Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-3038:
Plant ag Anawsterau Cyfathrebu

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Marguerite Hoerger

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i effaith y mathau gwahanol o Anawsterau Cyfathrebu ar blant a phobl ifanc. Bydd yn trafod goblygiadau Oediad Iaith, Anhwylder Iaith ac Awtistiaeth ar ryngweithiad cymdeithasol a datblygiad ymddygiad emosiynol plant a phobl ifanc yng nghyd destun cylch y cartref, yr ysgol a’r gymdeithas y maent yn rhan ohoni. Trwy ddefnydd o ymchwil gyfredol, theorїau, profiadau personol a thrafodaeth grŵp, bydd effaith anawsterau iaith a chyfathrebu plant a phobl ifanc ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol yn cael ei ddadansoddi. Bydd y modiwl yn pwyso a mesur effeithiolrwydd strategaethau ymyrraeth a chefnogaeth asiantaethau rhyng-ddisgyblaethol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth beirniadol myfyrwyr o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu, a dadansoddi effaith y cyflyrau hyn ar sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc trwy ymdriniaeth o:

• Beth yw Cyfathrebu a chylch datblygiad iaith plentyn? • Fathau o Anawsterau Iaith a Chyfathrebu. • Beth mae’r Côd Ymarfer Anghenion Arbennig, dogfennaeth statudol ac ymchwil yn ei ddweud?

• Rol rhieni a gofalwyr yr unigolion ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.

• Oblygiadau’r rhwystredigaeth ar blant a phobl ifanc, megis problemau ymddygiadol ac emosiynol.

• Rwydwaith gefnogi broffesiynol ag asiantaethau gwirfoddol • Raglenni ymyrraeth a strategaethau cefnogi i ymateb i anghenion unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+ Dealltwriaeth boddhaol o’r prif ddamcaniaethau ynglŷn ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu ynghyd a’r gallu i drafod yn lled beirniadol oblygiadau tymor byr a thymor hir yr anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc o fewn cylch eu cymdeithas. Dealltwriaeth sylfaenol a gwerthusiad beirniadol o ddogfennaeth a threfn statudol yn y maes yn cynnwys yr ymyrraeth aml-asiantaethol a’r strategaethau a ddefnyddir i gefnogi unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.

good

C- i C+ Dealltwriaeth sylweddol o’r prif ddamcaniaethau ynglŷn ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu ynghyd a’r gallu i drafod yn feirniadol oblygiadau tymor byr a thymor hir yr anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc o fewn cylch eu cymdeithas. Dealltwriaeth da a gwerthusiad beirniadol o ddogfennaeth a threfn statudol yn y maes yn cynnwys yr ymyrraeth aml-asiantaethol a’r strategaethau a ddefnyddir i gefnogi unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.

excellent

A- i A* Dealltwriaeth gynhwysfawr o’r prif ddamcaniaethau ynglŷn ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu ynghyd a’r gallu i drafod yn feirniadol mewn dyfnder oblygiadau tymor byr a thymor hir yr anawsterau ar ddatblygiad plant a phobl ifanc o fewn cylch eu cymdeithas. Dealltwriaeth ragorol a gwerthusiad beirniadol o ddogfennaeth a threfn statudol yn y maes yn cynnwys yr ymyrraeth aml-asiantaethol a’r strategaethau a ddefnyddir i gefnogi unigolion ifanc sydd ag Anawsterau Iaith a Chyfathrebu.

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu a’u goblygiadau ar blant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

 2. Dangos dealltwriaeth feirniadol o effaith anawsterau iaith ag Anhwylderau Spectrwm Awtistiaeth ar ymddygiad cymdeithasol ag emosiynol plant a phobl ifanc, a goblygiadau hyn ar eu datblygiad o fewn teulu a’r gymdeithas.

 3. Dadansoddi y dulliau o adnabod, ymateb a chefnogi anghenion plant a phobl ifanc gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu.

 4. Gwerthuso, trafod a adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu bersonol a’u perthnasu i’w barn a’u syniadau am blant a phobl ifanc gydag anawsterau iaith a chyfathrebu a’u heffeithiau ar eu datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

 5. Gwerthuso’n feirniadol yr ymchwil a theorïau am anawsterau iaith ag Anhwylderau Spectrwm Awtistiaeth.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Dadansoddiad beirniadol o ymyrraethau i blant gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu 30
ESSAY Disgrifiad cynhwysfawr o anhwylder cymdeithasol a chyfathrebu 50
ESSAY Traethawd byr ar achoseg a diagnosis plentyn gydag anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd rhyngweithiol: 25.5 awr (17 @ 1.5 awr).

25
Tutorial

Chwe tutorial awr a hanner

9
Private study

Astudiaeth Personol (166 awr)

166

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Optional in courses: