Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCS-2007:
Theori Gymdeithasegol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Cynog Prys

Overall aims and purpose

Cyflwyniad i wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol; Ystyried gwaith Durkeim a Marx; Trafod twf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth a rheolaeth gymdeithasol; Ystyried theori ffeministaidd; Edrych ar ffeministiaeth ryddfrydol a radical; Ystyried beirniadaeth ffeministiaid o theori gymdeithasegol glasurol.

Course content

Ceir cyflwyniad i wreiddiau theori gymdeithasegol glasurol, gan gychwyn gydag ystyriaeth o syniadau meddylwyr yr Aroleuad a sut maent yn parhau'n ddylanwadol hyd heddiw. Ystyrir yn arbennig gyfraniad Emile Durkheim a Karl Marx at ddatblygiad theori gymdeithasegol. Ystyrir eu cyfraniad at ein dealltwriaeth o dwf cyfalafiaeth, theori gwrthdaro, biwrocratiaeth, ffwythiannaeth, a rheolaeth gymdeithasol. Yna edrychir ar gorff o waith sy'n feirniadol o theori glasurol, sef theori ffeministiaeth. Gwelir sut mae syniadaeth yn y maes hwn wedi datblygu'n hanesyddol hyd at y sefyllfa gyfoes. Mae theori ffemiistiaeth yn cynnwys ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol ac athronyddol, o ffeministiaeth ryddfrydol sy'n canolbwyntio ar greu newid yn amodau byw'r ferch unigol, hyd at y ffeminstiaid radical sydd am weld y sefyllfa gymdeithasol bresennol yn cael ei gwyrdroi'n llwyr. Maes astudiaeth ffeministiaid Marcsaidd-sosialaidd yw cyfalafiaeth a phatriarchaeth, ac ystyrir beirniadaeth y ffeministiaid hyn ar theori gymdeithasegol glasurol.

Assessment Criteria

threshold

Er mwyn llwyddo yn y modiwl hwn, bydd disgwyl i'r myfyrwyr gyflawni'r deilliannau ar y lefel sylfaenol h.y. bydd gofyn iddynt ddangos ymwybyddiaeth o brif weithiau theori glasurol a ffeministiaeth a'r prif gysyniadau perthnasol, bod yn ymwybodol o'r dylanwadau a fu ar eu syniadau.

good

Bydd myfyrwyr da yn gallu dangos dealltwriaeth a barn aeddfed, yn gallu weld y cyswllt rhwng theoriau ac ymarfer cymdeithasol, ac yn gallu cyfeirio at weithiau ac enghreifftiau perthnasol.

excellent

Bydd myfyrwyr rhagorol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn ddansoddol a beirniadol, ac yn gallu cymhwyso'r theoriau at sefyllfaeoedd cymdeithasol penodol.

Learning outcomes

  1. Deall ac egluro gwreiddiau modelau a thraddodiadau cymdeithaseg.

  2. Defnyddio cysyniadau cymdeithasegol i ddadansoddi cymdeithas gyfoes.

  3. Deall cryfderau a gwendidau gwahanol fodelau a theoriau.

  4. Dangos cynnydd mewn dealltwriaeth o dystiolaeth gymdeithasegol.

  5. Gallu cymhwyso theoriau at wahanol sefyllfaeoedd cymdeithasol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd Theori Gymdeithasol 50
EXAM Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Byddwn yn cyfarfod am 2 awr bob wythnos ar gyfer darlith a seminar. Bydd gwaith darllen yn cael ei osod ar gyfer pob seminar ac mae disgwyl i bawb ddarllen y deunydd a pharatoi yn drylwyr ar gyfer trafod y gwaith.

200
 

Bydd gan fyfyrwyr amgylchedd dysgu hyblyg, i gynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd (Meincnod 6.2).

 
 

Bydd myfyrwyr yn cael amrywiaeth o fformatau dysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, gweithio┬┐n annibynnol, a dysgu hyblyg Blackboard (Meincnod 6.3.).

 
 

Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau fel gwrnado, cymryd nodiadau a myfyrio ar gynnwys mewn darlithoedd (Meincnod 6.4.).

 
 

Bydd seminarau a gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog (Meincnod 6.5.)

 

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: