Modules for course L3BF | MA/SOW
MA Social Work

This is a provisional list of modules to be offered on this course in the 2019–20 academic year.

The list may not be complete, and the final course content may be different.

You can also view the modules offered in the years: 2017–18; 2018–19.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

130 credits from:

 • Welsh Medium Students take:
 • SCW-4003: Sylf Gwyb a Sgil ar gyfer GC (20) (Semester 1)
  Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno i fyfyrwyr amrywiaeth o theorïau, dulliau gweithredu a modelau sy’n sylfaenol i ymarfer â defnyddwyr, gofalwyr, teuluoedd, grwpiau a chymunedau. Cyflwynir myfyrwyr i amrywiaeth o fodelau a dulliau yn ymwneud â gwaith cymdeithasol a roddir mewn cyd-destun hanesyddol, fframwaith gwrth-ormesol, a defnydd cyffredinol theori mewn gwaith cymdeithasol. Bydd cynnwys y modiwl yn archwilio modelau a dulliau gwaith cymdeithasol fel y maent wedi datblygu dros amser, gan ystyried y cysylltiadau rhwng ystod amrywiol o ddulliau gweithredu. Bydd yn edrych ar statws gwahanol fathau o wybodaeth mewn gwaith cymdeithasol, megis ymarfer wedi’i seilio ar dystiolaeth, gwybodaeth a geir o ymchwil a gwybodaeth gofalwyr a defnyddwyr y gwasanaeth. Mae’r modiwl yn ceisio rhoi dealltwriaeth o’r ffordd y mae safbwynt theoretig gwaith cymdeithasol wedi'i integreiddio ag ymarfer. Mae’r modiwl hwn yn ymdrin â’r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau datblygu fel ymarferydd gwaith cymdeithasol. Rhoddir sylw i gyfathrebu sylfaenol, adeiladu cysylltiadau a sgiliau cyfweld mewn cyfres o weithdai yn gysylltiedig â’r ‘Datganiad o ddisgwyliadau ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, a gofalwyr' (Cyngor Gofal Cymru). Mae’r modiwl hefyd yn rhoi cyflwyniad i feysydd prosesu gwaith cymdeithasol o ran asesu, cynllunio, ymyrraeth, adolygu a gwerthuso ymarfer. Gwneir cysylltiadau gydag ystyriaethau allweddol yn y modiwl Gwerthoedd a Moesgau ar gyfer Ymarfer Gwaith Cymdeithasol. Yn ystod y sesiynau dysgu bydd ffocws ar ddatblygu sgiliau prosesau gwybodaeth ac ysgrifennu. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau cyflwyno mewn grwpiau bychan. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau cyflwyno mewn grwpiau bychan. Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i wybodaeth a chysyniadau damcaniaethol am weithio mewn sefydliadau.
 • SCW-4005: Polisi Cym ar gyfer Ymarfer GC (20) (Semester 1)
  Bydd y modiwl hwn yn delio â’r pynciau canlynol: • Beth yw Polisi Cymdeithasol a pham mae’n berthnasol i waith cymdeithasol • Terminoleg a chysyniadau craidd • Datblygiad Polisi Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol ac ymagwedd Gymreig unigryw at Ofal Cymdeithasol • Ideoleg a Lles Cymdeithasol • Y broses o ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth a pholisïau cymdeithasol yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig. • Ystyriaethau cyllidol i ddarparu lles cymdeithasol yng Nghymru. • Deddfwriaeth a pholisi iaith • Tlodi ac eithrio cymdeithasol yng Nghymru • Amrywiaeth, anghydraddoldebau cymdeithasol a phroffesiwn gwaith cymdeithasol. • Gweithio rhwng asiantaethau wrth weithredu polisïau cymdeithasol • Polisïau ym maes Iechyd, Addysg a Hyfforddiant, Ategiad Incwm, Tai a Digartrefedd, Cyflogaeth a Diweithdra, Y Gwasanaethau Cymdeithasol Personol, Cyfiawnder Troseddol, Cyffuriau, Lloches ac Ymfudo • Cymharu polisïau ac arferion lles ledled y Deyrnas Unedig • Polisi Cymdeithasol a’r Undeb Ewropeaidd • Dyfodol y Wladwriaeth Les • Cysylltir y pynciau uchod â gwaith gyda Phlant a Theuluoedd a chydag Oedolion sy’n ddefnyddwyr gwasanaeth - bydd y brif ffocws ar gyd-destun Cymru ac ar Bolisi Cymdeithasol Cymru, ond rhoddir ystyriaeth feirniadol i bolisïau a gwasanaethau mewn gwledydd eraill. Bydd rhai sesiynnau yn cynnwus cyfraniad gan defnyddwyr gwasannaeth neu ofalwyr.
