Module SCH-3010:
Y Corff Caeth

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Myfanwy Davies

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ystyried beth yw natur ymgorfforiad (embodiment) a sut mae strwythurau a chredoau (megis normau ynglŷn â phrynwriaeth neu gender) yn effeithio ar ein profiadau o ymgorfforiad - a mwynhad yn benodol. Os ydy’n profiad o’n cyrff wedi llunio’n gymdeithasol, beth yw arwyddocâd bod yn gaeth i sylwedd neu ymddygiad? Gan gymryd bod caethineb yn arfer cymdeithasol, byddwn yn archwilio ystyr ac arwyddocâd yr ymddygiad o safbwynt y sawl sydd yn gaeth. Bydd yna gyfleoedd i ddefnyddio modelau damcaniaethol i archwilio sut mae dewisiadau gall arwain at gaethineb wedi eu cyfyngu gan leoliad cymdeithasol yr unigolyn a’u cyfryngu gan arferion cymdeithasol ehangach o ran creu ac arddel hunaniaeth hyfyw.

Course content

Cyflwynir cysyniad ymgorfforiad (embodiment) a pherthynas ymgorfforiad a lleoliad cymdeithasol. Rhoddir ystyriaeth benodol i berthynas ymgorfforiad a benyweidd-dra o fewn y rhaniad corff/meddwl fel modd o gyflwyno dysmorffia’r corff ac ystod o gaethinebau sydd yn ymwneud â rheoli delweddau o’r corff. Defnyddir adnoddau ethnograffig gan gynnwys delweddau gweledol i ddeall ystyr ac arferion byw pobl sydd yn gaeth i sylweddau megis heroin, crack ac alcohol. Byddwn yn ystyried dealltwriaeth o greu hunaniaeth fel prosiect ac fel perfformiad mewn perthynas â chaethineb at y we. Byddwn hefyd yn ystyried rôl gwarthnod (stigma) o ran sefydlu caethineb - a hefyd fel rhan o adferiad.

Ble bynnag mae’n bosib, defnyddir dyfyniadau, hanesion a delweddau y cyflwynwyd o fewn gwaith ymchwil diweddar i ddeall y profiad o gaethineb yn y modd mwyaf uniongyrchol. Trwy hyn, anogir myfyrwyr i ddatblygu agwedd anfeirniadol at gaethinebau fel sylfaen i ddealltwriaeth gymdeithasegol gofalus.

Assessment Criteria

excellent

Rhagorol:- • Dangos dull ymatblyg o deimlo empathi â natur anabledd, rhywioldeb, diwylliant, hunaniaeth, stigma a salwch meddyliol - a dealltwriaeth ohonynt - wrth lunio disgwrs ar gaethiwed a chymdeithas; • Cyflwyno gwybodaeth ymarferol gadarn am un neu fwy cysyniad cymdeithasegol soffistigedig, megis habitus, ethnomethodoleg, ffenomenoleg, wrth ddadansoddi natur gymdeithasol caethiwed;
• Defnyddio ystod o ffynonellau ansoddol i ddisgrifio profiadau bywyd unigolion gyda sawl caethiwed cymhleth, difrifol a pharhaus, a rhoi sylwadau arnynt.

threshold

Trothwy:- • Cymhwyso gwybodaeth flaenorol o theori gymdeithasegol i ymchwilio i gaethiwed; • Nodi cyfraniad dull neilltuol at yr astudiaeth o gyrff caeth mewn cymdeithas, gan ddangos ymwybyddiaeth feirniadol o theorïau cymdeithasegol allweddol am y corff; • Cyfathrebu dadl yn glir trwy gyfrwng traethawd, gan wneud defnydd o safonau cyfeirio priodol a defnyddio ystod o ffynonellau amrywiol ac ysgolheigaidd i gefnogi'r drafodaeth.

good

Da:- • Gwerthuso'n feirniadol rôl newidynnau cymdeithasol yn nadansoddiad caethiwed, gan nodi patrymau grym sy'n gynhenid o fewn perthnasoedd rôl gweledol; • Dewis cysyniad neu theori allweddol a'i gymhwyso i ddadansoddi caethiwed gyfoes yn feirniadol, gan ddefnyddio ei safbwynt damcaniaethol i gynnig dadansoddiad beirniadol o'r pwnc; • Dangos ystod eang a dwfn o ddarllen wrth gyflwyno syniadau gwybodus am natur caethiwed o safbwyntiau corff-cymdeithas;

Learning outcomes

 1. Defnyddio persbectif damcaniaethol cymdeithasegol priodol i ddisgrifio'r berthynas rhwng corff caeth a'r gymdeithas ehangach.

 2. Nodi a gwerthuso sut y caiff cyrff cymdeithasol eu llywodraethu, eu rheoleiddio a'u disgyblu gan gysyniad bio-bŵer.

 3. Gwerthuso'n feirniadol y prif ddulliau cysyniadol sy'n ymdrin â chaethiwed a'u dylanwad ar bolisïau ac agweddau tuag at unigolion caeth mewn cymdeithas.

 4. Dangos dealltwriaeth o’r modd y mae astudiaethau yn ymwneud â'r corff wedi cael eu cynnwys mewn dadansoddiad cymdeithasegol, yng nghyd-destunau iechyd a throseddeg.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd - 3,000 o eiriau 70
ORAL Cyflwyniad llafar

I'w cadarnhau

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Gosodir darn o waith darllen a chwestiynau sydd yn cyd-fynd a'r ddarlith bob wythnos. Anogir trafodaeth grwp a gosidir tasgau dosbarth ar sail y gwaith fel. (Ni fydd seminar yn ystod wythnos 1 ond cynhelir seminar ychwanegol yn wythnos 11).

11
Lecture

Sesiynau cyfun Darlith/Seminar: 2 awr yr wythnos am 11 wythnos = 22 awr.

11
Private study 178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Courses including this module

Optional in courses: