Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ymgartrefu ym Mangor

Mae'n arferol i fyfyrwyr newydd a'u rhieni deimlo'n nerfus ynglŷn â'r ychydig wythnosau cyntaf mewn prifysgol. Efallai y bydd eich mab neu ferch yn bryderus am fyw mewn amgylchedd newydd a gwneud ffrindiau newydd. Ym Mangor, ceir rhaglen ymgynefino sy'n cynnwys gweithgareddau a drefnir yn ystod yr Wythnos Groeso - wythnos llawn gweithgareddau cyn i'r gwaith academaidd ddechrau sy’n cynorthwyo ein myfyrwyr i ymgartrefu cyn gynted ag y bo modd.Bydd Bangor yn teimlo fel cartra’ yn fuan iawn!

Mae'r gweithgareddau ymgynefino yn cynnwys sesiynau rhagarweiniol yn yr Ysgol academaidd, croeso swyddogol gan yr Is-Ganghellor a Llywydd Undeb y Myfyrwyr, a nifer o weithdai ar, er enghraifft, sut i gael hyd i waith rhanamser, trefnu cyllideb ac awgrymiadau defnyddiol ynglŷn ag arian, ac iechyd a diogelwch mewn neuaddau preswyl ac Ysgolion.

Yn ogystal â chynnal nifer o weithgareddau cymdeithasol, mae'r Ysgolion academaidd yn defnyddio'r Wythnos Groeso i gyflwyno myfyrwyr i'w tiwtor personol, ac i gynorthwyo myfyrwyr i ddewis eu modiwlau. Trefnir teithiau o gwmpas y llyfrgell a chaiff myfyrwyr gyfle i gofrestru ar
gyfer dosbarthiadau mewn medrau astudio. Mae gennym nifer o ardaloedd dysgu cymdeithasol ar gyfer myfyrwyr a’r defnydd o’r dechnoleg addysgu ddiweddaraf yn ogystal â Blackboard sy’n cynnwys nodiadau gwersi, grwpiau trafod a llawer mwy.

Mae'r digwyddiadau cymdeithasol a'r adloniant a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr hefyd yn rhan bwysig o'r Wythnos Groeso. Yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau cymdeithasol, mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn trefnu ffair, o'r enw Serendipedd, y mae holl Glybiau a
Chymdeithasau'r Undeb yn cymryd rhan ynddi i annog myfyrwyr newydd i ymaelodi. Mae'r Undeb Athletaidd yn cynnal sesiynau blasu ar gyfer pob gêm dan haul yn ystod yr wythnos gyntaf hon, fel y caiff y myfyrwyr ddod i wybod am y cyfleoedd sy'n agored iddynt yn y Brifysgol.

Arweinwyr Cyfoed

Pwy well i helpu eich mab neu ferch ymgartrefu na myfyrwyr presennol sydd wedi bod trwy’r union brofiadau flwyddyn neu ddwy ynghynt?

Mae Bangor yn adnabyddus am y croeso cynnes a gynigiwn i fyfyrwyr newydd, ac mae llawer o hyn oherwydd ein cynllun Arweinwyr Cyfoed sy’n hynod o lwyddiannus. Mae gan Fangor un o’r cynlluniau Arweinwyr Cyfoed mwyaf o unrhyw brifysgol, gyda myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yn rhan o gynllun mentora i gynorthwyo myfyrwyr newydd i ymgartrefu tros eu hwythnosau cyntaf yma.

Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed Bangor wedi bod ar y rhestr fer am wobr Cefnogaeth Ragorol i Fyfyrwyr gan y Times Higher Education, ac mae’n cael ei gydnabod fel un o gynlluniau mentora mwyaf llwyddiannus Prydain. Am fwy o fanylion am y cynllun Arweinwyr Cyfoed, cliciwch yma