Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-1006:
Datblygu sgiliau ymchwil

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl yma'n adeiladu ar yr hyn a gyflwynwyd yn y modiwl PCC-1007 (Cyflwyniad i ymchwil).

Yma, byddwn yn mynd cam ymhellach, gan ganolbwyntio ar arwyddocâd. Yn syml, byddwn yn edrych ar wahaniaethau rhwng grwpiau, ac yn defnyddio ystadegau i ddarganfod os ydi'r gwahaniaeth yn ddibynadwy.

Felly, prif nodau'r modiwl yma yw:

1) Parhau i gyflwyno dulliau ymchwil mewn ffordd ddealladwy a datblygu eich dealltwriaeth o elfennau sylfaenol ymchwil

2) Cyflwyno profion ystadegol sy'n galluogi cymariaethau mwy cymhleth

3) Parhau i ddatblygu eich gallu i ddadansoddi data gan ddefnyddio SPSS

4) Datblygu eich gallu i drafod dulliau ymchwil ac ystadegau yn hyderus yn Gymraeg a Saesneg

Course content

Mi fydd y modiwl yn adeiladu ar y cynnwys a gyflwynwyd yn PCC1007, ac yn cyflwyno dulliau ymchwil a phrofion ystadegol mwy cymhleth (gan gynnwys profion paramedrig ac amharamedrig).

Bob wythnos, mi fydd myfyrwyr yn mynychu darlith (1 awr o hyd) a gweithdy (1 awr o hyd). Yn y ddarlith, byddwch yn dysgu ffeithiau, theorïau, a rhesymeg dulliau ymchwil. Mi fydd y gweithdai wythnosol yn rhoi cyfle i chi drafod y wybodaeth yn fwy manwl, ac i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi. Bydd rhai o'r gweithgareddau yn cynnwys ystyried materion moesegol, dyfeisio astudiaethau ymchwil, casglu a dadansoddi data gan ddefnyddio offer electronig, llaw gyfrifiadau, a dysgu sut i gyfathrebu canlyniadau'r ymchwil mewn adroddiadau ysgrifenedig.

Dylai pob myfyriwr gwblhau 100 awr o waith ar gyfer y modiwl hwn ar draws y semester (gan gynnwys dosbarthiadau rheolaidd, ymchwil annibynnol, a chwblhau aseiniadau).

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwybodaeth am brif egwyddorion dulliau ymchwil a theorïau yn unig. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am y manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnyddiwyd ychydig o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Defnydd prin o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd, a thystiolaeth gyfyngedig o ddarllen ychwanegol.

Cyflwynwyd cwestiynau ymchwil weddol ddiddorol a pherthnasol, ond ni ddengys dealltwriaeth gadarn o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol, a ni chafwyd gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y meysydd gwahanol.

C- to C+

Boddhaol C- i C+

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am ddulliau ymchwil a theorïau, gyda chyfathrebu gweddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Dealltwriaeth foddhaol o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd boddhaol o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Dengys ychydig iawn o ddarllen cefndirol ychwanegol.

Cyflwyniad boddhaol o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad boddhaol o gymhwysiad theoretig ac ymarferol meysydd gwahanol.

good

Da B- i B+

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am ddulliau ymchwil a theorïau, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth weddol gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd da o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd da o bapurau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad da o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad da o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y meysydd gwahanol.

excellent

Gwych A- i A**

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am ddulliau ymchwil a theorïau, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Dealltwriaeth gadarn o’r manteision a’r anfanteision sydd yn gysylltiedig â dulliau ymchwil gwahanol. Defnydd gwych o dystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Defnydd gwych o astudiaethau ychwanegol i gefnogi’r pwyntiau a wnaethpwyd.

Cyflwyniad gwych o gwestiynau ymchwil diddorol a pherthnasol, gan ddangos gwir ddealltwriaeth o ddulliau ymchwil a theorïau seicolegol yn ogystal â gwerthusiad gwych o gymhwysiad theoretig ac ymarferol meysydd gwahanol.

Learning outcomes

 1. Dewis a defnyddio profion paramedrig a/neu amharamedrig i ddadansoddi data.

 2. Dangos dealltwriaeth sylfaenol o ystadegau a dulliau ymchwil gwahanol, a deall sut y cânt eu defnyddio o fewn meysydd gwahanol.

 3. Cynnal adolygiad o lenyddiaeth perthnasol ac ysgrifennu adroddiad ymchwil da sy’n dilyn canllawiau’r APA.

 4. Gallu defnyddio'r pecyn ystadegol SPSS y hyderus: gallu mewnbynnu data yn gywir, rhedeg y dadansoddiad ystadegol priodol, a dehongli'r allbwn.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Adroddiad Ymchwil 60
CLASS TEST Gwaith Cartref 40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Awr galw heibio. Mi fydd trefnydd y modiwl yn trefnu awr galw heibio wythnosol. Annogir myfyrwyr i fynychu'r sesiwn er mwyn derbyn cymorth gyda'r gwaith.

11
Lecture

Bydd darlith wythnosol (2 awr o hyd) yn cyflwyno gwybodaeth i chi am ddulliau ymchwil ac ystadegau.

22
Workshop

Bydd gweithdai wythnosol yn cael eu cynnal i gyfnerthu eich dealltwriaeth o'r hyn a drafodwyd yn y ddarlith.

8
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 56 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

59

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module