 • SCW-4007: Y Cwrs Bywyd (10) (Semester 1)
  Yn y modiwl hwn byddwn yn dysgu sut mae dealltwriaeth o gwrs bywyd yn ein helpu fel gweithwyr cymdeithasol i asesu sefyllfaoedd a phenderfynu ar gamau gweithredu. Mae safbwynt cwrs bywyd, o genhedlu i farwolaeth, yn ystyried oes fel llwybr datblygiadol lle mae cyfleoedd i gael twf a newid yn holl feysydd bywyd. Mae pob defnyddiwr gwasanaeth wedi teithio ar gwrs bywyd unigryw y mae eu profiadau a’u llwybrau wedi dylanwadu arno. Bydd un o’r sesiynau yn cael ei hwyluso gan gynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Bydd y sesiwn yn adfyfyrio ar gwrs bywyd o safbwynt defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Astudir y pynciau canlynol yn ystod y modiwl: Safbwyntiau cymdeithasegol ar gwrs bywyd Theorïau Datblygiadol cwrs bywyd Theorïau Seicodynamig Theori Ymlyniad a chwrs bywyd Theori Datblygiad Gwybyddol Theori Dysgu Gwytnwch a Bregusrwydd Systemau Teuluol Safbwyntiau Ecolegol Llwybrau datblygiadol plant mewn gofal Dulliau ymdrin â dementia sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn Cymhwyso gwybodaeth at ymarfer Ymarfer gwrth ormesol a chwrs bywyd
 • SCW-4008: Gwe a Moes ar gy Ymarfer GC (10) (Semester 1)
  Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylw i ddatblygiad gwerthoedd gwaith cymdeithasol ac egwyddorion moeseg, gan gysylltu’r rhain ag ymarfer gwaith cymdeithasol, a’r cyfyng-gyngor cymhleth y mae ymarferwyr yn ei wynebu. Rhoddir sylw i naratifau myfyrwyr eu hunain a’u dylanwad ar hunaniaeth ac agweddau. Edrychir ar yr anfantais a’r anghydraddoldeb y mae rhai grwpiau mewn cymdeithas yn eu hwynebu, gyda phwyslais ar sut y mae gwahaniaethu a gormes mewn cymdeithas yn cyfrannu at yr angen am wasanaethau gwaith cymdeithasol. Archwilir yr enghraifft o sensitifrwydd ieithyddol a gormes iaith yng Nghymru, a chyffredinolir y dysgu hefyd i ymdrin ag agweddau eraill ar ormes. Ystyrir modelau grym ac egwyddorion galluogi ac ymarfer gwrth-ormesol, a defnyddir achosion lle ceir gwrthdaro rhwng hawliau a lles i ddangos cyfyng-gyngor a all godi ynghylch gofal a rheolaeth, neu gymryd risg ac amddiffyn. Archwilir y fframwaith cyfreithiol yn ymwneud â chydraddoldeb, a rhoddir sylw i offerynnau a deddfwriaeth hawliau dynol, gan edrych ar eu rôl yn dylanwadu ar gymdeithas a pheri newidiadau.
 • SCW-4011: Lleoliad 20 Diwrnod (10) (10) (Semester 1)
  Mae’r modiwl hwn yn cynnwys dysgu ymarfer 20 diwrnod sy’n rhoi cyfleoedd priodol i ddatblygu cymhwysedd yn erbyn Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol ar y lefel hon, sef Lefel 1 y Fframwaith Asesu. Mae’n rhoi cyfle hefyd i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o’r Cod Ymarfer i Weithwyr Gofal Cymdeithasol, drwy ddisgrifio, egluro a gweithredu’r Cod Ymarfer trwy eu profiad dysgu ymarfer. Bydd y myfyrwyr yn cael cyfleoedd ymarfer i ddangos gwybodaeth a sgiliau cynyddol yn erbyn mesurau cymhwysedd penodedig ar y lefel hon.
 • SCW-4014: Lleoliad Ymarfer 1 (30) (Semester 2)
 • SCW-4016: Adolygiad Llenyddiaeth (10) (Semester 2)
 • SCW-4050: Cyfraith i Waith Cymdeithasol1 (10) (Semester 1)
 • SCW-4109: Y Broses Ymchwil (10) (Semester 1)

Year 2 Modules

Compulsory Modules

140 credits from:

 • Welsh Medium Students take:
 • SCW-4002: GC gydag Oedolion (20) (Semester 1)
 • SCW-4006: GC gyda Phlant PI a Theuluoedd (20) (Semester 1)
 • SCW-4010: Traethawd Hir G C (60) (Semester 1 + 2)
  Community Care services are provided to a wide range of adults, including older people, people with learning disabilities, people with physical disabilities, people with mental health problems, people with HIV/AIDS, people who misuse drugs and alcohol and people with a terminal illness. The course content is designed to give the student a good understanding of the provision of social work and social care services for adults in Wales with comparisons with the rest of the UK and EU countries. It will incorporate the latest legislative and policy frameworks in this area such as the Mental Health Measure 2010 and Carers Strategies (Wales) Measure 2010. It will also look at the importance of the Welsh Language Measure 2011 to the provision of Community Care services in Wales, reflecting the Welsh Government’s dignity in care agenda. It will explore the role of the Older People’s Commissioner for Wales. It will examine new developments in Community Care such as the personalisation agenda. It will also examine some of the major challenges for the future, such as an ageing population and the increase need for specialised services, such as services for people with dementia. There will also be an exploration of the important contribution made by informal carers to the success of Community Care in Wales. Links will be made with the Integrated Family Support Services (IFSS) introduced following the Children and Families (Wales) Measure 2010, to meet the needs of families with complex needs, such as parental mental health problems and drug and alcohol misuse. It will also address the requirements in the Social Services Wales Bill 2012, in areas such as safeguarding vulnerable adults. It will critically examine models of disability, including the medical and social models. Academics, service users, carers and a range of Community Care practitioners will contribute to the teaching on this module. The teaching will address the requirements of the Common Core of Skills and Knowledge for the Children’s Workforce. It will incorporate the International Convention on the Rights of the Child 1989 Articles 9(1)(2)&(3), 18(1)(2)&(3), 32(1). The module will also focus on regional, national, and European policies directed at achieving social inclusion, integration, social justice and human rights. The module includes attention to: • The framework of Community Care Services • Messages from research in community care and care management • Core approaches to work with adults • Caring for carers • Involving users in care planning • Dilemmas in work with vulnerable adults • All Wales Strategies and Frameworks • European comparisons • Mental Health Policy • Social Inequality • Safeguarding • Capacity issues and legislation • Human Rights • Awareness of the role of AMPs (Approved Mental Health Practitioners) within a multi-disciplinary setting A range of practice approaches will be looked at with reference to their theoretical bases and the views and experiences of people who are users and providers of services.
 • SCW-4012: Lleoliad Ymarfer 2 (30) (Semester 2)
 • SCW-4055: Cyfraith i Waith Cymdeithasol2 (10) (Semester 1)