Coronavirus (Covid-19) Information

Module XTC-4211:
Ast Proff Addysgeg a Craidd

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

30 Credits or 15 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr Rhys Coetmor Jones

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw:

 • Galluogi myfyrio beirniadol ar reoli, trefnu, cynllunio ac asesu ystafelloedd dosbarth yn effeithiol ar gyfer addysgu a dysgu;
 • Datblygu dealltwriaeth ‘AC’ o gyd-destun, hanes ac amrywiaeth lleoliadau addysgol Cymru;
 • Datblygu dealltwriaeth AC o sut i gynllunio ar gyfer cynhwysiant, ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) a deall cyfrifoldebau statudol athrawon; i gynnwys diogelu a defnyddio llais disgyblion;
 • Dangos sut mae’r cynnwys yn cael ei baru â PTS Cymru a datblygu dealltwriaeth o sut mae hyn yn llywio datblygiad ‘AC’ wrth ddysgu Cwricwlwm Cymru;
 • Galluogi AC i nodi sut y gellir integreiddio Cymraeg pwnc-benodol i'w haddysgu;
 • Pennu lefel hyfedredd ymadael AC yn Gymraeg yn unol â meini prawf tystysgrif Cymraeg Cenedlaethol Colegau Cymru.
 • Archwilio'r defnydd effeithiol o addysgu trawsgwricwlaidd a thechnoleg ar gyfer dysgu'n ddiogel ac yn greadig

Course content

Bydd athrawon cyswllt yn archwilio:

 • Amrywiaeth o ddamcaniaethau dysgu sefydledig (e.e. Piaget, Vygotsky, Dewey, Bruner, Hattie, Dweck) sy'n rhoi'r offer dadansoddol i Athrawon Cyswllt werthuso gwerthusiad a chysyniadau addysgeg yn feirniadol yn eu cyd-destun. Archwilir dimensiynau cymdeithasol, diwylliannol, gwybyddol a seicolegol dysgu gan alluogi Athrawon Cyswllt i ddadansoddi dysgu'n effeithiol a myfyrio ar eu harfer eu hunain;
 • Mae cysyniadau rheoli ystafell ddosbarth, llywio cynllunio Athrawon Cyswllt a sicrhau eu hymarfer a’u myfyrio ar ymarfer yn seiliedig ar ymchwil, theori a thystiolaeth. Bydd natur y dystiolaeth a gwybodaeth yn cael ei ystyried gan ganiatáu i Athrawon Cyswllt werthuso effaith eu gweithredoedd ar ddysgu mewn cyd-destun;
 • Asesu a'i ystod o gymwysiadau; er enghraifft: cwestiynu effeithiol; cynllunio cwricwlwm tymor byr a thymor canolig; adrodd i rieni; tystiolaeth ymchwil ac ymholiad proffesiynol; arholiadau cyhoeddus a phrofion statudol;
 • Astudir dogfennaeth a dyluniad cwricwlwm ar lefel polisi, o safbwynt yr ymchwil ac ar lefel profiadau disgyblion er mwyn datblygu ymgysylltiad beirniadol ag arfer cyfredol, datblygiadau trawsgwricwlaidd a mentrau newydd (ee llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. );
 • Treftadaeth nodedig lleoliadau addysgol, polisi a diwylliant Cymru ac ymgysylltu’n feirniadol ac yn gydweithredol yn y modd y mae’n dylanwadu ar gyd-destunau lleol a phrofiadau disgyblion;
 • Archwilir rôl llais disgyblion yn feirniadol, gan alluogi Athrawon Cyswllt i werthfawrogi hawliau plant ac ymateb i anghenion pob dysgwr. Archwilir yr holl gysyniadau perthnasol ynghylch diogelu yn fanwl; e.e. polisïau ysgolion; diogelu ar-lein ar gyfer Athrawon Cyswllt a dysgwyr yn yr ysgol; agweddau moesegol ymchwil athrawon; amddiffyn plant; camdriniaeth a lles posibl; Bydd y dylanwadau cymdeithasol, diwylliannol, emosiynol a phersonol cymhleth ar ddysgwyr yn cael eu hastudio o safbwynt damcaniaethol a'u cymhwyso'n ymarferol, gan alluogi Athrawon Cyswllt i fynd i'r afael ag anghenion pob dysgwr yn yr ystafell ddosbarth. Archwilir syniadau tegwch yn feirniadol, gan ystyried ffactorau diwylliannol, ieithyddol, crefyddol a chymdeithasol-economaidd amrywiol;
 • Ymdrinnir ag anghenion amrywiol yr holl Athrawon Cyswllt o safbwyntiau ieithyddol, diwylliannol a pholisi. Bydd pob Athro Cyswllt yn datblygu ei ddefnydd o'r Gymraeg; o ddechreuwyr i siaradwyr rhugl sy'n dymuno gwella eu sgiliau ysgrifennu. Astudir proffiliau ieithyddol amrywiol Gogledd Cymru a chyflwynir disgwyliadau o ddefnydd Cymraeg yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru;
 • Bydd sgiliau llythrennedd personol, rhifedd a digidol pob Athro Cyswllt yn cael eu datblygu, eu cymhwyso a’u gwerthuso mewn cyd-destunau proffesiynol ac academaidd. Bydd yr holl gynnwys ac asesiadau yn datblygu sgiliau meddwl Athrawon Cyswllt, gan eu galluogi i gyfleu dadleuon a damcaniaethau cymhleth i ystod o gynulleidfaoedd.

Bydd y Pedwar Diben y meysydd cwricwlwm yn cael eu hymgorffori trwy gydol y modiwl, gan ddatblygu plant fel:

 • Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes;

 • Cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae eu rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith;

 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd;

 • Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Dulliau Ymchwil a Methodoleg

Mae dysgu sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n seiliedig ar ymchwil yn sail i gynnwys a chyflwyniad y modiwl hwn. Yn y modiwl hwn, anogir AC i werthuso ymchwil gyfredol yn feirniadol a chynnig dehongliadau gwreiddiol ar y theori ddiweddaraf a'r arfer seiliedig ar dystiolaeth sy'n sail i'r addysgeg a'r arferion ystafell ddosbarth a gwmpesir. Bydd AC yn cael eu dysgu i werthuso sbectrwm dyluniadau ymchwil yn feirniadol ac i ddefnyddio ystod eang o dechnegau ymchwil a gwerthuso'n feirniadol addasrwydd gwahanol fethodoleg a dulliau a ddefnyddir mewn lleoliadau penodol a chwestiynau penodol sy'n cael eu gyrru gan ymchwil neu ymarfer. Bydd y cynnwys yn cael ei gyflwyno mewn ffordd a fydd yn annog AC i feistroli gwybodaeth gymhleth ac arbenigol o gryfderau a gwendidau tystiolaeth sy'n sail i'r dulliau addysgeg a'r arferion ystafell ddosbarth a drafodir yn y modiwl hwn. Bydd y cynnwys yn annog ATs i ddefnyddio dadansoddiad a dadl ddatblygedig o sut mae theori ac ymarfer yn cael eu cyfuno i wireddu gweledigaeth CaBan o wella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc ledled Gogledd Cymru.

Sgiliau Astudio Academaidd

Datblygu a mireinio: (wedi'i fewnosod yng nghynnwys y modiwl a chyd-destun yr aseiniad):
sgiliau rheoli amser a thasgau;
darllen at ddibenion academaidd;
aseiniadau cynllunio;
meddwl beirniadol, dadansoddi a datblygu dadl;
strwythur aseiniadau;
arddull ysgrifennu academaidd;
cyfeirio;
llythrennedd gwybodaeth;
dysgu myfyriol.

Dilyniant mewn Dwyieithrwydd

Bydd AC yn astudio nodau ac amcanion addysg ddwyieithog o'r gwahanol safbwyntiau, i gynnwys y materion penodol sy'n gysylltiedig ag asesu pobl ddwyieithog, a'r canlyniadau disgwyliedig a realistig ar gyfer gwahanol fathau o bobl ddwyieithog. Bydd AC yn cael eu haddysgu mewn dulliau addysgeg dwyieithog pwnc-benodol, ochr yn ochr â'r rhai sydd â chymhwysiad mwy cyffredinol (i gynnwys traws-iaith, uniaith / dwyieithog).

ADY, Cynhwysiant a Gwahaniaethu Archwilir rhwystrau i ddysgu yn feirniadol gan roi sylw arbennig i anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac effaith tlodi ar gyrhaeddiad. Bydd syniadau o degwch yn cael eu harchwilio'n feirniadol, gan ystyried ffactorau diwylliannol, ieithyddol, crefyddol a chymdeithasol-economaidd amrywiol.

Iechyd a Lles

Bydd AC yn archwilio mentrau i hyrwyddo iechyd a lles pob plentyn fel y gallant ddatblygu fel dinasyddion moesegol a gwybodus Cymru a'r byd ehangach. Trwy ymgysylltu â llais y disgybl, bydd AC yn archwilio'n feirniadol effaith y mentrau hyn yn ymarferol i wella ac ymgorffori darpariaeth a phrofiad disgyblion.

Portffolio Gwerthuso Iaith (cyfrwng Saesneg)

Bydd AC yn llunio tasgau a deunyddiau i ddangos eu harfer gorau mewn sgiliau personol llafar, darllen, ysgrifennu ac addysgeg Cymraeg. Bydd y portffolio hwn yn pennu lefel hyfedredd AC yn y Gymraeg yn unol â meini prawf tystysgrif Cymraeg Genedlaethol Colegau Cymru.

Mae'r modiwl yn cyd-fynd â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru, ac yn darparu sgaffald ar gyfer cofnodi cyrhaeddiad yr AC o'r safonau yn ymarferol. Yn ogystal, mae llinynnau llythrennedd ymchwil, datblygu sgiliau academaidd craidd a meta-wybyddiaeth yn llywio'r modiwl drwyddo.

Assessment Criteria

excellent

Bydd mwyafrif yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni i lefel ragorol a bydd yr holl ganlyniadau dysgu o leiaf yn dda.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod eang o theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol rhagorol wrth fyfyrio ar ystod eang o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon ragorol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon ragorol mewn cyd-destun proffesiynol ac acade

good

Bydd mwyafrif yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni i lefel dda. Gall rhagoriaeth mewn rhai canlyniadau dysgu gydbwyso cyrhaeddiad boddhaol mewn eraill.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth dda o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod dda o lenyddiaeth theori, ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr yn darparu dadansoddiad beirniadol da wrth fyfyrio ar ystod sylweddol o arddulliau addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon dda a byddant yn gallu cyfathrebu i safon dda mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

threshold

Bydd yr holl amcanion dysgu wedi'u cyflawni i lefel foddhaol.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth o gynnwys y modiwl yn cael ei ategu gan ystod foddhaol o theori , ymarfer ac ymchwil.

Bydd ymgeiswyr wedi dangos tystiolaeth foddhaol o ddadansoddiad beirniadol wrth fyfyrio ar addysgu a dysgu.

Bydd myfyrwyr wedi datblygu eu sgiliau astudio i safon foddhaol a byddant yn gallu cyfathrebu i safon foddhaol mewn cyd-destun proffesiynol ac academaidd.

Learning outcomes

 1. Dadansoddi’r cysyniad o les dysgwyr yn feirniadol, gan gynnwys llais y disgybl a diogelu, o safbwyntiau polisi, ymchwil, theori a phrofiadau yn yr ysgol

 2. Astudio iaith, hanes a diwylliant Cymru yn feirniadol o safbwynt polisi, ymchwil, theori a phrofiadau yn yr ysgol.

 3. Gwerthuso asesu'n feirniadol gan ystyried ystod o bolisïau, ymchwil, damcaniaethau ac arferion.

 4. Archwilio'n feirniadol sut mae gwahaniaethu yn yr ystafell ddosbarth yn effeithio ar gynhwysiant a'r rhai ag ADY gan ystyried polisi, ymchwil, theori a phrofiadau yn yr ysgol.

 5. Archwilio'n feirniadol amrywiaeth o ddamcaniaethau, polisïau ac ymchwil ym myd addysg, gan gynnwys addysgu a dysgu, dilyniant a chymhelliant disgyblion, a datblygiad cymdeithasol a seicolegol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad A

Gweler llawlyfr y modiwl PACh

15
INDIVIDUAL PRESENTATION Cyflwyniad C

Gweler llawlyfr y modiwl PACh

30
LOGBOOK OR PORTFOLIO Y Portffolio Cymraeg

Gweler llawlyfr y modiwl PACh

40
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad B

Gweler llawlyfr y modiwl PACh

15

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Y prif ddulliau dysgu ac addysgu fydd darlithoedd, seminarau a sesiynau gweithdy, gan gynnwys rhai sy'n defnyddio technoleg. Yn ystod amser digyswllt, bydd disgwyl i Athrawon Cyswllt gyflawni tasgau darllen a chyfeirio wrth baratoi ar gyfer sesiynau dilynol. Disgwylir iddynt hefyd gymryd rhan mewn archwilio ac olrhain eu datblygiad gwybodaeth pwnc. Bydd profion ffurfiannol ar feysydd hanfodol o wybodaeth pwnc hefyd yn cael eu cynnal. Bydd cefnogaeth sesiwn a thiwtorial lle bo angen yn targedu tanberfformio. Bydd dysgu cyfunol â chymorth yn cyfuno sesiynau wyneb yn wyneb â chyfleoedd dysgu a grëir ar-lein.

150
Private study

Amser astudio personol fel bo'r angen gyrraedd amcanion dysgu y modiwl.

150

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Compulsory in courses: