Coronavirus (Covid-19) Information

Module LCF-1002:
Ffrangeg Uwch 2

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Mrs Sarah Goddard

Overall aims and purpose

 1. Gwella sgiliau cyfieithu a darllen a deall myfyrwyr drwy astudio testunau sy'n amrywio mewn arddull a chywair.
 2. Galluogi myfyrwyr i gynhyrchu darnau ysgrifennu ar lefel uwch mewn Ffrangeg.
 3. Gwella sgiliau llafar a gwrando uwch myfyrwyr trwy ymarferion sgwrsio a deunyddiau clyweledol dethol yn amrywio mewn cywair.
 4. Gwella geirfa a chynnwys ymadroddion sy'n gymhleth yn idiomatig mewn gwaith llafar ac ysgrifenedig.
 5. Datblygu dealltwriaeth fwy cymhleth o strwythurau gramadegol ar lefel uwch, a gallu defnyddio'r cyfryw gystrawennau gramadegol mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.
 6. Trafod ac amddiffyn dadleuon a syniadau mewn trafodaethau grŵp ac un-i-un.
 7. Deall agweddau allweddol sy'n sail i hunaniaeth gyfoes pobl Ffrangeg eu hiaith.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn gweithio tuag at ennill B2 ar y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Course content

Mae'r modiwl hwn yn darparu parhad o LCF-1001, a'i nod yw gwella sgiliau llafar, gwrando ac ysgrifenedig Ffrangeg myfyrwyr lefel uwch (ar ôl Lefel A). Mae'n cynnwys dosbarthiadau wedi'u seilio ar destun lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i wella'u sgiliau cyfieithu ac ysgrifennu, yn ogystal â dosbarthiadau llafar/gwrando, lle defnyddir ystod o gymhorthion clywedol a gweledol lefel uwch i ysgogi trafodaethau grŵp. Drwy gydol y modiwl, mae gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i ymestyn eu gwybodaeth am feysydd gramadeg mwy cymhleth. Daw'r testunau a'r deunyddiau a ddefnyddir yn y modiwl hwn o amrywiaeth o ffynonellau yn cynnwys y cyfryngau a darnau llenyddol er mwyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo ag amrywiol gyweiriau, yn ogystal â gwella dealltwriaeth o wahanol acenion Ffrangeg. Trwy'r deunyddiau hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn cael cipolwg ar themâu Ffrengig penodol a materion sy'n ymwneud â bywyd a chymdeithas gyfoes yn y gwledydd Ffrangeg eu hiaith. Cefnogir dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth trwy Bortffolio Hunan-astudiaeth gyd-gwricwlaidd.

Assessment Criteria

threshold

40-49%: Dylai'r myfyrwyr ddangos dealltwriaeth sylfaenol o'r ffynonellau Ffrangeg a astudir, a gallu eu mynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ffordd ddealladwy.

good

50-69%: Bydd y myfyrwyr sy'n cael y graddau uwch ar y cwrs hwn nid yn unig wedi deall hanfodion y ffynonellau a astudir, ond byddant hefyd wedi dechrau ymglywed â manylion yr iaith. Byddant yn gallu eu mynegi eu hunain yn gywir ac yn strwythuredig ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac yn dangos eu bod yn ymwybodol iawn o'r ffordd i ynganu Ffrangeg.

excellent

70+%: Bydd y myfyrwyr sy'n cael y graddau uchaf yn y cwrs hwn wedi deall y ffynonellau a astudir o ran geirfa anghyffredin a chystrawennau cymhleth. Byddant yn gallu eu mynegi eu hunain ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ffordd ddychmygus, gywir, hynod drefnus a rhwydd.

Learning outcomes

 1. Defnyddio strwythurau gramadegol ar lefel uwch mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

 2. Cynhyrchu Ffrangeg cywir ac sy'n gywir yn idiomatig.

 3. Archwilio a gwerthuso rhai o'r themâu a'r dadleuon allweddol sy'n cael lle blaenllaw mewn diwylliant gyfoes Ffrengig.

 4. Deall a chyfieithu testunau ysgrifenedig mwy heriol, yn amrywio o ran arddull a chywair.

 5. Dangos hyder wrth dynnu gwybodaeth a gyflwynir mewn ffynonellau Ffrangeg a'i defnyddio i ateb cwestiynau yn yr iaith darged.

 6. Sgwrsio a gwrando ar Ffrangeg (yn cynnwys gwahanol acenion), ei deall, ac ymateb iddi mewn cyd-destun rhyngweithiol.

 7. Defnyddio meysydd geirfa newydd a mynegiant idiomatig mwy cymhleth mewn gwaith ysgrifenedig a llafar.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwrando ar fideo a'i ddeall 25
Arholiad llafar 25
Arholiad 2 awr 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 145
Seminar

4 seminar (1 awr) pob wythnos am 11 wythnos. 1 awr ychwanegol (trwy gyfrwng y Gymraeg) pob wythnos.

55

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 5. The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Resources

Reading list

Casgliad gramadeg (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad wedi'i seilio ar destunau (a ddarperir gan y darlithydd)

Casgliad sgyrsiau llafar (a ddarperir gan y darlithydd)

Adnoddau Dysgu Eraill: Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y modiwl hwn gwblhau Portffolio Hunan-astudiaeth cyd-gwricwlaidd yr Ysgol. Mae'r portffolio hwn yn annog myfyrwyr i ddarllen papurau newydd Ffrangeg a gwylio teledu Ffrangeg a ffilmiau Ffrangeg yn rheolaidd; dylent hefyd ddarllen un nofel Ffrangeg bob semester. Dylai myfyrwyr gwblhau un portffolio ar gyfer Ffrangeg bob semester.

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: