Module VPC-2202:
Moeseg Gymhwysol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Eryl W Davies

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl yw edrych ar berthnasedd moeseg i ddadleuon yn ymwneud â materion dadleuol mewn cymdeithas gyfoes. Gwneir hyn mewn perthynas â rhai o'r materion canlynol: cyfrifoldeb dros liniaru tlodi yn y byd; gofal cyfrifol dros yr amgylchedd; problemau'n ymwneud ag ewthanasia; mater erthylu a hawliau merched; a chyfiawnhad dros ryfel. Diben hyn fydd galluogi myfyrwyr i edrych ar wahanol ochrau'r dadleuon ym mhob achos a dod i'w casgliadau eu hunain yn y diwedd.

Course content

Bydd y modiwl yn dechrau gydag amlinelliad byr o'r gwahanol sialensiau moesegol sy'n wynebu cymdeithas gyfoes. Bydd wedyn yn ystyried y materion canlynol: (a) tlodi byd-eang (ai cyfrifoldeb unigolion neu lywodraethau, neu'r ddau, yw lliniaru tlodi byd-eang?); (b) y dadleuon sy'n cyfiawnhau moeseg amgylcheddol; ystyriaethau moesegol i'w hystyried yn achos ewthanasia gwirfoddol ac anwirfoddol; mater erthyliad a'r syniad o barchu bywyd dynol; rhyfel a heddwch (theori'r rhyfel cyfiawn; moeseg ac arfau niwclear etc).

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn:  Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.  Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.  Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.  Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

good

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos:  Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol. Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos:  Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:  Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.  Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.  Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau..

Learning outcomes

  1. cymryd rhan yn feirniadol mewn dadleuon a gwrth-ddadleuon yn ymwneud â materion cyfoes sy’n achosi pryder moesol
  2. cyflwyno dadleuon cydlynol, ynghyd â thystiolaeth gefnogol, mewn traethodau, arholiadau a seminarau
  3. dangos gafael ar sgiliau astudio sylfaenol, yn cynnwys y gallu i ddarllen yn feirniadol a dangos safon dderbyniol o fedrusrwydd mewn aseiniadau ysgrifenedig
  4. dangos ymwybyddiaeth o'r cymhlethdod a'r amwysedd sy'n gysylltiedig â chyflwyno dadleuon moesol yn ymwneud â materion cyfoes sy’n achosi pryder

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Darlithoedd: 2 awr yr wythnos am 9 wythnos Seminarau 2 awr yr wythnos am 2 wythnos  

Courses including this module