaid i'r ymchwil ddangos tystiolaeth glir o ddarllen ffynonellau gwreiddiol yn helaeth. Bydd myfyrwyr wedi cyrraedd safon ragorol o ddealltwriaeth ac/neu wybodaeth yn yr holl ddeilliannau dysgu.

good

B:
Rhaid i'r data ac/neu adolygiad llenyddiaeth gael ei gasglu, ei drefnu a'i ddadansoddi â gofal. Ni ddylai gynnwys camddealltwriaeth a gwallau o ran cynnwys na deunydd amherthnasol, a heb lawer o wallau sillafu, gramadeg ac atalnodi. Rhaid dangos gwerthfawrogiad o rai o'r problemau dan sylw wrth gasglu data a/neu baratoi adolygiad o lenyddiaeth. Rhaid i'r ateb ddangos safon well na'r cyffredin o wybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o astudiaeth gefndir o amrywiaeth o ffynonellau gwreiddiol.
Rhaid i honiadau gael eu cefnogi gan gyfeiriad at theori ac/neu ymchwil empirig. Rhaid i'r ateb ddangos tystiolaeth o feddwl dadansoddol, a chynnwys fframwaith rhesymegol y cedwir ato ar y cyfan; rhaid i gysylltiadau rhwng rhannau dilynol fod yn hawdd eu dilyn ar y cyfan.
Bydd myfyrwyr wedi cyrraedd safon well na’r cyffredin o ddealltwriaeth ac/neu wybodaeth yn yr holl ddeilliannau dysgu.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr yn gallu cyflwyno’r ymchwil a wnaed ar ffurf traethawd hir ysgrifenedig, gan gynhyrchu a chynnal dadl soffistigedig ac estynedig yn ysgrifenedig, yn unol â safonau llym, gan gydymffurfio â chonfensiynau cyflwyno gwaith ym maes ieithyddiaeth.

 2. Bydd myfyrwyr yn gallu nodi a defnyddio corff perthnasol o dystiolaeth i safon uwch, gan nodi amcanion clir sy'n briodol i draethawd hir Meistr mewn ieithyddiaeth.

 3. Bydd myfyrwyr yn datblygu a dangos lefel uchel o annibyniaeth a chyfrifoldeb wrth gynllunio a chyflawni’r ymchwil.

 4. Bydd myfyrwyr yn dangos tystiolaeth o ystyried gwahanol ddulliau methodolegol mewn modd soffistigedig, a gallu gwerthuso a defnyddio'r dulliau hyn drwy fabwysiadu ac addasu'r dulliau angenrheidiol sy'n addas i'r testun yr ymchwilir iddo.

 5. Bydd myfyrwyr yn datblygu annibyniaeth barn gynyddol, a dangos y gallu i ddadansoddi’n feirniadol, barnu a dod i gasgliadau.

 6. Bydd myfyrwyr yn gallu nodi cyfyngiadau’r astudiaeth.

 7. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth fanwl iawn yn y maes/pwnc priodol sydd i’w archwilio, a’i dangos trwy ddefnyddio llenyddiaeth mewn modd hyderus a beirniadol drwy adfyfyrio ar nifer o weithiau ymchwil ysgrifenedig mewn modd priodol a thrwyadl, a gallu amddiffyn yr ymchwil mewn modd damcaniaethol a rhesymegol.

 8. Bydd myfyrwyr yn gallu ffurfio a chyflawni project ymchwil academaidd sylweddol soffistigedig ac estynedig, a hynny i safon uwch, er mwyn ymchwilio i'r cwestiwn ymchwil a nodwyd.

 9. Bydd myfyrwyr yn dangos gallu soffistigedig i ystyried materion a chyfyngiadau moesegol, a byddant yn gwybod sut i ymarfer hyn wrth gynllunio a chyflawni’r astudiaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir (20000 o eiriau) 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Pennir goruchwyliwr traethawd hir i fyfyrwyr, a fydd yn darparu wyth o gyfarfodydd goruchwyliol un-i-un am hanner awr yr un (bob tua phythefnos yn fras drwy gydol yr haf). Lle bo'n bosib, cynhelir y rhain wyneb yn wyneb, ond gellir eu cynnal ar-lein o bryd i'w gilydd. Yn y cyfarfod cyntaf, gosodir amserlen o gyfarfodydd i ddod, yn ogystal â chynllun ar gyfer ymgymryd â'r project ymchwil, a'i gwblhau. Bydd y goruchwyliwr yn rhoi cefnogaeth ar sail unigol i helpu myfyrwyr i ddod yn hunan-feirniadol yn briodol a chefnogi eu hannibyniaeth gynyddol fel ymchwilwyr. Caiff goruchwylwyr eu pennu ar sail arbenigedd perthnasol, ond bydd myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau bod eu gwaith yn ymdrin â'r maes priodol. Bydd goruchwylwyr yn herio rhagdybiaethau ac yn ymestyn syniadau myfyrwyr i'r eithaf, ond byddant hefyd yn darparu arbenigedd ymchwil a chanllawiau gweithdrefnol. Bydd goruchwylwyr hefyd yn rhoi sylwadau ar un drafft o'r traethawd hir, naill ai'n llawn neu fel y cwblheir rhannau/penodau.

4
Individual Project

Bydd myfyrwyr yn ymwneud ag ymchwil unigol breifat (dan gyfarwyddyd ei oruchwyliwr) ac ysgrifennu am hyn wedyn i gynhyrchu eu traethawd hir.

596

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Research skills - students will be able to undertake advanced independent research, involving formulating a research question, identifying and deploying appropriate linguistic methodology (theoretical or empirical), data collection techniques (experimental or field-based), as well as the selection and application of appropriate theoretical frameworks in order to adequately analyse and interpret data.
 • Writing & scholarly conventions - students will be able to present data, argumentation, findings and references in written form in keeping with the conventions current in language science and English language studies to an advanced standard.
 • Analysis & interpretation skills - students will be able to analyse and interpret data accurately and to draw appropriate conclusions based on the application of appropriate analytic and theoretical frameworks available in linguistics and English language studies.
 • Problem solving - students will be able to evidence sophisticated problem-solving skills in formulating problems (factual, empirical, theoretical) in precise terms, identifying key issues, and developing the confidence to address challenging problems using a variety of different approaches
 • Evaluation & reflection - students will be able to critically evaluate to an advanced standard a particular position, viewpoint or argument in relation to a specific area of investigation. They will be able to reflect on the efficacy of a particular approach, practice or performance, and moderate these as a consequence in order to achieve specific goals.
 • Independent investigation - students will develop the ability to plan, design and execute a highly original and significant piece of research or inquiry, either independently or as a member of a team in order to discover a specific solution to an outstanding issue or question through searching out and synthesising written, visual and oral information. Students will also develop skills of independent investigation, including interacting with peers and participants/informants.
 • Personal organisation - students will develop the ability to undertake self-directed study and learning with appropriate time-management
 • Information technology - students will develop the ability to use computing and IT skills in order to find, store, interpret and present information, to produce a range of electronic documents and to use software confidently
 • Effective communication - students will develop the ability to communicate effectively, appropriately and confidently, in a range of contexts, to different audience types, and making use of a range of supporting materials
 • Awareness of and appreciation for linguistic and cultural differences - students will develop an awareness of and an appreciation for the range and nature of linguistic and cultural diversity.
 • Proficiency in the use of English in reading, writing, speaking and/or listening - students will demonstrate proficiency in their ability to use and understand English in a range of different contexts and via different media.
 • Knowledge of EFL (English as a Foreign Language) theory and practice - students will demonstrate familiarity with core terms, issues, principles, aspects and best practices related to the teaching of English as a foreign language.
 • Knowledge of linguistic theory and application - students will demonstrate a detailed knowledge of terms, issues, principles, aspects and best practices related to the study of human language and linguistics.
 • Understanding of the nature and organisation of language - students will demonstrate detailed knowledge of observations and findings relating to various aspects of linguistic phenomena and organization.
 • Understanding the nature of commonalities and differences across languages - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to universals and diversity exhibited by and across languages.
 • Knowledge of the relationship between language and society, culture, and/or embodied experience - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to the complex interdependent relationship between language, society culture and/or embodied experience.
 • Knowledge of the relationship between language and mind/brain - students will demonstrate detailed knowledge of phenomena and findings relating to the complex interdependent relationship between language and mind/brain.
 • Understanding of the nature of bi/multilingualism - students will demonstrate familiarity with phenomena and findings relating to the nature of bilingual and multilingual individuals and communities.
 • Knowledge of the nature of language origins, change and use - students will demonstrate detailed knowledge phenomena and findings relating to the nature of language origins, the way language changes, and factors involved in and affecting language use.

Resources

Resource implications for students

Bydd Myfyrwyr angen prawf DBS yn atebol am ei dalu o eu hunain.

Reading list

Wneith ddarllen perthnasol amrywio am bob myfyriwr achos y amrywiaeth pwnc bod ymchwilio. Wneith goruchwyliwr helpu myfyrwyr i adnabod llenyddiaeth perthnasol.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: