Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCW-4016:
Adolygiad Llenyddiaeth

Module Facts

Run by School of Health Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mrs Gwenan Prysor

Overall aims and purpose

Rhoi hyfforddiant ar lefel ôl-radd mewn ymchwil empirig a llenyddiaeth sy'n seiliedig yng nghyd-destun gwaith cymdeithasol. Nod y modiwl yw arwain a chefnogi myfyrwyr drwy'r broses o ddatblygu cwestiwn ymchwil, llenyddiaeth, chwilio, gwerthuso a dadansoddi llenyddiaeth er mwyn datblygu dull cynhwysfawr a systematig i'r adolygiad. Mae adolygiad llenyddiaeth yn astudiaeth gynhwysfawr ac yn dehongli llenyddiaeth sy'n berthnasol i bwnc penodol. (Aveyard 2010)

Course content

 • Creu adolygiad llenyddiaeth ar gyfer traethawd hir gwaith cymdeithasol. Cyflwyniad i bwysigrwydd cynnal adolygiadau llenyddiaeth, y gwahanol fathau o adolygiadau o lenyddiaeth sy'n bodoli a'r hyn sy'n gwneud adolygiad llenyddiaeth yn wahanol i fathau eraill o ymchwil ac ysgrifennu academaidd.
 • Datblygu cwestiwn ymchwil. Trafod pwysigrwydd datblygu cwestiwn ymchwil priodol ar gyfer yr adolygiad llenyddiaeth. Mae'r cwestiwn ymchwil yn mynegi pwrpas yr adolygiad ac yn sicrhau bod yr adolygiad yn canolbwyntio'n benodol yn hytrach na thrafodaeth gyffredinol o bwnc penodol. Rhoddir canllaw gam wrth gam i ddatblygu cwestiwn.
 • Pa lenyddiaeth sydd yn berthnasol i’r adolygiad? Dadansoddi sawl math gwahanol o ymchwil a llenyddiaeth arall y deuir ar eu traws wrth ymgymryd ag adolygiad o lenyddiaeth.
 • Chwilio am lenyddiaeth. Trafod sut i ddatblygu a diffinio strategaeth chwilio eglur. Rhoddir pwyslais i ddatgan meini prawf cynhwysiant ac allgau clir ar gyfer y llenyddiaeth. Mae hyn yn sicrhau bod y chwilio am lenyddiaeth yn ymwneud yn benodol â'r cwestiwn astudio. Ni ddylid cynnwys llenyddiaeth amherthnasol - er ei fod efallai yn ddiddorol, rhag colli golwg ar ffocws yr adolygiad.
 • Gwerthuso llenyddiaeth yn feirniadol. Trafod y broses o werthuso’r llenyddiaeth yn feirniadol. Mae offer priodol ar gyfer dadansoddi a gwerthuso’r llenyddiaeth yn cael eu nodi a'u trafod.
 • Aralleirio’r canfyddiadau.Trafod gwahanol ddulliau o gymharu â chyferbynnu llenyddiaeth.
 • Trafodaeth ar ganfyddiadau a gwneud argymhellion. Mae casgliadau ac argymhellion priodol yn cael eu trafod. Mae'n hanfodol y gall casgliadau ac argymhellion gael eu gweld yn deillio’n uniongyrchol o ganlyniadau'r adolygiad llenyddiaeth, yn hytrach nag o unrhyw syniadau rhagdybied.
 • Cyflwyno’r adolygiad llenyddiaeth. Trafod pwysigrwydd cyfeiriadaeth briodol a manwl ac yn academaidd gywir drwy gydol y broses o ysgrifennu adolygiad llenyddiaeth.

Aveyard, H. (2010) Doing a Literature Review in Health, edited by Helen Aveyard, McGraw-Hill Education, ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/bangor/detail.action?docID=332661.

Assessment Criteria

threshold

(C) 1. Yr ateb yn canolbwyntio i raddau helaeth ar y dasg / cwestiwn, ond hefyd yn cynnwys rhywfaint o ddeunydd amherthnasol 2. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rhan fwyaf o’r maes / prif egwyddorion, ond rhai bylchau
3. Rhywfaint o annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun i’w weld 4. Disgrifiadol / cyfyng o ran gwreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu cyfyng i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau 5. Yr ateb wedi’i seilio yn helaeth ar y deunydd a gafwyd o’r darlithoedd gyda thystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol
6. Tueddol o gyflwyno dadleuon / honiadau heb dystiolaeth gefnogol neu resymeg 7. Rhywfaint o dystiolaeth o’r gallu i adlewyrchu’n feirniadol 8. Rhywfaint o wybodaeth a dealltwriaeth o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru 9. Lefel dderbyniol / anghyson o integreiddiad o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith 10. Tueddiad i ddod at ymarfer mewn modd disgrifiadol yn hytrach na chymhwyso syniadau yn feirniadol (pan fo’r gofyn) 11. Cysylltiad cyfyngedig gyda modiwlau eraill o fewn y rhaglen 12. Strwythur ymhlyg: yn aml yn dibynnu ar y darllenydd i ffurfio cysylltiadau rhwng gwahanol rannau 13. Rhywfaint o wallau ffeithiol 14. Cyflwynwyd i safon broffesiynol dderbyniol ond yn cynnwys rhai camgymeriadau cyfathrebu 15. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi priodol i lefel dderbyniol

excellent

(A) 1. Pob agwedd o’r dasg / cwestiwn yn cael ei ateb, heb ddeunydd amherthnasol 2. Tystiolaeth gref o wybodaeth fanwl a dealltwriaeth drwyadl o'r maes 3. Annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg drwyddo draw 4. Cynnwys elfennau arwyddocaol o wreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu clir i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau 5. Integreiddiad trylwyr a mewnwelediad llawn deallusrwydd o ddeunydd sydd o amrywiaeth eang a pherthnasol, gan fynd y tu hwnt i’r wybodaeth a gafwyd o’r darlithoedd 6. Yn cynnwys dadleuon sydd wedi’u cynnal a’u cyflwyno yn rhesymegol gyda phob cam yn dilyn ac yn cael ei gysylltu ‘n glir i’r dasg / cwestiwn a osodwyd 7. Gwerthusiad beirniadol a rhesymegol o’r deunydd 8. Gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru 9. Integreiddiad clir a chyson o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith 10. Gallu cyson i gymhwyso syniadau i sefyllfaoedd ymarfer (pan fo’r gofyn) 11. Yn gwneud cysylltiadau perthnasol â modiwlau eraill o fewn y rhaglen 12. Wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n effeithiol heb wyro oddiar y dasg 13. Dim gwallau ffeithiol 14. Cyflwynwyd i safon broffesiynol uchel iawn ac wedi’i gyfleu’n gywir iawn 15. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi priodol

good

(B) 1. Yn ateb y mwyafrif o agweddau’r dasg / cwestiwn / aseiniad yn cael ei ateb, dim deunydd amherthnasol 2. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth gref o’r rhan fwyaf o’r maes gydag ond ychydig o fylchau 3. Annibyniaeth meddwl y myfyriwr ei hun i’w weld 4. Cynnwys elfennau o wreiddioldeb wrth ddehongli a dadansoddi, ac yn dangos gallu i adnabod, datblygu a chyflwyno cysylltiadau newydd rhwng pynciau 5. Integreiddiad o ddeunydd amrywiol a pherthnasol, gyda thystiolaeth o ddarllen ac astudio y tu hwnt i’r wybodaeth a gafwyd o’r darlithoedd 6. Yn cynnwys dadleuon / honiadau sydd wedi’u cynnal a’u cyflwyno yn rhesymegol gyda’r cysylltiad rhwng rhannau dilynol sy’n hawdd i’w dilyn 7. Gwerthusiad beirniadol a rhesymegol o’r deunydd 8. Gwybodaeth a dealltwriaeth o brif ddadleuon a chysyniadau allweddol o fewn gwaith cymdeithasol, yn cynnwys y cyd-destun polisi, deddfwriaethol ac economaidd o weithio yng Nghymru 9. Integreiddiad cymwys o sylfaen werthoedd gwaith cymdeithasol, gwerthoedd gwrth-wahaniaethol a gwrth-ormesol sy'n treiddio drwy’r gwaith 10. Lefel dda o gymhwyso syniadau i sefyllfaoedd ymarfer (pan fo’r gofyn) 11. Yn gwneud rhai cysylltiadau perthnasol â modiwlau eraill o fewn y rhaglen 12. Wedi ei gynllunio a’i strwythuro’n dda ac yn canolbwyntio ar y dasg 13. Dim llawer o wallau ffeithiol 14. Cyflwynwyd i safon broffesiynol dda gyda’r rhan fwyaf wedi’i gyfleu’n gywir 15. Cefnogi syniadau drwy gyfiawnhad damcaniaethol, ymchwil a chyfeirnodi sydd gan fwyaf yn gywir

Learning outcomes

 1. Datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r wybodaeth sydd a’r gael a’r ymchwil blaenorol yn y maes ddewiswyd ar gyfer y prosiect ymchwil

 2. Gwerthuso'r broses ymchwil yn feirniadol, yn enwedig yr her o ddatblygu cwestiwn ymchwil, y broses o adnabod llenyddiaeth berthnasol a'r dulliau casglu a dadansoddi data a ddefnyddiwyd.

 3. Myfyrio'n feirniadol ar faterion allweddol sy'n gallu codi wrth gynnal yr adolygiad llenyddiaeth e.e. materion moesegol.

 4. Asesu'n feirniadol bwysigrwydd dilysrwydd, dibynadwyedd a gwrthrychedd wrth gynnal yr adolygiad llenyddiaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ADOLYGIAD LLENYDDOL I'R TRAETHAWD HIR 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops 6
Individual Project 76
Workshop 12
Seminar 6

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Resources

Reading list

Bydd deunydd darllen allweddol yn cael ei drafod yn y sesiynau dysgu

Aveyard, H. (2014) Doing a literature review in health and social care - a practical guide 3rd edtition. London, Open University Press. Becker, S. Bryman, A. and Ferguson, H. (2012). Understanding research for social policy and social work. Bristol, Policy Press. Coughlan,M.Cronin, P. & Ryan, F. (2013) Doing a Literature Review in Nursing, Health and Social Care. London, Sage Publications Limited. Carey, M (2009) The Social Work Dissertation, Using Small-Scale Qualitative Methodology. London, Open University Press. David, S. and Sutton, C (2011) Social Research – An Introduction. 2nd Edition. London, Sage. Flanagan, S. and Hancock, B. (2010) Reaching the hard to reach - lessons learned from the VCS (voluntary and community Sector). A qualitative study. BMC Health Services Research 2010, 10:92 doi:10.1186/1472-6963-10-92. Kiteley, R. and Stogdon, C. (2014) Literature Reviews in Social Work. London, Sage. Kvale, S. (2008) Doing Interviews. London, Sage Publications. Hart, C. (2012) Doing a Literature Search. London, Sage Publications Limited. Hart, C (2014) Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. London , Sage Publications Limited Holloway, I. and Freshwater, D. (2007) Vulnerable storytelling: narrative research in nursing. Journal of Research in Nursing, 12, 703-711. McLaughlin, H. (2012) Understanding Social Work Research. Second Edition. London, Sage. Nutley, S.M., Walter, I. and Davies, HTO (2007) Using Evidence – How Research Can Inform Public Services. Bristol, Policy Press. Ridley, D (2012) The Literature Review: A Step-By-Step Guide For Students (Sage Study Skills Series) 2nd edition. London, Sage Publications Limited Shaw, I., Briar Lawson, Orme, J. and Ruckdeschel Eds. (2010) The Sage Handbook of Social Work Research. London, Sage. Sterier, R. (2007) Anti-Oppressive Research in Social work: A Preliminary Definition, British Journal of Social Work 37 857-871.

Journals • British Journal of Social Work • International Journal of Social Research • Journal of Evidence Based Social Work • Journal of Mixed Methods Research • Journal of Social Research and Policy • Qualitative Research • Qualitative Social Work: Research and Practice • Research on Social Work Practice • Social Research: An International Quarterly

Websites/resources www.ccw.org.uk (Gofal Cymdeithasol Cymru) www.ccinform.co.uk www.plantyngnghymru.org.uk www.scie-socialcareonline.org.uk (Social Care Online –Previously ELSC) www.rip.org.uk/evidencebank (Research in Practice -Evidence Bank (research reviews –every child matters) www.ripfa.org.uk (Research in Practice for Adults) www.intute.ac.uk www.practicebasedevidence.com (mental health) www.evidencenetwork.org (ESRC's UK Centre for Evidence Based Policy and www.infed.org www.basw.co.uk www.oup.co. uk/social (abstracts form British Journal of Social Work) www.ccw.org.uk (Gofal Cymdeithasol Cymru) www.jrf.org.uk (Joseph Rowntree Foundation) www.ssrg.org.uk (Social Services Research Group) www.the-sra.org.uk (The Social Research Association) www.invo.org.uk (Involve)