Coronavirus (Covid-19) Information

Module WXC-3289:
Cyfansoddi (project)

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Guto Puw

Overall aims and purpose

 1. Ystyried materion esthetig, athronyddol a cherddoleg sy'n berthnasol i gyfansoddi, ac edrych ar oblygiadau'r rhain trwy'r weithred gyfansoddi
 2. Datblygu medrusrwydd mewn amrywiaeth o dechnegau cyfansoddiadol trwy'r weithred o gyfansoddi
 3. Annog arbrofi mentrus ac arloesi creadigol mewn gwaith cyfansoddi
 4. Rhoi cyfle i gyflawni gwaith cyfansoddi dros gyfnod hir gan arwain at waith (weithiau) o hyd a maint sylweddol
 5. Cyfrannu at ddatblygiad personol myfyrwyr fel cyfansoddwyr trwy ddatblygu eu creadigrwydd fel unigolyn

Course content

Mae’r project yn gyfle i fyfyrwyr dreulio cyfnod estynedig mewn gweithgaredd yn ymwneud â chyfansoddi, gan weithio tuag at greu gwaith, neu weithiau, ar raddfa a hyd sylweddol. Mae myfyrwyr yn cwblhau cyfansoddiad neu bortffolio o gyfansoddiadau ar gyfer unrhyw gyfuniad o offerynnau, lleisiau, adnoddau electroacwstig ac adnoddau stiwdio, dan gyfarwyddyd arolygwr. Bydd y cyfansoddwyr sydd ar y project yn cwrdd yn gyson fel grŵp i ystyried materion eang ac i rannu syniadau a dulliau. Dylai cyfansoddiadau ddangos dealltwriaeth drylwyr o’u genre, meistrolaeth ar y medrau technegol perthnasol, eglurder o ran bwriad creadigol, a pherthnasedd diwylliannol cyfoes o ran eu dull esthetig. Dylai myfyrwyr gyflwyno cyfansoddiadau ar ffurf sgôr wedi’i nodiannu, recordiad neu gyfuniad. Os yw’r gwaith yn cynnwys cerddoriaeth ar gyfer delwedd symudol, dylech hefyd gyflwyno DVD o gerddoriaeth wedi’i chydamseru â’r llun.

Fel rheol, dylai’r darn neu’r portffolio gymryd rhyw 22 munud, trwy gytundeb â’r arolygwr, ac yn ôl y tempo, cymhlethdod y gerddoriaeth a nodweddion yr adnoddau offerynnol/ lleisiol/ electroacwstig a ddefnyddir. Gall portffolios gynnwys cymysgedd o wahanol genres.

Nid yw’r modiwl hwn yn addas i fyfyrwyr sy’n dymuno cyfansoddi mewn arddulliau hanesyddol neu pastiche.

Assessment Criteria

threshold

Mae'r cyfansoddiad yn dangos peth dychymyg creadigol cyfyngedig, gyda rheolaeth gyfyngedig dros ddeunyddiau cerddorol, a dealltwriaeth brin o'r hyn y gellir ei gyflawni gyda'r adnoddau (offerynnol a lleisiol). Fawr ddim tystiolaeth o ddull deallusol cyffredinol o ymdrin a'r gwaith.

good

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o dychymyg creadigol gyda rheolaeth dda dros ddeunyddiau cerddorol, a hynny'n deillio o fedrusrwydd technegol wrth ddefnyddio adnoddau (offerynnol a lleisiol). Mae tystiolaeth hefyd o graffter deallusol.

excellent

Mae'r cyfansoddiad yn dangos lefel dda o dychymyg creadigol, gyda llais cyfansoddiad newydd ac unigryw yn dod i'r amlwg, rheolaeth fedrus dros ddeunyddiau cerddorol a meistrolaeth dechnegol dros adnoddau (offerynnol a lleisiol). Mae tystiolaeth hefyd o allu sylweddol o ran meddwl cysyniadol, dealltwriaeth drylwyr o'r materion dan sylw a gwreiddioldeb/craffter dull.

Learning outcomes

 1. Ennill cryn lawer o hyder mewn gweithio gydag offer a deunyddiau cyfansoddi

 2. Dysgu sut i ysgrifennu cerddoriaeth sy'n a) llwyddo i gael cydbwysedd o undod ac amrywiaeth b) arddangos cynildeb priodol c) defnyddio amrywiaeth o ddulliau technegol priodol mewn ffordd greadigol effeithiol

 3. Dysgu sut i ddefnyddio asesiadau cytbwys yn ei (g)waith ei hun fel rhan o'r broses greadigol

 4. Datblygu gwreiddioldeb meddwl sylweddol a chyflawni cryn lawer o annibyniaeth greadigol

 5. Cyrraedd lefel o fedrusrwydd mewn amrediad o dechnegau cyfansoddiadol perthnasol

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Tiwtorialau unigol, hyd at gyfanswm o 8 awr trwy gydol y flwyddyn. Dynodir arolygwr i bob myfyriwr, a rhaid i’r myfyrwyr drefnu ymgyngoriadau fel y bo’n briodol. Ar gyfer canllawiau ynglŷn â hyd a sylwedd y cyfansoddiad, gweler Llawlyfr Cwrs Is-radd yr Ysgol Cerddoriaeth ar 'my Bangor'.

8
Seminar

6 seminar o 50 munud yr un, trwy gydol y flwyddyn.

6
Private study 386

Transferable skills

 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Resources

Reading list

Gellir defnyddio sgorau a recordiadau CD o Lyfrgell PB

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: