Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXB-1055:
Cyfathrebu Digidol

Module Facts

Run by School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Steffan Thomas

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i syniadau allweddol ac ysgolheictod cyfredol ynghylch y berthynas rhwng technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Myfyrwyr yn ystyried be ydy wybodaeth, sut mae'n cael ei chreu, ei mesur, ei gwerthfawrogi, ei phrynu, eu gwerthu, eu darparu, rhannu a chyfathrebu; hefyd mae'n edrych at yr effaith mai digidol un cael ar wybodaeth. Bydd y modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudiaeth bellach ym mlynyddoedd 2 a 3 yn y cyfryngau newydd, dylunio rhyngweithiol a chyfathrebu, astudiaethau cyfryngau ac astudiaethau gêm.

The module introduces students to key ideas and current scholarship regarding the relationships between information, technology, and communication. Students consider what information is, how it is crafted, measured, valued, bought, sold, delivered, shared and communicated as well as the impact of the digital on information. The module will prepare students for further study in years 2 and 3 in new media, interactive design and communication, media studies and game studies.

Course content

Mae myfyrwyr yn ymgysylltu â modelau ar gyfer deall cysyniadau sy'n cynnwys data, patrwm, tebygrwydd o wahaniaethau, gwybodaeth, strwythur, dylunio, a chyfathrebu. Myfyrwyr yn archwilio hanes a thechnoleg y rhyngrwyd a'r we, y modelau cyfathrebu sydd wedi tyfu oddi wrthynt, a'r berthynas rhwng y sianelau a chynhyrchu, cyflwyno, rhannu a gwerthu gwybodaeth. Mae'r modiwl yn cynnwys elfen ymarferol y myfyrwyr yn ymgysylltu ag offer a thechnolegau gwybodaeth am ddylunio / cyflwyniad. Mae hyn yn cynnwys cefndir y prif fathau o feddalwedd gwybodaeth sydd ar gael a'r egwyddorion sy'n llywio eu dyluniad.

The module looks includes a study of information theory in which students engage models for understanding concepts that include data, pattern, similarity of differences, information, structure, design, and communication. Students also explore the history and technology of the internet and the web, the communication models that have grown from them, and the relationship between these channels and the production, delivery, sharing and sale of information. The model includes a practical element in which students work with various software tools to engage with tools and technologies for information design/presentation; this includes background to the main types of information software available and some of the principles that inform them.

Assessment Criteria

good

C- i C+: Da: Mae’r radd hon yn dangos cymhwyster drwyddo draw, gyda thystiolaeth o lefelau da o gyflawniad yn y rhan fwyaf o Ddeilliannau Dysgu, os nad y cyfan. Ceir cydlyniad rhwng gweithiau ysgrifenedig gorffenedig, prosesau gweithio a gweithgarwch ymchwil.

B- i B+: Da Iawn: Er mwyn cael y radd hon, bydd myfyrwyr wedi dangos gallu yn y rhan fwyaf o’r Deilliannau Dysgu, os nad y cyfan ohonynt, a bydd wedi dangos rhagoriaeth mewn o leiaf un. Dylai gwaith ysgrifenedig fod o safon arbennig, bron yn barod i’w gyhoeddi, ac wedi’i gefnogi gan astudiaeth bellach gysylltiedig. Dylid cael digon o dystiolaeth o feddwl annibynnol, lefelau da o ysgogiad a meithrin amrywiaeth eang o sgiliau pwnc-benodol a throsglwyddadwy. Dylai’r potensial i ddilyn astudiaethau i lefel ymchwil uwch fod yn amlwg.

(C) Good

 • Knowledge of key areas/principles
 • Understands main areas
 • Limited evidence of background study
 • Answer focussed on question but also with some irrelevant material and weaknesses in structure
 • Arguments presented but lack coherence
 • Has several factual/computational errors
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Some weaknesses in presentation and accuracy

(B) Very Good

 • Strong knowledge
 • Understands most but not all Evidence of background study
 • Focussed answer with good structure
 • Arguments presented coherently
 • Mostly free of factual/computational errors
 • Some limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

threshold

D - i D+: Trothwy: Er mwyn cael y lefel hon, bydd myfyrwyr wedi cwblhau’r holl Ddeilliannau Dysgu i lefel meistrolaeth. Bydd y gwaith ysgrifenedig o safon proffesiynol sylfaenol gan ddangos nodweddion o gymhelliant, a’r gallu i ganlyn syniadau hyd at gasgliad, ynghyd â thystiolaeth o adfyfyrio beirniadol. Dylai fod yn glir hefyd bod y myfyriwr wedi datblygu’r amrywiaeth o sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy sydd ymhlyg ag amcanion y cwrs.

(D)

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure
 • Arguments presented but lack coherence
 • Several factual/computational errors • No original interpretation
 • Only major links between topics are described • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

excellent

A i A+: Rhagorol: Er mwyn cael y radd hon bydd myfyrwyr wedi dangos lefel uchel o gyflawniad drwyddo draw a rhagoriaeth mewn nifer helaeth o’r Deilliannau Dysgu. Bydd y gwaith ysgrifenedig yn neilltuol ac yn broffesiynol. Bydd yna ddigon o dystiolaeth o ymchwil gysylltiedig, ymchwiliad drwyadl o syniadau, prosesau gweithio a’r defnydd dyfeisgar o genres a ffurfiau priodol. Dylai fod yn hollol amlwg bod gan y myfyriwr y gallu i ddilyn lefelau astudio uwch a’r potensial i weithredu’n llwyddiannus mewn cyd-destun proffesiynol.

(A)

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Highly focussed answer and well structured
 • Logically presented and defended arguments
 • No factual/computational errors
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem • Excellent presentation with very accurate communication

Learning outcomes

 1. gallu i wneud dewisiadau technegol ac esthetig yn y cynhyrchu a throsglwyddo gwybodaeth yn ogystal ag ymwybyddiaeth o'r posibiliadau a'r cyfyngiadau sy'n ymwneud â phrosesau cynhyrchu digidol

  an ability to make technical and aesthetic choices in the production and transmission of information and an awareness of the possibilities and constraints involved in digital production processes

 2. dealltwriaeth o hanes cyfathrebu a thechnolegau cyfryngau, a chydnabyddiaeth o'r ffyrdd gwahanol y gall y cyfryngau chyfathrebu (hanesyddol a modern) yn cael ei ddeall mewn perthynas â newid technolegol

  an understanding of the history of communication and media technologies, and a recognition of the different ways in which the history of, and current developments in, media and communication can be understood in relation to technological change

 3. dealltwriaeth o gonfensiynau clywedol, gweledol a llafar efo be mai recordio seiniau, delweddau a geiriau yn creu ystyr.

  an understanding of the audio, visual and verbal conventions through which sounds, images and words make meaning

 4. dealltwriaeth o rôl technoleg yn dylunio, cynhyrchu, dosbarthu, mynediad a defnydd o'r cyfryngau

  understanding of the role of technology in terms of media production, content manipulation, distribution, access and use

 5. dealltwriaeth a'u defnydd o dermau allweddol mewn theori gwybodaeth

  understanding and use of key terms in information theory

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad 40
Gwefan Ymchwil 60

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture 11
Private study 167
Workshop 22

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: