Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-3009:
Niwroestheteg:

Module Facts

Run by School of Psychology

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Mi fydd y modiwl yma yn cyflwyno’r maes ymchwil o ‘niwroestheteg’ i fyfyrwyr. Mi fydd y modiwl yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc (Celf, Cerddoriaeth, Dawns, a Llenyddiaeth), ac yn eu cyflwyno o safbwynt niwrowyddoniaeth gwybyddol, a safbwynt gymhwysol. Caiff pob pwnc ei drafod am ddwy wythnos: Mi fydd yr wythnos gyntaf yn canolbwyntio ar ymchwil sy’n ymdrin ag effaith celf/cerddoriaeth/dawns/llenyddiaeth ar y boblogaeth gyffredinol, ac yn cyflwyno dulliau casglu data ar-lein megis EEG, fMRI a thracio llygaid. Mi fydd yr ail wythnos yn canolbwyntio ar ymchwil cymhwysol, ac yn amlinellu therapïau gwahanol a ddefnyddir gyda phoblogaethau penodol. Nod y darlithoedd yma yw cyflwyno dulliau ymchwil a safbwyntiau gwahanol i fyfyrwyr, ac i amlygu rhai o’r prif fanteision ac anfanteision o gynnal ymchwil groes-ddisgyblaethol.

Yn ogystal â’r darlithoedd, a fydd yn darparu trosolwg bras o bob pwnc, ac yn cyflwyno dulliau casglu data gwahanol, mi fydd myfyrwyr yn mynychu seminarau yn wythnosol. Yn ystod y seminarau yma, mi fydd myfyrwyr yn trafod a gwerthuso papurau ymchwil yn gritigol. Nod y seminarau yma yw datblygu sgiliau cyfathrebu myfyrwyr, ac i annog myfyrwyr i werthuso a gwerthfawrogi dulliau ymchwil a safbwyntiau gwahanol.

Course content

 • Dulliau casglu data megis EEG, fMRI, a thracio llygaid
 • Ystyriaethau cynllunio ymchwil
 • Tystiolaeth empirig sy'n ymchwilio i sut gaiff celf, cerddoriaeth, dawns, a llenyddiaeth eu canfod a'u prosesu
 • Tystiolaeth empirig sy'n ymchwilio i fanteision ac anfanteision therapïau sy'n cymhwyso elfennau o gelf, cerddoriaeth, dawns, a llenyddiaeth

Assessment Criteria

excellent

Gwych A- i A**

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am niwroestheteg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd gwych o astudiaethau a roddwyd yn y seminarau, ac astudiaethau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad gwych o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos gwir ddealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad gwych o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

C- to C+

Boddhaol C- i C+

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am egwyddorion niwroestheteg, gyda chyfathrebu gweddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth o brif elfennau’r pwnc, ond gydag ychydig iawn o feddwl critigol. Amlygwyd rhai o brif bwyntiau’r papur, a dengys y gallu i ateb rhai cwestiynau yn hyderus.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Defnydd boddhaol o bapurau a roddwyd yn y seminarau i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a dengys ychydig iawn o ddarllen cefndirol ychwanegol.

Cyflwyniad boddhaol o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad boddhaol o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

good

Da B- i B+

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am niwroestheteg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth weddol gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth weddol gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd da o bapurau a roddwyd yn y seminarau, a phapurau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad da o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o niwroestheteg yn ogystal â gwerthusiad da o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwybodaeth am brif egwyddorion niwroestheteg yn unig. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am y manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig ag ymchwil groes-ddisgyblaethol. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyfathrebiad gwan o wybodaeth ar lafar, gan ddangos ychydig dealltwriaeth am brif egwyddorion y pwnc. Amlygwyd rhai o bwyntiau’r papur yn glir, ond gyda llawer o wendidau o ran cywirdeb. Dengys y gallu i ateb ychydig o gwestiynau.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Defnydd prin a thystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a thystiolaeth gyfyngedig o ddarllen ychwanegol.

Cyflwynwyd cwestiynau ymchwil weddol ddiddorol a pherthnasol, ond ni ddengys dealltwriaeth gadarn o niwroestheteg, a ni chafwyd gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y maes.

Learning outcomes

 1. Gwahaniaethu rhwng, a dallt gwerth, arwyddocád ystadegol a chlinigol

 2. Dallt rhai o fanteision ac anfanteision ymchwil groes-ddisgybliadol

 3. Cyfathrebu prif bwyntiau papur ymchwil mewn ffordd effeithiol

 4. Gwerthuso ymchwil diweddar y maes mewn ffordd gritigol

 5. Cynnig cwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Gwaith Cartref wythnosol (oddeutu 200 words)

Pob wythnos, gofynnir i fyfyrwyr ddarllen set o bapurau ymchwil cyn mynychu’r seminar. Wedi darllen y papurau, gofynnir i fyfyrwyr gwblhau taflen waith byr (gan nodi sylwadau penodol a/neu gwestiynau am y papur ymchwil). Hyd y gwaith cartref fydd oddeutu 200 gair. Bydd rhaid i’r myfyrwyr gyflwyno’r taflenni gwaith i drefnydd y modiwl yn ystod y seminarau wythnosol. Bydd myfyrwyr yn derbyn credyd am eu gwaith cartref os (a) cwblhawyd pob adran, a (b) cyflwynwyd hwy yn ystod y seminar. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau pob gwaith cartref er mwyn derbyn gradd eithriad.

10
ORAL Cyflwyniad o bapur ymchwil (10munud)
 • Gofynnir i fyfyrwyr gyflwyno papur ymchwil ar lafar o flaen grŵp o fyfyrwyr yn ogystal â threfnydd y modiwl.
 • Hyd: Cyflwyniad 8 munud gyda 2 funud o gwestiynau
30
COURSEWORK Dadansoddiad critigol (1000 gair)

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu dadansoddiad critigol o bapur ymchwil. Hyd y dadansoddiad fydd 1000 o eiriau. Rhaid i fyfyrwyr ddewis papur na chafodd ei drafod yn ystod y seminar, er dylent ddefnyddio’r pwyntiau a drafodwyd yn ystod y seminarau i hwyluso eu hysgrifennu.

30
COURSEWORK Cynnig ymchwil (1500 gair)

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu cynnig ymchwil sy’n berthnasol i un o’r pedwar prif bwnc y trafodwyd. Hyd y cynnig ymchwil fydd 1500 o eiriau. Rhaid i’r cynnig ddwyn ei sail o lenyddiaeth y maes, a chynnwys goblygiadau theoretig a/neu ymarferol.

30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Mi fydd y myfyrwyr yn trafod mewn grwpiau bach, ac mi fydd trefnydd y modiwl yn hwyluso'r drafodaeth. Mi fydd y seminar yn para am 2 awr bob wythnos.

Ni fydd seminar yn wythnos 11, oherwydd bydd myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau llafar yn ystod yr wythnos hon. Yn ogystal, ni fydd seminar yn wythnos 1 na 12. Bydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw-heibio yn ystod amser arferol y seminarau yn lle.

16
Private study

Mae'r modiwl yma yn fodiwl 20 credyd, a disgwylir i fyfyrwyr wario 200 o oriau ar y modiwl. Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r amser yma (155 awr) i weithio'n annibynnol. Dylech ddefnyddio'r amser yma i wneud y canlynol (ac eraill):

 • Cwblhau'r gwaith cartref wythnosol
 • Darllen papurau ymchwil perthnasol
 • Cwblhau aseiniadau'r modiwl (cyflwyniad llafar, dadansoddiad critigol, cynnig ymchwil)
 • Ymgyfarwyddo gyda chynnwys y modiwl
157
Seminar

Ni fydd darlith na seminar yn wythnos 11, oherwydd bydd myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau llafar. Disgwylir i'r myfyrwyr gyflwyno eu papurau ymchwil a chyfrannu at gyflwyniadau eraill drwy fod yn aelod o'r gynulleidfa. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu 1 awr o gyflwyniadau (gan gynnwys eu cyflwyniad nhw).

1
Lecture

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cyflwyno darlith i'r myfyrwyr. Dylai'r ddarlith gael ei gynnal mewn ystafell ddarlith, ac mi fydd yn para awr pob wythnos.

Ni fydd darlith yn wythnos 11 oherwydd bydd y myfyrwyr yn cwblhau eu cyflwyniadau yn ystod yr wythnos.

10
 

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw-draw yn ei swyddfa (Wheldon 015) yn wythnosol.

Bydd sesiynau galw-heibio ychwanegol yn cael eu cynnal yn wythnos 1 a 12, yn lle'r seminarau arferol.

16

Transferable skills

 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Resources

Resource implications for students

Dim

Reading list

Cyflwynir rhestr ddarllen ar Talis ar ddechrau'r term, Nid oes llyfr penodol y dylid ei brynu ar gyfer y modiwl yma. Hyd yma, dydi'r rhestr ddarllen ddim ar gael. Fodd bynnag, un papur y gall myfyrwyr ddarllen yw:

Obermeier, C., Menninghaus, W., von Koppenfels, M., Raettig, T., Schmidt-Kassow, M., Otterbein, S., & Kotz, A.S. (2013). Aesthetic and emotional effects of meter and rhyme in poetry. Frontiers in Psychology, 4, DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00010

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: